Direktlänk till denna sida: www.intelligentdesign.st/refuserad.htm

 

Länk till Christer Sturmarks artikel Expressen 06.02.08  

EXPRESSEN.SE/Kultur: Gudars gryning

 

Nedan: Mitt refuserade svar

 

Sturmark sågar och kränker.

Av Kjell Ulander

 

Intelligent design (ID) har kommenterats och diskuterats i olika medier. Mitt intryck är dock att ID-kritiska skribenter med en ateistisk grundsyn fått oproportionerligt stort utrymme för sina kritiska åsikter. Detta har inverkat menligt på saklighet och balans. 

 

 

Christer Sturmarks artikel ”Gudarnas gryning” (Expressen 06.02.08) utgör inget undantag. Där målar han upp ett intellektuellt drama mellan det sekulära förnuftet och den religiösa dogmatismen. Och i det dramat befinner sig George Bush och Usama bin Ladin på samma planhalva. Syftet med att föra in Usama bin Ladin i en diskussion om ID och evolutionsteorin är avslöjande och visar att humanisten Sturmark mera är ute efter att diskreditera än att sakligt diskutera. Om detta är exempel på vad som menas med ”det sekulära förnuftet”, då finns anledning till självprövning.

 

 

Vad är då intelligent design? Kort uttryckt utgår ID-teorin från att vissa komplexa strukturer i universum och i levande varelser bäst förklaras av en intelligent orsak. Redan i boken ”Arternas ursprung” (1859) förutsåg Darwin det potentiella hot som vilade över hans materialistiska förklaring. ”Om man kunde visa att det fanns något komplext organ, som omöjligen kan tänkas ha tillkommit genom otaliga, på varandra följande små anpassningar, skulle min teori utan tvekan falla samman." Nu knappt 150 år senare känns Darwins farhåga mer aktuell än någonsin. Biokemiska nanomaskiner, cellens sinnrika funktion och uppbyggnad med dess digitala mjukvara (DNA) är några av de upptäckter som fått den slumpmässiga inslaget i Darwins förklaringsmodell att framstå som klart otillräckligt.

 

 

Människans DNA är som ett dataprogram” säger Bill Gates “men långt, långt mer avancerad än någon mjukvara som hittills skapats”. Gene Meyers, en av arkitekterna bakom människans genkarta, är inne på samma tema och uttrycker stor förundran inför livets mysterium. Vad som verkligen förbluffar mig, är livets arkitektur – systemet är extremt komplext. Det är som om det vore designat.”

”Designat”, utbrister intervjuaren storögd, ”innefattar inte det en designer, en intelligens, någonting mer än lyckosamma sammanstötningar av kemikalier i ursoppan?"

"Det finns en ofantlig intelligens där”, upplyser Meyers, ”jag kan inte se att det är ovetenskapligt. Andra kanske, men inte jag."

 

 

Professorn i biokemi Michael Behe är en av många dissidenter som ser intelligensen i naturen som verklig. I sin klassiska bok - Darwins Black Box – som sålts i mer än 200000 exemplar, använder han råttfällan som pedagogiskt hjälpmedel. Avlägsnas en av dess fem delar upphör funktionen tvärt. Motsvarande funktionsbrott har bekräftats hos många biokemiska system hävdar Behe, som använder beteckningen irreducerbar komplexitet (IC) för att namnge den gräns där varje reducering leder till funktionellt sammanbrott. Strax under denna gräns är det lika meningslöst att tala om grader av funktionalitet, som att säga att en till hälften nedtryckt strömbrytare ger lampan halv lysförmåga. Här gäller antingen till eller från.

 

 

Frågan blir då hur dessa IC-strukturer kunnat utvecklas i små steg, då det visat sig att de behöver alla delarna för att fungera? För Darwin var detta en vetenskaplig frågeställning med avgörande komplikationer för hans teori. När då Sturmark framhåller att modern biologisk forskning redan svarat på ID:s invändningar och samtidigt påstår att ID är i grunden en slags religion, är detta (oavsett var sanningen ligger) ett indirekt medgivande av ID:s vetenskaplighet. Man kan inte samtidigt äta upp kakan och ha den kvar.

 

 

Det är viktigt att komma ihåg att vetenskapen är begränsad till materialistiska förklaringar. Detta är i sig ett filosofiskt (icke-empiriskt) antagande. ”Materialismen är absolut”, skriver Harwardprofessorn Richard Lewontin, ”för vi kan inte tillåta en Gudomlig Fot i dörröppningen”. I Darwins världsbild är således design en illusion eller som nobelpristagaren Francis Crick uttrycker det: ”Biologer måste hela tiden hålla i minnet att det man ser inte är designad, utan tvärtom har evolverat.” Att både ID och Darwins evolutionslära har existentiella komplikationer är ett faktum som ingen motsäger. Richard Dawkins är inte den ende professorn som öppet medger Darwins existentiella påverkan: ”Darwin gjorde det möjligt att bli en intellektuellt hederlig ateist”  

 

 

Vår tids viktigaste fråga är ”kampen mellan vetenskapligt förnuft och religiös dogmatik”, skriver Sturmark i sin slutkommentar, efter att ha namngett och kritiserat två demokratiskt valda kristdemokrater. De är politiker som ”underkänner själva fundamentet för det demokratiska samtalet, nämligen förnuftet och rationell analys av fakta. Det är därför ID-rörelsen i USA, som börjat smitta av sig i Sverige är en fara för demokratin.”

 

 

Tydligen har Sturmark inte tagit del av resultatet från den opinionsundersökning som nyligen gjorts på Darwins eget territorium - England. Där anser mer än 40% att ID skall ingå i den naturvetenskapliga undervisningen. Knappt hälften tror att evolutionen kan förklara livets uppkomst och utveckling. Men att beskylla en halv nation för religiös dogmatism ger inga pluspoäng. Då är det lättare att ge sig på två kristdemokrater.

 

 

Den stereotypa föreställningen bland många ID-kritiker är att intelligent design enbart är en amerikansk företeelse, som har sitt största stöd i bibelbältet och utgörs till större delen av konservativa kristna. Mot detta talar den opinionsundersökning som ”The Harris Poll” gjort. Där framkommer tydligt att ID ökar med ökad utbildning. Dessutom är andelen ID-sympatisörer större bland demokrater än bland republikaner. När det gäller geografisk spriding är andelen anhängare störst i nordöstra och västra USA och minst i den södra delen. Men det kanske mest anmärkningsvärda är att andelen ID-sympatisörer är större i England än i USA. 

 

I vilken utsträckning detta sensationella utslag påverkats av den brittiske filosofiprofessor Antony Flews uppmärksammade avhopp (2004), är svårt att säga. Men nog var det många som blev förvånade när en av värdens mest kända ateister, efter att i decennier argumenterat mot Guds existens, nu plötsligt blivit övertygad om att det måste finnas en super-intelligens. ”Jag tror att de mest slagkraftiga argumenten för Guds existens är de som stöds av nutida vetenskapliga upptäckter” säger Flew och fortsätter ”… ID-argumenten är idag långt mera robusta än de var när jag först stötte på dem”.

 

 

 

För Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna, är kampen mellan olika sätt att se på tillvaron ett hot mot demokratin. Jag delar inte den uppfattningen. Rätt hanterat är mångfald en tillgång och snarare en garant för demokratin. Mera bekymmersamt är att det finns ateistiska företrädare för vetenskap och humanism som inte drar sig för att misskreditera och kränka de som på goda grunder betvivlar att livets uppkomst och utveckling kan förklaras genom naturligt urval av slumpvisa mutationer. 

 

TILL HEMSIDAN

 

 

För att balansera Sturmarks tendentiösa beskrivning av intelligent design rekommenderas följande länkar:

1.Questions About Intelligent Design

2.  What Intelligent Design Is—and Isn’t
3. 
Primer: Intelligent Design Theory in a Nutshell
4. 
The Science Behind Intelligent Design Theory

5.   A SCIENTIFIC DISSENT FROM DARWINISM

 

Ägna lite tid åt nedanstående videor och ställ frågan: Är intelligent design (ID) baserad på observation och vetenskaplig undersökning eller vilar ID på tro och religiösa doktriner?

a)      Unlocking the Mystery of Life

b)      The Privileged Planet del 1 to 12