Direktlänk till denna sida: www.intelligentdesign.st/komplex.htm

 

/Kjell Ulander/  

 

Icke-reducerbar komplexitet

---

Med  etticke-reducerbart komplext”  system menar jag ett odelat system bestående av flera väl avpassade och samverkande delar som alla bidrar till grundfunktionen, där avlägsnandet av en del gör att systemet helt upphör att fungera. Av definitionen följer att ett ”icke- reducerbart komplext” system omöjligen kan ha uppstått genom små, successiva förbättringar av tidigare system. Detta innebär således att det inte finns någon funktionell föregångare till ett ”icke - reducerbart komplext” system. 
Om det finns ett biologiskt system som är icke-reducerbart komplext, skulle det vara en stark invändning mot darwinistisk evolution. Då nu naturligt urval endast kan välja mellan strukturer som redan har en funktion och eftersom ett biologiskt system inte kan ha tillkommit i små steg (med bibehållen funktion), måste systemet plötsligt ha uppstått som en integrerad helhet, för att naturligt urval skall ha något att välja på. (Prof. Michael Behe)

 

Råttfällan: Ett exempel på ett "icke-reducerbart komplext" system
Råttfällan består av fem delar (fjäder, träplatta, låsplint, slagbygel och matfålla).
Om någon av råttfällans delar tas bort, så fungerar den inte. Det innebär att det enkla fångstredskapet saknar förutsättningar att fånga råttor om inte flera åtskilda delar samverkar till en helhet. Eftersom råttfällan med nödvändighet måste vara sammansatt av flera delar, är den ett ”icke-reducerbart komplext” system. Sålunda finns det icke-reducerbart komplexa system. Det som kännetecknar ett ”icke-reducerbart komplext” system är att funktionen upphör tvärt då en av delarna avlägsnas. Gäller det biologiska system? Svar: ja.

 

Ögat: Ett oreducerbart biologiskt system
När det gäller ögats evolution är det många biologer som inte erkänner motsättningen med funktionalitet och strukturell uppbyggnad d.v.s. att en successiv strukturell utveckling inte åtföljs av motsvarande funktionsförmåga. Ett "strukturellt halvfärdigt" öga ger inte motsvarande synförmåga, precis som fyra femtedelar av råttfällan inte ger en proportionerlig funktionalitet. Detta grundläggande faktum har biologer länge sopat under mattan. Prof. Richard Dawkins tar dock upp problemet i boken "Den blinde urmakaren", men hans förklaringar visar att han mera är ute efter att propagera för darwinistisk materialism än att försöka lösa problemet med "icke-reducerbart komplexa" system. Sålunda skriver han:
"En synförmåga som är 5 procent av vår är mycket värd i förhållande till ingen syn alls. Likaså är 1 procent synförmåga också bättre än total blindhet. Och 6 procent är bättre än 5; 7 procent bättre än 6 och så vidare genom den gradvis sammanhängande serien."

Att ett öga som fungerar till fem procent är bättre än inget öga alls, måste nog betraktas som en självklarhet. Ingen motsäger detta. Men felet Dawkins gör är att han ser funktions- och strukturförändringar som analoga skeenden. Långtifrån alla skulle hålla med honom om att 5 procent av ett ”anatomiskt färdigt” öga ger motsvarande synförbättring. Och vad värre är, denna samstämmighet mellan anatomi och funktion (som siffermässigt kan variera både upp och ned och även sinsemellan) måste i princip fylla varje lucka mellan fullständig blindhet och hundraprocentig synförmåga. Något utrymme för "strukturella nymodigheter (språng)" ges inte, eftersom det skulle vara förödande för funktionen. Utan funktion ingen evolution. Vill du läsa mera? Om Ögat - ett icke-reducerbart system eller om skillnaden mellan mikro- och makroevolution  eller More Irreducible Complexity Is Found in Flagellar Assembly? Video:  Unlocking the Mystery of Life - Irreducible Complexity

 

---


To be a precursor in Darwin's sense we must show that a motorcycle can be built from "numerous, successive, slight modifications" to a bicycle.
To clarify the point, consider this sequence: skateboard, toy wagon, bicycle, motorcycle, automobile, airplane, jet plane, space shuttle. It seems like a natural progression, both
Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Kjell Ulander\Documents\origin\bike.gifbecause it is a list of objects that all can be used for transportation and also because they are lined up in order of complexity. They can be conceptually connected and blended together into a single continuum. But is, say, a bicycle a physical (and potentially Darwinian) precursor of a motorcycle? No. It is only a conceptual precursor. No motorcycle in history, not even the first, was made simply by modifying a bicycle in a stepwise fashion. It might easily be the case that a teenager on a Saturday afternoon could take an old bicycle, an old lawnmower engine, and some spare parts and (with a couple hours of effort) build himself a functioning motorcycle. But this only shows that humans can design irreducibly complex systems, which we knew already. To be a precursor in Darwin's sense we must show that a motorcycle can be built from "numerous, successive, slight modifications" to a bicycle.

So let us attempt to evolve a bicycle into a motorcycle by the gradual accumulation of mutations. Suppose that a factory
produced bicycles, but that occasionally there was a mistake in manufacture. Let us further suppose that if the mistake led to an improvement in the bicycle, then the friends and neighbors of the lucky buyer would demand similar bikes, and the factory would retool to make the mutation a permanent feature. So, like biological mutations, successful mechanical mutations would reproduce and spread. If we are to keep our analogy relevant to biology, however, each change can only be a slight modification, duplication, or rearrangement of a preexisting component, and the change must improve the function of the bicycle. So if the factory mistakenly increased the size of a nut or decreased the diameter of a bolt, or added an extra wheel onto the front axle or left off the rear tire, or put a pedal on the handlebars or added extra spokes, and if any of these slight changes improved the bike ride, then the improvement would immediately be noticed by the buying public and the mutated bikes would, in true Darwinian fashion, dominate the market.

Given these conditions, can we evolve a bicycle into a motorcycle? We can move in the right direction by making the seat
more comfortable in small steps, the wheels bigger, and even (assuming our customers prefer the "biker" look) imitating the overall shape in various ways. But a motorcycle depends on a source of fuel, and a bicycle has nothing that can be slightly modified to become a gasoline tank. And what part of the bicycle could be duplicated to begin building a motor? Even if a lucky accident brought a lawnmower engine from a neighboring factory into the bicycle factory, the motor would have to be mounted on the bike and be connected in the right way to the drive chain. How could this be done step-by-step from bicycle parts? A factory that made bicycles simply could not produce a motorcycle by natural selection acting on variation--by "numerous, successive, slight modifications"--and in fact there is no example in history of a complex change in a product occurring in this manner. A bicycle thus may be a conceptual precursor to a motorcycle, but it is not a physical one.Darwinian evolution requires physical precursors. (end quote
)  Irreducible Complexity Revisited William Dembski

In Summary

Mutations are not able to provide the necessary information needed to build the new and specialized systems required by the neo-Darwinian "amoeba to man" transformation. Furthermore, because of the random nature of biological mutation,
beneficial mutations are extremely rare

 ”Jag betvivlar de anspråk som görs om att kunna förklara livets komplexitet utifrån naturligt urval av slumpvisa mutationer”.