Vi vill bygga Norra Djurgårdsstadens första klimatneutrala bostadsprojekt!

Ett hus med stomme av trä, grund av återanvänd armering och grön betong samt smarta material och produktionsval i övrigt.

Med god formfaktor och välarbetat klimatskal samt ambitiösa lösningar för energiåtervinning och lokal energiproduktion siktar vi dessutom mot netto noll energiförbrukning.

Till skillnad från bebyggelsen i Hjorthagen som döljs av Hjorthagskransen blir ett hus här väl synligt ovan Gasverksområdet.

Huset bör inte sticka upp ovan trädtopparna.

Arkitekturen bör vara tydligt samtida liksom all bebyggelse i Hjorthagen.

Mot Gasverksvägen kan eventuell förgårdsmark vara stram medan den mot Rådjursstigen bör vara generös som i Hjorthagen.

Kanske tillåts förskolan skjuta ut mot Rådjursstigen för att möjliggöra genomgående bostadsentréer och avskild bostadsgård.

Det ger också en tyst miljö för bostäder och förskolegård.

Ett väl omhändertaget möte mellan fastighet och gata i korsningen, kanske med platsbildning och generös lokal, förstärker platsen som entré till Hjorthagen.

Hissen till Gasverksområdet framhålls tydligt.

Den stora eken mitt på fastigheten utgör dess viktigaste resurs, en länk mellan ekarna på ömse sidor Rådjursstigen.

Bebyggelsens placering samt markens höjdsättning och bearbetning ska utgå från att ge bästa möjliga förutsättningar för trädet.

Ny vegetation planeras för att stärka befintliga samband och skapa nya värden