Bakgrund

2022-01-27 antog Stadsbyggnadsnämnden planförslaget om 400 nya bostäder m.m. på mestadels naturmark i Hjorthagen.
Den första etappen omfattar mindre än hälften av dessa ca 400 bostäder på tre "kvarter" benämnda A+B, E och Villebrådet, se tabell nedan.

Till beslutet fogades ett antal önskemål som Exploateringskontoret ombads tillmötesgå:


2022-05-25 förelåg Exploateringskontorets reviderade förslag till Exploateringsnämnden
Där hade antalet bostäder minskats i enlighet med Stadsbyggnadsnämndens önskemål:
- för A+B från 100 till 50-80 och seniorbostäderna ströks
- för E från 30 till 20

Beslut i Exploateringsnämnden 2022-06-09

2022-06-09 hade Exploateringsnämnden möte och beslöt att antalet bostäder för A+B ändras till 80-100
- för E avslogs förslaget till markanvisning och uppdrogs till kontoret att utreda förutsättningarna för alternativ markanvisning i området
Exploateringsnämnden begärde därtill att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

V reserverade sig med ett begäran om återremiss med krav på tidig dialog och att hela projektet om 400 bostäder redovisas innan nämnden tar beslut.
S och SD reserverade sig med hänvisning till kontorets förslag.

Information på Stadens hemsida

Några dagar efter Exploateringsnämndens möte fanns information på stadens hemsida
Den är starkt vinklad och tydligen skriven i stor brådska innan protokollet från nämndmötet publicerats.
Den illustreras med en flygbild som visar kvarteret A+B för NREP som framstår som mycket mindre än för Villebrådet men som i verkligheten omfattar mer än 3 gånger så stor totalyta.
Vidare kan man få intrycket att kvarteret E har utgått men sannolikt kommer den att ersättas med markanvisning för JM på annan, icke angiven, plats.
Här sammanfattas informationen:

Några kommentarer till ovanstående:
Hjorthagsparken heter så och inte något annat

Byggnationen vid A+B kan kräva att gång- och cykelvägen måste flyttas.
Det är idag den viktigaste länken mellan Hjorthagen med Norra Djurgårdsstaden.
Det svårt att se vart den skulle kunna flyttas med bibehållen funktion. Detta borde ha utretts innan markanvisning för NREP gavs.

Tidig dialog skulle skett under våren 2022.
Den skjuts nu fram till tidigast hösten 2022 och begränsas dessutom till "allmänna platser och stråk"
Samtidigt säger Staden att det är viktigt att ta del av den kunskap som boende har om området redan i ett tidigt skede.
Läst här om Stadens uttalde ambitioner vad gäller de boendes roll i planeringen.

Kvarter/byggaktör A+B/NREP E/JM Villebrådet/Gimle
Kvarter
Ursprungligt
förslag
till byggaktörerna augusti 2021
cirka 100 bostäder.

äldreboende utgörande en kombination av ett vård- och omsorgsboende och seniorbostäder.

Total yta ca 10 300 kvm.

cirka 30 hyresbostäder.

En LSS-gruppbostad utgörande 6 bostäder ska integreras inom bostadsbeståndet.

Total yta ca 3 200 kvm.

cirka 25 hyresbostäder och 5 förskole- avdelningar för 90 barn utgörande ca 950 kvm.

Total yta ca 2 800 kvm.
Bebyggelsen ska utgöras av två lamellbyggnader på upp till 5 våningar. Bebyggelsen ska utgöras av en lamellbyggnad på upp till 5 våningar.
Exploateringskontorets
förslag 2022-05-25
cirka 50-80 bostäder som avser ett vård- och omsorgsboende
5 000 – 8 000 kvm ljus BTA
cirka 20 hyresrätter inklusive sex LSS-bostäder
2 300 kvm ljus BTA
ingen ändring
Exploateringsnämndens
beslut 2022-06-09
80 - 100 bostäder.
uppdrar till kontoret att fortsätta studera möjligheterna till seniorbostäder i området.
avslår förslaget till markanvisning till JM
uppdrar till kontoret att utreda förutsätt- ningarna för alternativ markanvisning i område
ingen ändring