Direktlänk till denna sida:  www.intelligentdesign.st/Information.htm

 

Information - slump eller skapelse?
av Kjell Ulander

 

"I begynnelsen var materia och energi." Så inleds förordet till ett av banden - Livets Grunder - i bokserien Vetenskapens Värld. (1) Med denna utgångspunkt försöker vetenskapsmän inom olika discipliner ge sitt bidrag till lösandet av livets mysterium. Men frågan är om enbart materia och energi är lösningen på problemet. Bär materia och energi på en potentiell förmåga att med tiden frambringa livsformer med oanad komplexitet? Och i så fall vad är denna "potentiella förmåga" för något? Är det ett verk av slumpen eller krävs någonting mer?

Formen avslöjar ett syfte


En bit skarp flinta, formad till en spjutspets, är en förhållandevis enkel konstruktion. Men ändå är det lätt att känna igen den karakteristik som skiljer föremålet från den bearbetning som enbart naturkrafter kan åstadkomma. Den ändamålsenliga formen förmedlar en slags "information" som tydligt visar att flintstycket bearbetats i ett speciellt syfte. Spjutspetsens form beror alltså inte på inre egenskaper hos materialet och kan inte heller tillskrivas påverkan av yttre naturkrafter, utan har medvetet påtvingats materialet genom bearbetning. "Koden" som i detta fall igenkänns genom flintans speciella utformning (egg, spets, hulling m m), bär på en information eller om man så vill, en "jaktidé", som visserligen finns ingraverad i det material spjutspetsen är gjord av, men som ändå har en idémässig grund vid sidan om materialet.

Intelligent formgivare

Synålen är ett liknande exempel som prof. E H Andrews tar upp i sin bok "Gud, Vetenskap och Evolution". (2) Den är gjord av rostfritt stål och har en tämligen enkel form. Men trots detta så förmedlar den en slags information som gör att vi på sannolika grunder kan utesluta att den skapats av naturliga processer. Den har nämligen en form (en vass respektive en trubbig ända med en ögla i) och är gjord av ett material (rostfritt stål) som skiljer sig markant från vad naturen kan åstadkomma. Nålens ursprung känner vi, därför vore det enfaldigt att ens försöka ge en naturalistisk förklaring till dess tillblivelse. Ingen skulle ändå tro på den. Att naturen kan förse med materia (järn, nickel, krom m m) och energi i överflöd är en klen tröst i sammanhanget. Det bildas ändå inga synålar. Vad som ytterligare krävs är att det finns en intelligent formgivare eller designer, som kan materialisera och kanalisera den "hantverksidé‚" som nålen gestaltar. Den elementära "information" som nålen förmedlar är således ingen logisk konsekvens av att energi och materia finns i riklig mängd.

DNA är bärare av information
Det är inte bara tillverkade föremål som har en form som omöjligen kan tillskrivas egenskaper hos själva materien, utan detta gäller i än högre grad den organiska formrikedom som vi finner i naturen. Ta som exempel en liten viol. Varifrån har den fått sin karaktäristiska form? Är det från de atomer som den är sammansatt av? Nej. Det är inget speciellt med de grundämnen som violen är uppbyggd av. Vad är det då som har tvingat materia att formas på ett för violer kännetecknande sätt? Svaret är kort och gott INFORMATION. Allt levande inklusive människan har fått sitt utseende från den information som finns lagrad i cellens DNA. Inte ens ett hårstrå har rotats utan ett "medgivande" från DNA. Men till skillnad från synålen så vet vi inte hur violer och andra levande organismer ytterst tillkommit. Vilka processer som ursprungligen skapat dessa självreproducerande enheter av ofantlig komplexitet är ett stort mysterium (som har en tendens att fördjupas för varje ny biokemisk upptäckt). Detta ger utrymme för spekulationer.

Information är ingen fysisk biprodukt

Är då inte alla former bärare av information? Nej! Den sfäriska formen hos en regndroppe exempelvis beror enbart på fysikaliska och kemiska egenskaper. Droppformen är inte påtvingad eller styrd av någon kod. Så fort droppar bildas är de sfäriska. På samma sätt förhåller det sig med snökristaller (och även vanliga kristaller). Trots deras formrikedom och skönhet så är den en följd av inneboende egenskaper i materien själv. (3) Former som på detta sätt är framsprungna ur egenskaper som materien själv har, uppfyller inte kriteriet på informationsbärande enheter. Den grundläggande skillnaden mellan ett av naturen format malmstycke och en rostfri nål är således av helt annat slag än vad som kan framkomma ur en jämförelse grundad på enbart materiell basis. Detta gäller också vid jämförelser mellan en snökristall och en levande cell. Varje materiell teori som bortser från denna icke-materiella aspekt på information, gör ett fatalt misstag. Den kommer inte att överleva, framhåller informationsteorins förespråkare. Att beskriva verkligheten utifrån en starkt reducerad verklighetssyn kan bara ge ett resultat, en vrångbild.

Mysteriet bakom DNA

Finns det några inre egenskaper hos de kemiska beståndsdelar som DNA-molekylen är uppbyggd av, som kan förklara dess kodade sekvens? Är informationen i DNA-molekylen en logisk konsekvens av den materia den är sammansatt av? Låt oss lyssna på vad prof. E H Andrews säger angående skillnaden mellan strukturell och kodad ordning. "Alla substanser, även DNA, äger vad vi skulle kunna kalla en kemisk ordning, som är direkt beroende av strukturen i de atomer de består av... Detta är en ordning som finns i själva materien. I DNA och andra jättemolekyler i levande material (t ex RNA, proteiner) har emellertid ovanpå denna kemiska ordning lagts in en högre form av ordning, nämligen kodad information... ”Informationsinnehållet i sådana koder kan inte ha utvecklats genom slumpartade processer eller 'brus'." (4)
(Ytterligare aspekter på varför information - som t ex DNA rymmer - är oförenlig med en naturalistisk förklaring till livets ursprung av Stephen Meyer och Charles Taxton )


Språk - mera än att rabbla bokstäver

Mysteriet bakom DNA är således inte i första hand av strukturell art, d.v.s. att molekylen fått en speciell utformning orsakad av atomernas geometriska och kemiska egenskaper, utan vad det hela handlar om är den kodade ordning eller information som DNA-molekylen bär med sig och som uppenbarligen inte är en egenskap hos materien själv. Problemet är inte det genetiska alfabetet utan språket, säger prof. Murrey Eden, (5) i ett pedagogiskt försök att ringa in kärnfrågan. Man behöver inte vara djupsinnig för att inse skillnaden mellan att kunna rabbla bokstäver utantill och att kunna tala och förstå ett språk. "Inget nu levande konventionellt språk kan tolerera slumpförändringar i den symbolsekvens som uttrycker dess meningar. Betydelsen går oundvikligen förlorad. Varje förändring måste vara syntaktiskt laglig." (6) Detta uttalande av Eden har en direkt tillämpning på det genetiska språket, vilket också Eden framhåller. Cancerceller är bara ett exempel på komplikationer till följd av en icke syntaktisk förändring i det genetiska språket.

Information har ett mentalt ursprung

Är vi de enda intelligenta varelserna i universum? Som ett led i att försöka besvara den frågan och få kontakt med andra tänkande varelser har (den nu bortgångne) astronomen Carl Sagan vid Cornelluniversitetet utvecklat en metod som går ut på att sända ut ett interstellärt radiobudskap. Enligt Sagan (7) är "den allra mest lovande metoden, att sända ett bildbudskap." En sådan "radiobild" skulle bestå av en man, en kvinna, ett barn, solsystemet och flera atomer. Radiobudskapet skulle åstadkommas genom att sända iväg en serie streck och punkter, som var och en kallas "en informationsenhet". Eftersom bilden är sammanställd av en kodad sekvens av radiosignaler, så kommer en eventuell mottagare att lätt kunna särskilja den information bildbudskapet förmedlar, från det slumpmässiga "radiobrus" som ständigt omger oss.

Strategin är helt i linje med vad man kommit fram till inom modern informationsteori, nämligen att en "kodad sekvens" särskiljer en intelligent avsändare från fenomen skapade genom en naturalistisk process. Ingen information kan med andra ord existera utan att det finns en ursprunglig mental källa. Information är genom sin natur en mental och inte en materiell storhet. (8) Skulle vi någon gång i framtiden kunna urskilja ett kodat rymdbudskap, då behöver vi inte tveka om att budskapet härrör från varelser med en mental kapacitet dvs varelser med tankeförmåga.

Över ån efter vatten

Hittills har dock alla försök att fånga in signaler från intelligenta rymdvarelser varit förgäves. Men frågan är, behöver vi spana ut mot världsrymden efter speciella radiosignaler för att finna tecken på intelligens? Går vi inte - som man brukar säga - över ån efter vatten när vi blickar ut mot världsrymden? Svaret på frågan ligger närmare än vi tror. Det finns inom dig. Varje cell i din kropp bär på information som har sitt upphov i en mental icke-materiell skapelseakt i tidernas begynnelse. Den genetiska koden, som kan lagra en ofantlig mängd information per volymsenhet, (9) bär med sig information som tveklöst härrör från ett intellekt utan motstycke.

Hur skulle jorden egentligen se ut om inte genetisk information hade funnits? Svaret får vi om vi studerar våra närmaste grannar i rymden. Jorden skulle vara lika steril och ödslig som övriga planeter i vårt solsystem. Borde inte detta övertyga den mest hårdnackade slumpförespråkare om att vi här har att göra med en Informatör av inte vanligt slag?
 

Information - motiverar hypotesen Intelligent design


Denna artikel började med citatet från Vetenskapens Värld: "I begynnelsen var materia och energi." Enligt vetenskapens materialistiska filosofi skulle information vara en följd av startvilkoren, d.v.s energi och materia skulle i sig rymma en potentiell förmåga att med tiden skapa information. Men att spontant förenade molekyler skulle kunna utveckla en "inre kärna av individualitet", som kan tänka, känna glädje, sorg, uppleva skönhet och reflektera över sitt ursprung, är en fantastisk spekulation utan historisk och experimentell underbyggnad. Dessutom står den på kollisionskurs med modern informationsteori.
"Ingen informationskedja kan existera utan ett mentalt ursprung", skriver Werner Gitt i sin sammanfattande artikel: "Information: The Third Fundamental Quantitity"(8). Vad prof. Gitt klargör är att information (utifrån modern informationsteori) har samma principiella ställning som materia och energi. Information är således inte en produkt av materia och energi. (Läs Lee Spetners bok: Not by Chance! Shattering the Modern Theory of Evolution) Detta betyder att vetenskapen inte kan besvara frågan om varifrån informationen kommer, utan att hemfalla åt filosofiska spekulationer. Så när naturvetare skriver att "ur slumpvisa variationer sållas livets mästerverk fram - planlöst, utan syfte, men med ett mirakulöst resultat", (10) då är detta en filosofisk spekulation utan empiriskt stöd. Den som vill vara vetenskapligt korrekt idag, måste således utgå från att "i begynnelsen var information, materia och energi". Att information inte är en materialistisk entitet, får inte vara ett hinder för vetenskaplig acceptans. (Intelligent design - en hypotes med vetenskapliga ambitioner , kan sägas vara ett alternativ till den materialistiska filosofi som nuvarande vetenskap vilar på) Att korrekt kunna definiera och beskriva Information utifrån en materialistiskt grundad vetenskap har visat sig vålla oöverstigliga problem, därför behöver vetenskapens grundfundament omprövas. Är livet ett resultat av materialistiska krafter eller är det en följd av Intelligent design? Svaret på den frågan är enormt avgörande för hur människan kommer att klara av de utmaningar hon står inför. Varifrån Informationen ytterst kommer är dock en fråga som ligger utanför vetenskapens domäner.

 


Referenser och kommentarer:
1. "Vetenskapens Värld" (1988) Fogtdals Förlag Malmö, band 8.
2. Andrews E H (1989) "Gud vetenskap och Evolution" FBS, sid 65.
3. Enligt skapelsetron har den genetiska informationen i cellen sitt ursprung i det skapande "Ordet". Detta ska inte tolkas så att de strukturer som inte är bärare av information i vedertagen mening, skulle ha ett annat ursprung. I detta avseende är det ingen skillnad mellan en cell och en snökristall.
4. Andrews E H, ibid, sid 64.
5. Moorhead P S, Kaplan M (1967) "Mathematical Challenges to the Neo-Darwian Interpretation of Evolution", Philadelphia: Wistar Instetute, sid 11.
6. Moorhead, Kaplan, ibid, sid 14.
7. Tidskriften "Smithsonian", maj 1978, sid 43,44.
8. Gitt W: "Information: The Third Fundamental Quantity" Siemens Review, vol 56, nov/dec 1989,.
9. Gitt W, ibid, sid 4
10.Ur förordet till "Vetenskapens Värld" (1988) Fogtdals Förlag Malmö, band 8.