Hadither om kunskap
English
1. Kathir ibn Qays sade: jag satt med Abu Darda' i moskén i Damaskus, då en man kom till honom och sade: Abu Darda', jag har kommit till dig från Allah's Sändebuds (s) stad pga en hadith som jag hört att du berättar från Allah's Sändebud (s). Jag har inte kommit för något annan ändamål. Han (Abu Darda') sade: Jag har hört Allah's Sändebud (s) säga:

"Om någon färdas på vägen för att söka kunskap, kommer Alllah att låta honom färdas på en av vägarna till Paradiset. Änglarna kommer att sänka sina vingar av välbehag inför den som söker kunskap, och de som bor i himlarna och på jorden, och fiskarna i de djupa vattnen kommer att be om förlåtelse för den lärde mannen. En lärd mans förträden framför en from man är som månens, en natt då den är full, jämfört med resten av stjärnorna. De lärda är Profeternas arvtagare, och Profeterna efterlämnar varken guld- eller silvermynt – de efterlämnar endast kunskap, och den som tar av den tar det största lotten."

Sunan Abi Dawud, Boken om kunskap
© Kultursällskapet Damas 2007Hadith about knowledge
svenska
1. Narrated AbudDarda':  Kathir ibn Qays said: I was sitting with AbudDarda' in the mosque of Damascus. A man came to him and said: AbudDarda, I have come to you from the town of the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) for a tradition that I have heard you relate from the Apostle of Allah (peace_be_upon_him). I have come for no other purpose. He said: I heard the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) say:

"If anyone travels on a road in search of knowledge, Allah will cause him to travel on one of the roads of Paradise. The angels will lower their wings in their great pleasure with one who seeks knowledge, the inhabitants of the heavens and the Earth and the fish in the deep waters will ask forgiveness for the learned man. The superiority of the learned man over the devout is like that of the moon, on the night when it is full, over the rest of the stars. The learned are the heirs of the Prophets, and the Prophets leave neither dinar nor dirham, leaving only knowledge, and he who takes it takes an abundant portion."
Sunan Abi Dawud, Kitab al-`Ilm.

2. Imam Abu Hanifa narrated: "I was born in the year 80 and in 86 I went on Hajj with my Abi; when I entered Haram Sharif, I saw a group of people sitting before a man as students before a teacher, then I asked my father ‘who is this person,’ and my father answered, ‘this is Abdullah bin Harth. This is a Sahabi of Rasulullah (Sallallahu 'Alayhi wa Sallam).’ After seeing this man, I wanted to meet him and at that moment he was giving a talk on Hadith and that Hadith was:

" Whosoever learns knowledge of Shari’ah,
Allah will be enough for him and will help him
and give him rizq from the ghaib without measure. "

which means that person who seeks knowledge of Al-Islam, for him Allah will be enough, and Allah will grant him rizq from those places he will not even think of. For that person who learns about Islam, Allah will suffice in all his difficulties and he will be helped from unseen places."

Musnad al-Ima al-A`zam Abu Hanifa.


.


© Damas Cultural Society 2007