Hizb al-Bahr - Havslitanian
av Imam Abul Hasan al-Shadhili
Övers: bmk

I Allah's den Barmhärtiges den Nåderikes namn

O Allah
Du den Högste, du den Väldige,
du den Milde, du den Allvetande
Du är min Herre och din kunskap är allt jag behöver
Vilken fulländad Herre är min Herre
och hur fullständigt täcks mina behov
Du ger seger till vem Du vill
Du är den som har befogenhet över allt,
och barmärtighet över alla.

Vi ber dig om skydd (när vi är) i rörelse och i stillhet,
i (alla våra) ord och önskningar och idéer
mot tvivel och osäkerhet och fantasier
som hindrar/beslöjar (våra) hjärtan
från att uppfatta de dolda tingen.

Ty (* De troende kommer sannerligen att testas och skakas av ett mäktigt skalv.
Och hycklarna och de som bär sjukdom i sina hjärtan kommer att säga:
Det Allah och Hans Sändebud lovat oss är bara falska illusioner. *) 1

Så stärk oss och undsätt oss
och gör detta hav oss underdånigt,
såsom du gjorde havet underdånigt åt Musa
och elden åt Ibrahim,
och berget och järnet åt Dawud
och vinden och demonerna och jinnerna åt Suleyman
Och gör  varje hav oss underdånigt som du äger i jorden och i himlarna ,
i det världsliga (fysiska) riket och i det himmelska (andliga),
detta livets hav och det nästkommande livets hav,
och gör oss allting underdånigt
(* Du i vars hand ligger herraväldet över allting *) 2

Kaf-Ha-ya-`ain-Sad 3 (3x)

Kom till vår hjälp, för Du är den bäste Hjälparen.
Och ge oss seger, för Du är den bäste som ger seger.
Och förlåt oss, för Du är den bäste som förlåter.
Och visa oss barmhärtighet, för du är den bäste som visar barmhärtighet.
Och försörj oss, för du är den bäste Försörjaren.
Och vägled oss, och rädda oss från tyrannerna.
Och blås över oss en god vind, en sådan (vind) som finns i Din kunskap,
Och sänd den över oss från Din barmhärtighets skattkammare
Och bär oss på den i all generositet,
och (ge oss) trygghet och välstånd
i religionen och i denna världen och i den nästkommande.
för sannerligen, Du har makt över allting.

Allah, underlätta våra förehavanden,
(ge) ro åt våra hjärtan och kroppar
och  trygghet och välstånd i vår religion och vår värslsliga tillvaro.
Var för oss en följeslagare på vår färd
och en väktare över våra familjer.
Och utplåna våra fienders ansikten
och trollbind dem på deras plats,
så att de inte kan lämna den och inte gå emot oss.

(* För hade Vi velat så hade vi suddat ut deras ögon, så att de de rusar framåt vägen, men utan att se. Och om Vi hade velat hade vi trollbundit dem på deras plats så att de varken kan komma framåt eller tillbaka *) 4

(* Ya-Sin * Vid den hedervärda Koranen. * Du är sannerligen en av de Utsända * På den rätta vägen * Utsänd av Den som har de högsta befogenheterna, den Barmhärtige * För att varna ett folk vars fäder ej varnats så att de var omedvetna * Ordet har sannerligen besannats mot flertalet av dem, ty de har är inte troende * Vi har lagt halsklovar om deras nackar som (trycker) mot deras hakor så att det inte kan böja dem nedåt. * Och vi har lagt hinder framför dem och hinder bakom dem och täckt dem (med mörker) så att de inte kan se. *) 5

Må ansiktena förvridas (3x)
(* Och ansiktena kommer att ödmjukas inför den Levande, Den som upprätthåller allt exisiterande * Och de som bär på orättfärdighet kommer att förlora *)

(* Ta-Sin *) 6
(* Ha-mim, `Ayn-Sin-Qaf *) 7
(* Han har släppt loss de två haven som möts * Mellan dem finns ett mellanrum som de inte kan överskrida *) 8

(* Ha-Mim *) 9 (7x)  
(* Saken är avgjord, och segern kommer, de kommer inte att nå seger äver oss *)  10
(* Ha-Mim * Nedsändandet av Boken från Allah, den som har befodenhet över allt, den Vetande * Den som förlåter synder och tar emot ånger, hemsk i vedergällning, mild och fördragsam; det finns igen gud utom Han, Han är slutmålet *) 11

(* BismiAllah *) 12 är vår dörr
(* Tabaraka *) 13 är våra väggar
(* Ya-Sin *) 14 är vårt tak.
(* Kaf-Ha-Ya-`Ain-Sad *) 15 är allt vi behöver.
(* Ha-Mim, `Ayn-Sin-Qaf *) 16 är vårt skydd.

(* Allah är allt du behöver emot dem, Han är den som hör, den som ser *) 17 (3x)

Slöjan över Tronen har sänkts ned över oss,
Allah's öga betraktar oss,
genom Allah's makt kommer vi inte att övermäktigas.
( *Allah omringar dem bakifrån.
Jo detta är en en ärorik Koran,
på en uppbevarad Tavla *) 18

(* Allah är den bäste Bevararen, och Han den mest Barmhärtige av de barmhärtiga *) 19 (3x)
(* Sannerligen min Beskyddare är Allah, som nedsänt Boken, och Han beskyddar de rättfärdiga *) 20 (3x)
(* Allt jag behöver är Allah, det finns ingen gud utom Han, Honom förlitar jag mig på och Han är Herre över den väldiga Tronen *) 21 (3x)

I Allah's namn, när det (nämns) kan ingenting på jorden eller i himlen skada, för Han är den som hör, den som vet. (3x)
Jag söker tillflykt i Allah's fullkomliga Ord från det onda Han har skapat (3x)

Det finns ingen makt och ingen styrka utom hos Allah, den Höge, den Väldige.
Må Allah välsigna vär mäster Muhammad och hela hans familj och hans följeslagare och ge dem fred.


 1.   Surat Al-Ahzab 33:11-12
 2.   Surat al-Mu’minun 23:88
 3.   Sura Maryam:1
 4.   Sura Yasin 36:66-67
 5.   Sura Yasin 36:1-8
 6.   Sura Al-Namal 27:1
 7.   Sura Shura 42:1-2
 8.   Surat al-Rahman 55:19-20
 9.   Sju suror: sura 40 t.o.m 46 börjar med Ha-mim
 10.   Surat al-Mu'min
 11.   Sura 40:1-3
 12.   Surat al-Fatihah
 13.   Surat al-Mulk
 14.   Sura Ya-sin
 15.   Sura Maryam
 16.   Sura Shura
 17.   Sura
 18.   Surat al-Buruj 85:20-22
 19.   Sura
 20.   Surat al-`A`raf 7:196
 21.   Sura Tauba 9:129© Kultursällskapet Damas 2006