Fastigheten ligger i ett övergångsområde där flera typologier möts och gränsar mot Gasverksvägen i norr.

Vi har studerat förslaget för Gasverksområdets och dess befintliga premisser.

Det anvisade kvarteret samspelar med områdets befintliga kulturhistoriska byggnader och framtida bebyggelse.

Inspiration har bl. a hämtats från 40—50-tals kvarteren i söder.

Blandningen av tegel, puts och trä i ljusa nyanser ger ett välkomnande och varmt intryck.

Entréer markeras tydligt med indrag i fasad och större uppglasade partier i bottenvåningen.

Förslaget utgår från stadens äldreplan och utgörs av en blandad kvartersprogrammering.

Ett sarskild boende med 80-100 lägenheter om ca 32 kvm med lokaler i bottenplan hanterar buller mot Gasverksvägen.

Mot Hjorthagsparken uppförs 125-150 seniorbostäder i hyresrättsform.

Den tysta inre garden öppnar sig mot ett landskap av vackra planteringar och bevarade ekar.

Byggnaderna ramar in och skapar siktlinjer genom kvarteret, från Hjorthagsparken mot Gasverksområdet och vidare till Husarviken.

Alla boende har direkt tillgång till utemiljön.

Gård, takterrass och balkonger erbjuder en variation av uteplatser och möjligheter till utevistelse med hänsyn till boendes individuella förutsättningar.

Upplysta gångstråk kantas av bänkar, rabatter, fruktträd och bärbuskar för rekreation och fysisk aktivitet.

Sehlhalls smittskyddsprogram är inarbetat i förslaget.

Inne- och utomhusmiljöerna har programmerats med ett salutogent förhållningsätt med högt fokus på välfärdsteknik som ökar boendes självständighet och trygghet.

Här finns bland annat biocentriskt ljus, falldämpande golv och integritetssäkra radarsensorer som detekterar fall och avvikande rörelsemonster och puls.