Hjorthagsparken - en viktig del av spridningsvägen Gärdet

Hjorthagen ingår inte i Nationalstadsparken men är en viktig länk i dess infrastruktur med högsta prioritet för skyddsåtgärder.
Nedan återges några avsnitt ur Stadsbyggnadskontorets skrift Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur (1997).
Hjorthagsparken nämns som ett av sex områden med särskild betydelse för växters och djurs spridningsmöjligheter.
Samma områden räknas också som värdekärnor, sammanhängande naturområden som har höga naturvärden med avseende på befintligt naturtillstånd.