Information om Heidelberg Materials planerade flytt till Värtan
Byggplaner i och kring Hjorthagen
Beslut i Exploateringsnämnden 2022-06-09
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-27 och i Exploateringsnämnden 2022-02-16
Exploateringskontorets underlag till Exploateringsnämndens möte 2021-12-16
Förtydligande av Exploateringskontorets tjänsteutlåtande
Hur valdes byggaktörerna ut?
Frågeformulärets krav för de tre kvarteren A+B, E och Villebrådet
Vad innebär 400 nya bostäder, arbetsplatser samt service i Hjorthagsparken?
Många vill bygga i Hjorthagsparken
Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg
Förtätning och den lokala demokratin
Undersökningssamråd för undermarksgarage i Hjorthagen
Tunnel i Hjorthagsberget
Trafikförvaltningen ersatte busslinje 55 med en förlängd linje 54
Gasklocka 4 rivs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden
Här vill Staden bygga 100 m höga silor
Hjorthagsttrilogin komplett!
Ryttareken nedsågad natten till den 14/11 2014
Erik Lundbergs fantastiska foton visades nyligen på Galleri Korn

Staden meddelar att planeringen påbörjas för 400 bostäder i HjorthagsparkenPå stadens hemsida kan man läsa om projektet. De inringade områden i flygfotot ovan berörs.

Inför ärendets behandling i Stadsbyggnadsnämnden 2021-12-09 hade Stadsbyggnadskontoret utarbetat en startpromemoria som du kan hitta här. Den ger inga närmare detaljer om områdena än plankartan till höger.

Exploateringskontorets 17-sidiga tjänsteutlåtande är daterat 2021-11-10 men publicerades först efter Stadsbyggnads‐nämndens möte 2021-12-09 och bara sex dagar före Exploateringsnämndens möte. I den finns en svårgenomtränglig text som anger tre platser med fastighetsbeteckningar samt namn på de för markanvisningar föreslagna byggaktörerna.
På nämndens dagordning fanns totalt 51 punkter och genom att dröja med underlaget gavs ledamöterna minimal tid om de ville studera kontorets förslag.

Mest utförlig information finns dock i de formulär som utvalda byggnadsaktörer hade fått sig tillsända under hösten 2021 och som de måste besvarat senast 2021-11-05. Deras svar kan mot avgift fås ut från Exploateringskontoret.

Planprocessen är forcerad:
drygt 14 dagar efter att planerna presenterats skulle markanvisningarna ha utdelats och begäran att börja detaljplanearbetet ha inlämnats.

Ett mail som skickades till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden inför mötet 2021-12-09 kan du läsa här
Värtans s-förenings brev till Stadsbyggnadsnämnden kan du läsa här
Ett mail som skickades till ledamöterna i Exploateringsnämnden inför mötet 2021-12-16 kan du läsa här
Ett mail från fyra BRF'er som skickades till ledamöterna i Exploateringsnämnden inför mötet 2021-12-16 kan du läsa här
Ett mail som skickades till ledamöterna i Stadsbygnads- och Exploateringsnämnden inför mötet 2021-12-20 kan du läsa här
Ett mail som skickades till ledamöterna i Stadsbygnadsnämnden inför mötet 2022-01-27 kan du läsa här

Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-27 och i Exploateringsnämnden 2022-02-16

Det extremt pressade tidsschemat för planprocessen ledde till tre bordlagda möten, en rad anföranden och särskilda yttranden, återremisser med mera.
Processen kan följas här
Den grönblåa alliansens förslag till beslut som blev nämndens beslut kan du läsa här.
I en intervju i MittiÖstermalm 2022-02-22 utvecklar nämndens ordförande Joakim Larsson förslaget.

Underlaget till Exploateringsnämndens möte 2021-12-16

Exploateringskontorets 17-sidiga tjänsteutlåtande till Exploateringsnämnden hittar du här.
Hjorthagsparkens exploatering är ett av 51 ärenden på nämndmötet den 16/12.

Följande textmassa förväntas nämnden säga ja till:
"Markanvisningarna som föreslås avser tre olika byggaktörer fördelade på tre kvarter inom Hjorthagskransen inom Norra Djurgårdsstaden. NREP AB i samarbete med Arvet Produktion AB och Altura AB, nedan kallat NREP, föreslås anvisas ett markområde för cirka 10 300 kvm ljus BTA, som avser ett vård- och omsorgsboende om cirka 100 lägenheter kombinerat med cirka 20-30 seniorbostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:1. JM AB, nedan kallat JM, föreslås anvisas ett markområde för cirka 3 200 kvm ljus BTA bostadsbebyggelse, som motsvarar cirka 30 hyresrätter inklusive sex LSS-bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5, Hjorthagen 1:21 och Hjorthagen 1:19. Gimle Bostad AB, nedan kallat Gimle, föreslås anivsas ett markområde för cirka 2 800 kvm ljus BTA bostadsbebyggelse, som motsvarar cirka 25 hyresrätter och en förskola om cirka 950 kvm LOA för 72-90 förskoleplatser inom del av fastigheterna Hjorthagen 1:6 och Hjorthagen 1:21."

Vad texten innebär i praktiken går inte att förstå ens med kännedom om de fastighetsnamn som nämns.
Exempelvis omfattar Hjorthagen 1:1 ungefär södra halvan av Hjorthagen och Hjorthagen 1:5 den norra halvan.
Om Exploateringsnämnden godkänner detta ges ett stort utrymme för förändringar av läget för markanvisningarna.

I underlaget fanns även ett suddigt flygfoto som lite närmare anger vilka områden som tilldelas aktörerna NREP, JM och Gimle.
Totalt anvisas i förslaget mark för maximalt 185 lägenheter, mindre än hälften av de aviserade 400 lägenheterna.
Det framgår inte om mark för resterande bebyggelse skall anvisas i samma områden eller i nya utpekade områden.
Med det aktuella underlaget är risken att varken Hjorthagsborna eller nämnden förstår vad beslutet innebär i sin helhet.

Därför begärde vi att underlaget återremitteras till dess Exploateringskontoret kan presentera en helhet och illustrera den på ett sätt som går att förstå.

Förtydligande av Exploateringskontorets tjänsteutlåtande

I tabellen nedan har vi försökt göra förslaget klarare med

De tre föreslagna aktörernas ansökningar har dock inget samband med de kvarter de föreslås få.
I stället har tre kvarter benämnda A+B, E och Villebrådet (som redan har ett kvartersnamn) valts ut av Exploateringskontoret.

Byggherre antal lgh fastighet (del av) datum Fastighet/kvarter/gata Diarienummer
NREP 120-130 Hjorthagen 1:1 2021-03-05 Området längs Gasverksvägen och Rådjursstigen E2020-02515-2
JM AB 30 Hjorthagen 1:5
Hjorthagen 1:21
Hjorthagen 1:19
2021-05-06
2021-11-05
Markanvisningsansökan genom direktanvisning i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden.
Uppdaterad en gång.
Utpekad plats vid Örnklipporna utmed Artemisgatan och öster om Rådjursstigen..
E2021-03288-1
E2021-02056-1
E2021-04983-1
E2021-04983-1
Gimle 25 Hjorthagen 1:6
Hjorthagen 1:21
2021-10-07 Inskickat markanvisningsansökan. Förnyad markanvisningsansökan.
Vid torget, längs Gasverksvägen, kvarteret Villebrådet inom Hjorthagen 1:6,
Örnklipporna, vid Rådjursstigen, vid Dianavägen och Artemisgatan samt Ahlsellvägen
E2019-04575-1

Hur valdes byggaktörerna ut?

Exploateringskontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande:
Samtliga byggaktörer som föreslås för markanvisning har valts genom direktanvisning utifrån utvärdering av svar som inkommit utifrån utskickat frågeformulär.
Frågeformuläret har skickats till ett urval av aktörer som inskickat markanvisningsansökan inom området.


Denna beskrivning är varken korrekt eller fullständig.
Efter svar på mejlfrågor till Exploateringskontoret om urvalsprocessen och genom att begära ut ansökningarna för de tre föreslagna byggaktörerna ges följande bild:

- Formulären med förutsättningar och villkor för de tre områdena skickades ut i augusti 2021
- Svaren skulle vara inkomna senast 5/11
- Det är inte ett frågeformulär utan tre olika, ett för vardera kvarteret A+B, E och Villebrådet
- Av ca 35 inkomna ansökningar om markanvisning i Hjorthagen valdes 10 ut att inbjudas med ett frågeformulär
- Orsaken till att de ca 25 som bortvaldes redovisas inte
- Ingen av dem som ansökt före 2020 (enligt Stockholmsmodellen) blev inbjuden
- Var och en av byggaktörerna fick ett av frågeformulären men inte de andra två
- Formuläret för kvarteret A+B skickades till NREP, Ikano och Sehlhall
- Formuläret för kvarteret E skickades till JM, K2A, Fortis och Resona.
- Formuläret för kvarteret Villebrådet skickades till Gimle och Magnolia
- Wallenstam inbjöds också men meddelade att de inte avsåg att svara

Processen kan svårligen betecknas som transparent.

Från 2008 till september 2020 hade det kommit in totalt ca 15 ansökningar om markanvisning i Hjorthagen.
Ansökningarna innehöll som regel en utpekad plats och projektidé med illustrationer.
I Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från 2019-10-16 konstaterades att intresset att bygga i Hjorthagsparken är stort.

Därefter ökade antalet mycket snabbt, i november 2021 hade det kommit in ytterligare ca 20 ansökningar, alltså totalt ca 35.
Ansökningarna behövde inte beskriva en projektidé utan det räckte med en allmän önskan om markanvisning i Hjorthagen.


NREP har ansökt om markanvisning vid Gasverksvägen/Rådjursstigen och fick formuläret till kvarteret A+B

JM har ansökt om markanvisnning inom hela Hjorthagen och fick formuläret till kvarteret E

Gimle har ansökt om markanvisning inom hela Hjorthagen och fick formuläret till kvarteret Villebrådet

Svaren skulle vara inlämnade senast 2021-11-05 och redan 2021-11-10 var tjänsteutlåtandet färdigskrivet med de tre föreslagna byggaktörerna.
Tjänstutlåtandet publicerades dock först en månad senare, dagen efter Stadsbyggnadsnämndens möte där startpromemorian skulle avhandlas.

Ingen aktör med ansökan äldre än 1 år inbjöds.
Inkomna ansökningar från 2020-12-04 till 2021-11-05:
2020-12-04 Sehlhall Fastigheter AB
2021-03-05 NREP (Arvet och Altura)
2021-03-22 Resona
2021-05-04 K2A
2021-05-05 Magnolia
2021-05-06 JM
2021-08-23 Raw Property
2021-08-24 Folkhem (del av Rikshem och Nordr)
2021-08-30 Bergsundet
2021-09-20 Vectura
2021-09-30 Fortis
2021-10-07 Gimle Bostad
2021-11-05 JM

Rubrikerna i formuläret:

Utöver att fylla i dessa kunde aktörerna beskriva relevanta referensobjekt.

Här kan ni läsa de nio aktörernas svar om projektidéer och förhållningssätt till platsens förutsättningar.
I JM:s svar utlovas närhet till stans bästa kanelbullar - hur vägdes det in när de föreslogs få kvarteret E.

Projektidé och förhållningssätt till platsens förutsättningar
kvarter A+B E Villebrådet
svar från NREP JM Gimle
Ikano K2A Magnolia
Sehlhall Fortis
Resona

Frågeformulärens krav för de tre kvarteren A+B, E och Villebrådet

Frågeormulären anger förutsättningar för byggaktörerna för de tre kvarteren A+B, E och Villebrådet.
Vi har sammanställt kraven i de tre formulären i en tabell för att få överblick över likheter och skillnader mellan områdena.

Kvarter
Gemensamt En förutsättning för direktanvisningen är att platsen utformas omsorgsfullt med hänsyn till höga naturvärden och på ett medvetet sätt ansluter till befintlig bebyggelse i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.
Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
Staden är öppen för förslag där kommersiella lokaler inryms i bottenvåningen.
Parkeringsbehovet kommer lösas via parkeringsköp i planerat bergrumsgarage i Hjorthagsberget i norra delen av Hjorthagen.
Handikapp- och cykelparkering ska lösas inom kvartersmark.
Norra Djurgårdsstadens mobilitetsindex och Handlingsprogram gäller.
Kvarters-
specifikt
Kvarter A+B bedöms kunna inrymma cirka 100 lägenheter och bebyggelsen ska utgöras av ett kvarter iform av två byggnader.

Kvarteret ska omfatta ett äldreboende utgörande en kombination av ett vård- och omsorgsboende och seniorbostäder.

Total yta för direktanvisningen är ca 10 300 kvm.

Exploateringskontoret avser upplåta kvartersmarken för vård- och omsorgsboende och seniorbostäder med tomträtt enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar.

Riksintresseprecisering för östlig förbindelse har utpekats av Trafikverket inom området.

Kvarter E bedöms kunna inrymma cirka 30 hyreslägenheter.

Total yta för direktanvisningen är ca 3 200 kvm.

En LSS-gruppbostad utgörande 6 lägenheter ska integreras inom bostadsbeståndet.

Exploateringskontoret avser upplåta kvartersmarken för bostäderna med tomträtt enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar.

Bebyggelsen ska även anpassas till ett närliggande hisschakt i angränsning till platsen som ska möjliggöra tillgänglighet till Hjorthagsgaraget.

Hjorthagsgaraget och sopsugsterminal som är beläget under föreslaget område behöver beaktas inför kommande exploatering.
Kvarter Villebrådet bedöms kunna inrymma cirka 25 hyreslägenheter och 5 förskoleavdelningar för 90 barn utgörande ca 950 kvm.

Total yta för direktanvisningen är ca 2 800 kvm.

Exploateringskontoret avser upplåta kvartersmarken för bostäderna och förskola med tomträtt enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar.

Bebyggelsen ska även anpassas till ett hisschakt på platsen som ska möjliggöra allmän tillgänglighet till Gasverksområdet.

Hjorthagsgaraget som är beläget under föreslaget område behöver beaktas inför kommande exploatering.
Bebyggelsen ska utgöras av två lamellbyggnader på upp till 5 våningar. Bebyggelsen ska utgöras av en lamellbyggnad på upp till 5 våningar.

Hushöjd
Staden anger på sin hemsida 2021-11-29 att den tillkommande bebyggelsen skall anpassas till befintlig bebyggelse i de äldre delarna av Hjorthagen bland annat vad gäller hushöjder.
I Hjorthagen är den helt dominerande hushöjden 3 våningar. Två portar i Långkorven har 4 våningar.
Men i frågeformulären anges att byggnadena skall ha upp till 5 våningar vilket alla aktörer har förutsatt.
I Stadsbyggnadskontorets StartPM skriver man att den tillkommande bebyggelsens volym föreslås utgå från Hjorthagens befintliga skala på cirka 5 våningar.
Om det är okunskap så är det illa, om det är avsiktligt vilseledande är det värre.

Antal lägenheter
I Exploateringskontorets tjänsteutlåtande anges att kvarteret A+B skall rymma 120-130 lägenheter men i formuläret talar man om 100.

Gång- och cykelstigen behöver flyttas?
Det kvarter som kallas A+B  är tillgängligt enbart via gång- och cykelstigen som knyter ihop Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.
I Stadsbyggnadskontorets  startpromemoria  anges att bebyggelsen där är viktig för  tryggheten kring idrottsplatsen och bidrar till ökad uppsikt under dygnets alla timmar.
I Exploateringskontoret tjänsteutlåtande anges däremot att gång- och cykelstigen kan behöva flyttas utan att man anger vart. 
Vi har svårt att föreställa oss ett annat läge som ger samma funktion som det nuvarande.
 Att flytta den till andra sidan idrottsplatsen är inget alternativ då det är trångt, ofta finns där publik, och vägen där ansluter till Gasverksvägen med en lång trappa.
Då ett argument för exploateringen uttryckligen är att knyta samman stadsdelarna är det en märklig tanke att ta bort den mycket använda och populära gång- och cykelstigen.
Detta meddelas inte i  Stadsbyggnadskontorets startpromemoria utan man måste läsa Exploateringskontorets tjänsteutlåtande för att hitta det.

Parkeringsbehovet
För alla de tre kvarteren gäller att parkeringsbehovet skall lösas med det planerade bergrumsgaraget i Hjorthagsberget.

Östlig förbindelse
För kvarteret A+B anges "Riksintresseprecisering för östlig förbindelse har utpekats av Trafikverket inom området."
Varför den bara berör A+B är oklart, Östlig förbindelses ramper till trafikplats Ropsten ligger nära alla tre kvarteren.

Topografin
I Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från 2019-10-16, Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut skriver man:
"Till största del är Hjorthagskransen mycket kuperad, men det förekommer även plana ytor som är viktiga inför framtida utveckling"
Två av de nu aktuella  kvarteren. A+B och E  är placerade på mycket kuperad mark vilket tydligt framgår av kartbilden nedan.
Det är svårt att se att byggande av bostäder med en bergvägg som fond ansluter till den befintliga bebyggelsen i exempelvis Abessinien som byggts för att ge ljusa, genomgående lägenheter.

Vad innebär 400 nya bostäder, arbetsplatser samt service i Hjorthagsparken?

Trots bristen på detaljer kan man ändå bilda sig en uppfattning om vad som väntar med hjälp av Familjebostäders ansökan om markanvisning vid Rådjursstigen från 2015.
Dom redovisar flera olika förslag, ett med 140 lägenheter.
Det skulle fylla hela området vid Rådjursstigen och ändå förutsätta hushöjder på 5-6 våningar.
Kvarteret invid Hjorthagens IP skall rymma 120-130 lägenheter enligt Exploateringskontorets tjänsteutlåtande.
Illustrationen ovan är från Familjebostäders ansökan från 2015.

Många vill bygga i Hjorthagsparken

(nedanstående bygger på de ansökningar om markanvisning som inkommit före 2020-09-09)


På kartan har markerats områden där exploatörer ansökt om markanvisning
Flera ansökningar överlappar varandra.
Kartan är därför inte "exakt" utan visar var explatörerna önskar bygga.

  • Röda områden är redan inplanerade eller bebyggda
  • Blå områden: något företag har lämnat in en formell ansökan om markanvisning.
  • Gula områden: något företag önskar bygga i ett senare skede, ännu utan formell ansökan om markanvisning.

En arbetsgrupp i Hjorthagen har gjort en karta med synpunkter på de berörda områdena

Läs mer om ansökningar om att bygga i Hjorthagsparken


Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg

Hjorthagen är en viktig spridningsväg i Nationalstadsparkens sårbara midja.
Den har försvagats bland annat av bygget av Norra Länken och en stor trafikplats och behöver stärkas, inte försvagas.
Läs här om Hjorthagsparkens betydelse som ekologisk spridningsväg

Exploateringskontoret lät 2020 göra en Naturinventering av Hjorthagen som kan läsas genom att högerklicka här.

Stadsbyggnadskontorets StartPM nämner inventeringen men man skriver också följande:
"Stadsbyggnadskontoret avser, att under planarbetet utreda möjligheten att skydda värdefull natur, samt hotade lokala biotoper i detaljplanen.
Kontoret bedömer att en stadsutveckling kan ske inom området, med aktning för skyddsvärda arter
"
En utredning bör rimligtvis göras före detaljplanearbetet.
Resultatet av utredningen bör inte föregripas.
Man frågar sig vad "med aktning för skyddsvärda arter" betyder i praktiken.

Exploateringsnämndens tjänsteutlåtande nämner på sid 6 att en naturvärdesinventering gjorts.
På sid 10 skriver dom:
"Hjorthagskransen har idag ett flertal känsliga naturområden med tillhörande arter och växtlighet.
Vidare utredning krävs för att säkerställa påverkan på naturliga och ekologiska eller sociala värden.
Dessa utredningar ska resultera i möjliga åtgärder för att bevara, förstärka eller tillskapa sociala eller naturliga och ekologiska värden på platserna som kan tas i anspråk för tillkommande bebyggelse inom Hjorthagskransen.
I dagsläget är omfattningen på dessa åtgärder okända.
"

I en intervju i lokaltidningen MittiÖstermalm nr 49 2021 säger Markus Hellberg, handläggare på Stadsbyggnadskontoret, att de befintliga storgårdarna i Hjorthagen är viktiga för ekologin eftersom de fungerar som spridningsvägar.
Storgårdarna har funnits i mer än 50 år och innebär ingen kompensation för den tänkta exploateringen av Hjorthagsparken.

Förtätning och den lokala demokratin

Stadsdelsnämnder infördes för att få en mer lokal anknytning för politiken i närområdet, och därmed stärka den lokala demokratin.
Hur har det fungerat i ärendet om bebyggelse i Hjorthagsparken?

2019-11-14 kom Exploateringskontorets tjänsteutlåtande (33 sidor) vilket torde ha undgått de flesta Hjorthagsbor. Utlåtandet finns här.

2020-01-15 kom Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande (18 sidor).
Den är i stort sett en kortversion av Exploateringskontorets och finns här.

2020-02-13 antog Östermalms Stadsdelsnämnd förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.
I dagordningen med 26 punkter presenterades ärendet lakoniskt som "Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut".
Mötesprotokollets §15, med yrkande och reservation från S och V, finns här

2020-02-24 publicerade ÖstermalmDirekt en artikel om planerna som finns här.
I praktiken var detta den första information som Hjorthagsborna fick om planerna.

2020-05-09 inbjöds Hjorthagsborna i ÖstermalmDirekt av Stadsdelsnämdens ordförande Andréa Hedin (M) att skicka synpunkter till hennes mejladress

2020-05-30 publicerade ÖstermalmDirekt en kritisk insändare

2020-08-08 publicerade ÖstermalmDirekt en insändare av Andréa Hedin och Exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M).
Där uppges att responsen varit fantastisk men den oro som uttrycktes i insändaren 2020-05-30 föranledde att man ville förtydliga ambitionerna, dock utan att konkretisera planerna.

2020-08-29 publicerade ÖstermalmDirekt en intervju med Andréa Hedin om de inkomna synpunkterna där hon uttrycker en förhoppning att Exploateringskontoret skall bjuda in Hjorthagsborna till en medborgardialog.

Undersökningssamråd för undermarksgarage i Hjorthagen

Undersökningssamråd inför ansökan om grundvattenbortledning med mera för undermarksgarage inom Östra Gasverket inom fastigheten Hjorthagen 1:3 Stockholms kommun.

Syftet med samrådet är att inhämta synpunkter inför arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i tillståndsansökan.

Anläggande och drift av garaget kräver grundvattenbortledning och eventuell skyddsinfiltration.

Utsläppande av renat länshållningsvatten kommer att ske.

Projektet medför även andra miljöeffekter som byggbuller och hantering av massor.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 2021-10-04 Stockholm till anna.tonner@sweco.se eller
Sweco Sverige AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm

Samrådshandlingarna innehåller mer information och en karta med påverkansområde för buller och finns här

Påverkansområde hydrogeologi
Påverkansområde hydrogeologi

Tunnel i Hjorthagsberget

Till hösten 2021 planerar staden att spränga en tunnel in i Hjorthagsberget från tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen.
Staden kan låna ut bullerreducerande hörlurar.
De som har såna arbetstider att dom måste sova dagtid kan ansöka om evakueringsboende under byggnadstiden.
Mer information och kontaktlänkar hittar du här.

Ett digitalt informationsmöte hölls 2021-06-09.
Presentationen i PDF-format från mötet finns här.
Om filen inte öppnar sig i webläsaren kan du ladda ner den genom att högerklicka och och välja spara länk som ...

Stomljudsutbredning
Beräknad stomljudsutbredning

Här vill Staden bygga 100 m höga silor

Läs reportaget här
Tre silos 84-104 m över Lilla Värtans vatten byggs då Cementa flyttas hit.
Verksamhet dygnet runt, dammigt, bullrigt, tunga transporter.
Nuvarande Betongindustris liknande verksamhet intill blir kvar.

Bunkerolja och LNG verksamhet läggs syd därom.
LNG-lager har högsta skyddsklass i Seveso-direktivet genom höga olycksrisker.

Fortum planerar flera nya silos för träflis söder därom samt ett nytt kraftvärmeverk 59 m ö h.

Tung trafik ökar 70%
fartygstrafik 125%
tåg med ca 20%En port in till Hjorthagen?

Läs reportaget här
Vasakronan vill bygga ett nytt 14 våningars kontorshus och Trafikverket en driftdepå för Norra länken vid Midskogsgränd mittemot Fortums krafvärmeverk

Läs mer om projektet här

Handlingar om projektet inklusive samrådsredogörelse finns här

I bästa fall tjänar byggnaden som bullerskydd för planerad bebyggelse på ställverkstomten
Gasklocka 4 rivs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Se hur Mitti Östermalms film om hur gasklockan rivs

Så blir nya Gasklockan

Läs om bostadsutvecklaren Oscar Properties innan du köper
Läs senaste nyhetsbrevet för Norra Djurgårdsstaden

Du kan prenumerera på Exploateringskontorets nyhetsbrev om Norra Djurgårdsstaden här

Hjorthagstrilogin komplett!

Gunilla Giertta Rehns och Mats Rehns romantrilogi om människor och livet i Hjorthagen avslutas med "Lyckan bor i Abessinien" som omfattar åren 1934-40.Besök böckernas hemsidaFortums nya biobränsleeldade kraftvärmeverk skildras i ett inslag i P1 MorgonTemakvällen på Folkkulturcentrum om den offentliga konstens uppgift i stadsutvecklingen

Läs Lars Epsteins blogg

Mats Rehn fick ett löfe att Solveig Norrmans porträtt av Hjorthagens legendariske folkbildare och bibliotekarie Carl Nordström skall sättas upp i det framtida nya biblioteket i Norra Djurgårdsstaden


Foto: Lars Epstein

Ryttareken nedsågad natten till den 14/11 2014


Foto: Lars Epstein

Läs Lars Epsteins reportage i DN

Erik Lundbergs fantastiska foton visades nyligen på Galleri Korn

Du kan fortfarande titta på ett urval på nätet

Aktuellt om Duschparken