Hjorthagsparkens bygge bantas av politikerna

(MittiÖstermalm nr 6 2022-02-12)

Nu är planeringen för bygget i Hjorthagspar­ken igång.

Men politikerna har fle­ra krav: Färre bostäder, mindre intrång i grön­områden och ett extra öga på processen.

Strax före jul berättade Mitti om Stockholms stads planer på att bygga 400 bostäder mellan Hjorthagen och Gasverksområdet.
Härom veckan beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbetet och politikerna har redan nu begärt att tjänstemännens förslag ska justeras.

Spridningsvägar

– Vi tror att man behöver minska exploateringsgraden.
Det finns höga naturvärden och viktiga spridningsvägar i området, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Hur många bostäder anser du är rimligt?

– Det får kontoret bedöma, det är inget jag vill föregå.

I ett särskilt uttalande skriver politikerna i majoriteten att exploateringen i Hjorthagsparken ska ”fokuseras till redan hårdgjorda ytor” och placeras längs med befintliga gatustråk.

De pekar ut området runt gasklockorna som lämpliga, liksom ytorna längs med gångstråket vid idrottsplatsen.

Däremot inte uppe i slänten skriver politikerna.
– Vi tror att man ska undvika att gå in i grönområdena och i huvudsak hålla sig på mark som redan är tagen i anspråk.

Flera ledamöter i stadsbyggnadsnämnden har besökt området inför beslutet, och nämnden har begärt ett så kallat utökat förfarande.

Enligt Boverket används det bland annat i fall som är av ”betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse”, och det innebär att politikerna får en tätare återkoppling från tjänstemännen än vanligt.
– Det är ett viktigt ärende och stadsbyggnadskontoret ska nu arbeta in våra synpunkter, säger Joakim Larsson.

Johan Sjölund
johan.sjolund@mitti.se