Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-27

Till Stadsbyggnadsnämndens möte 2022-01-27 utgjordes möteshandlingen av den oreviderade startpromemorian trots framförda påpekanden om felaktigheter och ofullständigheter i den.

Tre förslag till beslut förelåg.
1) Den grönblåa majoriteten föreslog att planarbete påbörjas enligt startpromemorian med ett anförande om att minska antalet bostäder och några andra önskemål till Stadsbyggnadskontoret.

2) (S) och (V) föreslog att Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag.

3) (SD) framförde ett eget förslag att nämnden avslår kontorets förslag till beslut.
Det egna förslaget välkomnar exploateringen men kritiserar Stadsbyggnadsnämnden för att inte följa sitt uttalade uppdrag och att mest tjäna som transportkompani för Stadsbyggnadskontorets planer.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att planarbete påbörjas enligt 1) ovan.
(S) och (V) reserverade sig mot beslutet och lämnade var sitt eget anförande.

I Bakgrund nedan beskrivs turerna i ärendet. Den som hellre vill läsa originalprotokollen kan nå dom nedan:
Stadsbyggnadsnämnden mötesprotokoll kan läsas här (bläddra till pkt 11)
Exploateringsnämndens mötesprotokoll kan läsas här (bläddra till pkt 31)

Bakgrund

Mötet 2022-01-27 var det tredje i Stadsbyggnadsnämnden med Hjorthagens exploatering på dagordningen. De två första mötena bordlade ärendet.

Vid första mötet 2021-12-09 förväntades att Stadsbyggnadskontorets startpromemoria skulle antas och planarbetet påbörjas.
Inför mötet hade en arbetsgrupp i Hjorthagen uppvaktat alla ledamöter i nämnden med ett mejl där felaktigheter och utelämnanden i startpromemorian påtalades.
Vi begärde att ärendet återsändes till kontoret för rättelser och förtydliganden och därefter presenterades tillsammans med information om den bebyggelse om drygt 200 bostäder som aviserats att markanvisas våren 2022.
Punkten bordlades till ett extra möte 2021-12-20.

Extra nämndmötet 2021-12-20
Inför mötet hade Exploateringskontorets motsvarande tjänsteutlåtande till sin nämnd publicerats. Den hade lite information om att projektets första etapp omfattade

Kortfattat beskrevs hur byggaktörerna valts ut ifrån svar på frågeformulär som tillsänts ett urval av byggaktörer som ansökt om markanvisning i Hjorthagen.
Där fanns även annan information som även borde delgivits Stadsdelsnämnden, t.ex. att den mycket använda gång- och cykelstigen som förbinder stadsdelarna i Hjorthagen troligen måste flyttas utan angivande av vart.
Den nya informationen föranledde arbetsgruppen att åter skriva till nämndens ledamöter och förnya sitt krav om att underlaget skulle återremitteras. Mötespunkten blev åter bordlagd till 2021-01-27.

Till mötet 2021-01-27 hade arbetsgruppen fått tillgång till de frågeformulär som omnämndes i Exploateringskontorets tjänsteutlåtande och som redan i oktober skickat till ett urval av byggaktörer.
Gruppen presenterade en sammanställning av de tre formulären till nämndens ledamöter via mejl.
Formulären innehöll en rad detaljer om upplåtelseformer, bygghöjd, antal huskroppar, antal bostäder, parkering och annat som nämndemännen rimligtvis borde vara intresserade av inför en projektstart men som undanhållits dem i möteshandlingarna.
Vidare hade delar av nämnden hunnit göra ett platsbesök i Hjorthagen vilket framgår av MittiÖstermalm nr 3 2022.
Uppenbarligen tas nämndbeslut i mångmiljardklassen utan platsbesök, projektstarten förväntades ju beslutas 2021-12-09 utan föregående platsbesök.

Beslut i Exploateringsnämnden

Exploateringsnämndens möte 2021-12-16 innehöll 51 punkter varav flera bordlades, bland andra den om Hjorthagen.

Vid mötet 2022-02-17 beslöts att ärendet om Hjorthagens exploatering återremitteras för bearbetning med hänvisning till stadsbyggnadsnämndens beslut den 27 januari 2022 avseende startpromemoria för platsen.
(V) hade till mötet inlämnat en skrivelse om behovet av beslutsunderlag som synliggör målkonflikter (ärende 7 på dagordningen).
Läs skrivelsen och nämndens behandling här
(V) föreslår att nämnden återremitterar ärendet för komplettering av beslutsunderlaget med ett anförande.
(SD) lämnade ett särskilt uttalande.