Qasida Adab al-Tariq
av Sheikh Abu Maydan al-Ghauth (d. H.)
Översatt av B.M.K.
med stöd av Sayyidi al-Sheikh Ibn `Ata Allah al-Iskandari's kommentar `Unwan al-Tawiq

Vad ljuvt har livet utan samvaron med "de fattiga" (al-fuqara)?
De är sultanerna (maktutövarna), herrskapet och de kungliga.

Gör sällskap med dem och uppför dig väl i deras krets.
Lämna din del bakom dig och tag vad de erbjuder dig.

Använd tiden väl och var alltid tillsammans med dem
Ty Allah's gunst väljer ut den som är närvarande.

Och iaktta tystnad  utom när du tillfrågas. Säg:
"jag vet ingenting" och håll dig dold i okunnighet.

Och se inga fel utom hos dig själv och tro alltid
att dina fel tydligt syns, även om de inte märks.

Sänk huvudet be om ursäkt även om du ej gjort något fel
var alltid rättvis, (anklaga dig själv) och be om förlåtelse.

Om något fel du gjort blir uppenbart, erkänn och sök
förlåtelse för det som du orsakat.

Säg: "Er ringa tjänare är den som mest behöver er förlåtelse,
så var fördragsamma och visa överseende, o fuqara.

De är de första att visa storsinthet, det är deras nobla natur
Så var inte rädd att de trycker ned eller skadar dig.

Var generös och beröm bröderna i alla avseenden
och om någon felar vänd bort blicken (och lätsas som ingenting)

Iaktta (och följ) Sheikhen i hans (andliga) tillstånd
måhända framträder i dig tecken på hans gillande.

Beflita dig och stå alltid redo till hans tjänst
Sök hans behag - och akta dig för att visa motvilja.

I hans behag och i din lydnad till honom finner Skaparen behag
så var aktsam och gå inte miste om detta!

Vet att Vägen är dold (1),
och de som  idag kan visa den är som du ser (bara några få).

När får jag se dem? Hur kan jag få se dem
eller få höra nyheter från dem?

Vem är jag - hur kan någon som jag trängas med dem
kring brunnar där inget orent (finns) jag kan se.

Jag älskar dem och upphöjer dem och ger för dem
mitt hjärtas blod, särskilt en grupp bland dem.

Ett storsinnat folk, där de suttit
förblir platsen fylld av dofter som minner om dem.

Av deras dygder leds sökandet längs (andliga) vägar –
(att bevittna) det fina samspelet mellan dem är mitt högsta nöje.

Dem gäller min kärlek och tillgivenhet,
de bär (långa mantlar med) släp av ära och stolthet.

Må jag för alltid förenas med dem i Allah
och må Han utsudda och förlåta våra synder.

Välignelser över Allah's Utvalde, vär mästare
Muhammad, den bäste (av alla) som,
 

Fotnoter:
(1) Kommentar av Sayyidi Ibn `Ata Allah al-Iskandari
Qasida Adab al-Tariq
by Sheikh Abu Madyan al-Ghauth
Translated by Vincent J. Cornell in "The way of Abu Madyan"

What delight is there in life other than the companionship of the fuqara?
They are the sultans, lords, and princes.

So befriend them and learn the ways of their assemblies,
And keep your obligations, even if they ignore you.
 
Profit from (your) time and participate always with them,
And know that (Divine) satisfaction distinguishes one who is present.
 
Make silence obligatory unless you are questioned, then say:
'No knowledge have I', and conceal yourself with ignorance.
 
Regard not any fault, but that acknowledged within yourself
As a manifest, clearly apparent fault, though it be concealed.
 
Lower your head and seek forgiveness without  (apparent) cause,
And stand at the feet of Justice, making excuses (in your own behalf).
 
If a fault appears in you, acknowledge it, and direct
Your pleas toward that within you which comes from you.
 
Say: 'Your slaves are more worthy (than ourselves) of your forgiveness,
So excuse us and be kind to us, oh fuqara!'
 
By giving preference to others thay are exalted, for it is in their nature,
So do not fear that they will punish or harm you.
 
And in magnanimity toward the brothers be forever limitless,
Out of feeling or understanding, and avert your gaze if one of them stumbles.
 
Observe the shaykh attentively in his states, for perhaps
A trace of his approval will be seen upon you.
 
Display earnestness and be eager in his service;
Perhaps he will be pleased, but beware lest you see annoyance.
 
For in his satisfaction is that of the Creator and obedience toward Him,
He has granted you His good pleasure, so beware lest you forsake it!
 
(Know) that the Way of the Folk is (now) decadent,
And that the state of the one who preaches it today is as you see.
 
When shall I see (the true Folk og God), and how am I to have sight of them,
Or my ear hear news of them?
 
How can I or one like me dispute with them
Over spiritual experiences about which I am not familiar?
 
I love them, am courteous to them, and follow them
With my innermost soul- especially one person among them .
 
They are a folk noble in character; wherever they sit,
That place remains fragrant from their traces.
 
Sufism guides one quickly by means of their conduct;
A fitting harmony is theirs, delightful to my sight.
 
They are my loved obes, my family, who
Are among those who proudly hold up the Helms of Glory.
 
I am united with them still, brought together in God,
And through Him our transgressions are pardoned and forgiven.
 
So (may) blessings (be) upon the Chosen One, our Lord
Muhammad, the best of those who fulfill their vows.

Sources &
AcknowledgementsDamas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2007-03-21