Ansökningar om markanvisning för byggande i Hjorthagsparken

I Exploateringskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-14 anges att intresset för att delta i exploateringen av Hjorthagsparken är stort.
Under de senaste åren har det inkommit ett femtontal markansvisningsansökningar enligt "Stockholmsmodellen."

Stockholmsmodellen bygger på att byggherrarna själva är aktiva och tar initiativ till möjliga projekt och ansöker om markanvisning.
Det leder till att inkomna ansökningar överlappar varandra vad gäller markområden.
Tyngdpunkten ligger på projektens lönsamhet för byggherren och viktiga frågor som rekreationsområden,
ekologiska spridningszoner m.m. behandlas knappt alls.

Stadens Markanvisningspolicy 2015 antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-15 finns här

Elisabet Andersson diskuterar Stockholmsmodellen i SVD och skriver bland annat:
"I Stockholm leder den så kallade Stockholmsmodellen till att många grönområden i ytterstaden bebyggs,
utan något helhetsgrepp. Ekonomi, markvärden och exploateringsintresse blir ofta styrande i stadsbyggandet."


Samtidigt diskuteras på allvar om pandemin innebär början av slutet på urbaniseringen
Lyssna även på radioinslaget Grönytan sällsynt när hus byggs tätare

Läs Staffan Lorentz mejlsvar på en fråga om exploateringen av Hjorthagsparken.

En förteckning över ansökningar om markanvisning i Hjorthagsparken gällande 2020-09-10 finns här
En överblick över berörda områden där också alla ansökningar kan läsas finns här
Karta över kvartersnamn i Hjorthagen finns här


Illustration ur en ansökan om markanvisning invid Rådjursstigen

I skriften Fördjupat program för Hjorthagen från 2009 finns kartan nedan över föreslagen bebyggelse i Hjorthagen.
Där finns i princip ingen bebyggelse angiven i Hjorthagsparken.

Vad är Hjorthagskransen?

Enligt Exploateringskontorets definition är Hjorthagskransen grönområdet mellan Norra Djurgårdsstaden och befintliga Hjorthagen, se kartan nedan.

Området kallas normalt Hjorthagsparken men när man vill exploatera låter det förmodligen bättre med ett namn där ordet "park" inte ingår.

Bild från Exploateringskontorets tjänsteutlåtande: orangefärgade området kallas Hjorthagskransen

Exploateringskontoret påpekar att området till största delen är mycket kuperat, men det förekommer även plana ytor som kan exploateras med så kallade infill-projekt som beräknas ge 200 lägenheter och 8 000 kvm lokaler vilket är mer än vad ställverkstomten beräknas ge när den bebyggs.
I klartext innebär det att parkmark kan bebyggas med påverkan på boendemiljön, buller, luftkvalitet, ekologiska spridningvägar m.m.

Någon närmare information om dessa projekt har inte meddelats allmänheten men intresset från marknaden är stort och man har fått in ett 15-tal markansvisningsansökningar.
Erfarenheter från andra förtätningsprojekt i staden är att avtal med exploatörer görs i god tid före samråd med medborgarna.

Utmed Husarviken till Ropsten kommer 7 000 nyproducerade lägenheter att ha byggts.
Är det rimligt att offra grönområden i Hjorthagsparken för att få ytterligare 200 bostäder?

Exploateringskontoret har gjort en ekonomisk lönsamhetskalkyl för projektet och räknar med att det skall ge intäkter till staden även om marknaden har svalnat sen 2017 då en tidigare prognos gjordes.