Hjorthagen omgärdas idag av en grön lummig skogskrans.
Den befintliga byggnadsskalan är mycket tilltalande och skapar en trivsam livsmiljön.

Hjorthagen representerar en hållbar stadsdel med gedigna, beständiga byggnadsmaterial.

Arkitekturen är tidstypisk, lågmäld med omsorgsfulla detaljer.

Huvudstråken präglas av verksamheter och lokaler vilket är kvalitativt för de boende.
Samhällsfunktioner så som skola och bibliotek är väl integrerat i stadsplanen.

Hjorthagens förutsättningar är grunden för vår projektidé.

Vi tänker oss en bostadsvolym som varsamt anpassas till topografin och grönskan.

Volymens förhållande till gatan följer Hjorthagens tradition av ett väl gestaltat, befolkat gaturum och koppling, länken ner mot Djurgårdsstaden kommer bli viktig att förtydliga, tillgänglighetsgöra och gestalta.

Flerbostadshuset om femvåningar inordnar sig till områdets smalhuslameller och programmeras med lokaler såsom co-working, LSS boende och bostäder i varierad storlek med bästa möjliga standard i förhållande till dagsljus, trafikbuller och platsens kvalitéer.

Vi lägger stor omsorg i val av byggsystem och tekniska installationer för att uppnå bästa möjliga balans mellan miljö, ekonomi, arkitektur och genomförbarhet.

Vår arkitektur ska präglas av ett samtida uttryck med en omsorgsfull detaljutformning och miljömedvetna materialval.