Den grönblåa alliansens förslag

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas samt att därutöver anföra följande:
Den grönblå majoriteten välkomnar planen som syftar till att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse för bostads- och centrumändamål i Hjorthagen.
Vi ser även positivt på möjligheten att tillföra vård- och omsorgsbostäder, seniorbostäder och LSS-bostäder i området.
Planprocessen, som ska ske genom ett utökat förfarande, befinner sig i ett tidigt skede och det är många frågor som ännu behöver utredas.

Området innehåller mycket höga naturvärden och viktiga spridningsvägar som behöver beaktas i den kommande planeringen.
Naturmarken är också av stor betydelse för spridningssambanden inom Nationalstadsparken.
Med anledning av de höga naturvärdena behöver antalet bostäder minska och exploateringen fokuseras till redan hårdgjorda ytor i första hand.

Vi tror dock att det är möjligt att tillskapa goda boendemiljöer för tillkommande bostäder på ett sätt som förhåller sig varsamt till befintlig bebyggelse och naturmark.
Samtliga bostäder skulle tillskapas i ett attraktivt naturnära läge med närhet till kollektivtrafik.

För att inte ta onödig naturmark i anspråk ska möjligheten att placera ny bebyggelse utredas längs med befintliga gatustråk.
För det södra området vid idrottsplatsen kan ny bebyggelse prövas längs med den befintliga gång- och cykelvägen men inte uppe i slänten.
Ny byggnation kan med fördel placeras nära gasklockorna i den norra delen.
Vad gäller det norra området ska ny bebyggelse, enligt samma princip om att minimera intrånget i eksamband, ädellövskog och spridningsstråk, endast prövas längs med Gasverksgatan och den östra sidan av Rådjursstigen.

Bebyggelsestrukturen ska planeras med beaktande av platsens funktion som rekreationsområde.
Ny bebyggelse ska hålla en mindre skala som är anpassad till Hjorthagens befintliga bebyggelse och en hög arkitektonisk kvalitet.
Vi ställer oss vidare bakom kontorets redovisade utgångspunkter som innebär att ny bebyggelse ska utgå ifrån topografiska förhållanden, ekologiska förutsättningar samt kulturhistoriska miljö.