Staffan Lorentz, projektchef på Exploateringskontoret, Norra Djurgårdsstaden gav följande svar 2020-09-04 på en mejl-fråga om planerna på ny bebyggelse i Hjorthagen som översiktligt berörs i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut (Exploateringskontorets Tjänsteutlåtande Dnr E2019-03568 från 2019-11-14):

Det staden nu gör är utföra inventeringar och analyser av platser och stråk i området mellan Hjorthagen och Gasverket mm. Staden studerar frågor såsom befintlig skyddsvärd ekologi , biologi, rekreationsvärden mm, samt utför utredningar kring struktur och frågor om buller etc för att få underlag till beslut om vad som skall utvecklas och vad som skall bevaras och förstärkas.

Några platser redovisades i det fördjupade programmet för Hjorthagen och som översiktligt hanterades i medborgardialogen 2008. Redan i de tidiga planprogrammen beskrevs ett behov av att stärka kopplingen mellan den befintliga bebyggelsen i Hjorthagen och den nya, men i huvudsak har bebyggelseutvecklingen därefter fokuserats på den fd industrimarken i-, och invid gasverket.

Se Program och MKB i denna länk:https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/broschyrer-och-dokument/

Utöver detta finns rörande Hjorthagen inga planer som staden startat då inventeringar och utredningar inte är klara. Inte heller finns det några planer som tillställts några byggaktörer.

Den planering som pågår nu är bl.a kv. Elektriciteten och kv. Starkströmmen, och kv. Jackproppen är utbyggd.

Ang inkomna ansökningar så är denna lista någorlunda komplett och har inte med de som ansökt att de är intresserade av att bygga generellt ”på Östermalm” eller ”i Norra Djurgårdsstaden” etc. Utöver kv. Jackproppen har inget vidare arbete eller ställningstaganden skett kring dessa förslag.