grey


Varbergs historia i årtal

Sammanställd av  Eva Berntsson Melin
Från VARBERG - EN KOMMUNS HISTORIA

ca 12000 f.Kr    Inlandsisen börjar dra sig tillbaka från Sydsverige för sista gången.

Ca 3000 f.Kr    Jägaren och fiskaren blir bonde och därmed bofast. Det som vi kallar äldre stenåldern upphör och skedet yngre stenåldern inträder.

1500-500 f.Kr Bronsåldern. 500 f.Kr-800 e.Kr järnåldern. 800-1060 Vikingatiden.

830
Ansgar - "Nordens apostel" - besöker Birka för första gången.

1000
Den svenske kungen Olov Skötkonung och den danske kungen Sven Tveskägg besegrar Norges kung Olav Tryggvasson i ett sjöslag i Öresund, det s.k. Svolderslaget.

1101   
Vid ett skandinaviskt trekungamöte i Kongahälla fastställs gränserna mellan Nordens riken.

1104
Norden frigörs från årkestiftet Hamburg-Bremen och blir en självständig kyrkoprovins.

1194
Cistercienserorden grundar ett munkkloster i Ås.

1200-talet
Någon gång under detta århundrade växer staden Getakärr upp. 1287 Greve Jacob från Danmark börjar låta bygga Varbergs slott - ett fast hus - i sin forlaning norra Halland. Det är hit han har tagit sin tillflykt efter anklagelserna om delaktigheterna i mordet på den danske kungen Erik Glipping vid Finderup året innan.

1298
Den svenske kungen Birger firar bröllop med danska prinsessan Märta.

1304 Det uppstår fiendeskap mellan kung Birger och hans bröder hertigarna Erik och Valdemar, vilka flyr till Norge.

1305  
Greve Jacob överlämnar Varbergs slott till den norske kungen Håkon, som i sin tur skänker det och halva Halland till sin blivande måg hertig Erik Magnusson. Detta innehar han till sin dod 1318.

1306   
Hertigarna tillfångatar Birger på Håtuna gård i Uppland.

1308   
Kung Birger friges och flyr till Danmark. De norska och danska kungarna anfaller Sverige for att återinsätta Birger på tronen.

1309
Varberg nämns första gången som stad. Erikskrönikan.

1310   
Kung Birger blir åter erkänd i Sverige och i gengäld erhåller hertigarna halva riket som län.

1312   
Hertigarna Erik och Valdemar firar bröllop med två norska prinsessor, båda vid namn Ingeborg.
1317   
Kung Birger fängslar sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar, som hämnd för Håtuna-incidenten - "Minnes I Håtuna-leken?".

1318   
Hertigarna avlider, förmodligen av svält, i fängelset - "Nyköpings gästabud". Kung Birger fördrivs av anhängare till hertigarna.
1319   
Magnus Eriksson, tre år gammal, ärver Norges krona efter sin morfar och väljs till svensk kung. Hans mor, hertiginnan Ingeborg, ställer sig i spetsen för en förmyndarregering.

1320  
 Hertiginnan Ingeborg börjar alltmer stadigvarande vistas på Varbergs slott.

1321   
Knut Porse blir slottshövitsman i Varberg och lierar sig nära med hertiginnan Ingeborg.

1326   
Knut Porse får värdighet som hertig.

1327   
Hertig Knut Porse och hertiginnan Ingeborg ingår äktenskap.

1332   
Magnus Eriksson blir troligen myndig - den exakta tidpunkten är oviss och omdiskuterad.

1335   
Magnus Eriksson rider sin eriksgata och firar samma år bröllop med den flamländska prinsessan Blanche av Namur. Vi känner henne bäst som drottning Blanka. Detta år avskaffar även Magnus Eriksson de sista kvarlevorna av träldom.

1336   
Eufemia, Magnus syster, gifter sig med hertig Albrekt d.ä. av Mecklenburg; ett förbund som beseglades av hertiginnan Ingeborg redan år 1321.

1340-talet    Varberg är för en kort tid rikets huvudstad.

1341   
Magnus Eriksson erhåller södra Halland genom köp från Valdemar Atterdag.

1343   
Den treårige Håkan Magnusson utses till kung i Norge med fadern Magnus Eriksson som förmyndare. Valdemar Atterdag och Magnus Eriksson möts på Varbergs slott; den förre avträder Skåne, Blekinge och Halland mot att Magnus Eriksson avstår från sina besittningar väster om Öresund, vilket bl.a. inkluderar Köpenhamn.

I ett brev utfärdat av ärkebiskop Peder i Lund nämns staden Getakärr för första gången; den äldsta skriftliga källan.

Ca 1350   
Digerdöden härjar och vid denna tid utfärdas Magnus Erikssons allmänna landslag, som gäller för hela riket.
1355 Kungagunstlingen Bengt Algotsson utses till hertig över Finland och Halland samt till ståthållare i Skåne.
1356 Tronföljaren Erik Magnusson gör uppror mot fadern, Varberg belägras och Bengt Algotsson tvingas fly.

1359
Erik Magnusson och hela hans familj utplånas till följd av digerdöden.

1364
Albrekt d.y. av Mecklenburg, systerson till Magnus Eriksson, väljs till Sveriges kung och Magnus Eriksson trängs tillbaka till Västsverige.

1365   
Magnus Eriksson råkar i fångenskap.

1366   
Valdemar Atterdag intar Varbergs slott och Halland blir därmed danskt.

1367   
Krig utbryter mellan Danmark och Hansan.

1370   
Fred sluts i Stralsund - Valdemar Atterdag är besegrad och Hansan står på höjden av sin makt.

1371   
Magnus Eriksson friges.

1374
Magnus Eriksson drunknar utanför Norges kust.

1387-1388
Drottning Margareta, Valdemar Atterdags dotter och änka efter den norske kungen Håkan Magnusson (Magnus Erikssons son) samt mor till den avlidne dansk-norske unionskungen Olov, erkänns som regent i såväl Danmark, Norge som Sverige.

1389   
I slaget vid Falköping besegrar drottning Margaretas trupper Albrekt av Mecklenburg. Erik av Pommern, systerson till Margareta, hyllas som Norges kung.

1397
Kalmarunionen - Erik av Pommern kröns till kung över de tre unionsrikena.

Ca 1430   
Staden Ny Varberg börjar växa upp och fungerar parallellt med Getakärr, även kallad Gamla Varberg eller Gamleby.

1429   
Unionskungen upptar tull av alla fartyg som passerar Öresund. ("Öresundstullen" avskaffades först 1857.)

1434 Upprorsmannen Engelbrekt Engelbrektsson tågar med en här utmed svenska östkusten och fördriver danska fogdar samt erövrar Blekinge och Halland. Dock lyckas han inte inta Varbergs slott trots belägring.

1443   
Ny Varberg nämns för första gången i ett skriftligt dokument - en köpehandling.

1450   
Vid ett svensk-danskt rådsmöte, som hålls i Halmstad, kommer man överens om Kalmar-unionens förnyande.

1451   
Krig utbryter mellan Danmark och Sverige.

1452   
Svenskarna härjar Skåne och Halland.

1455   
Efter ett tvåårigt vapenstillestånd blossar stridigheterna upp på nytt.

147O-talet
Under detta årtionde grundas ett karmeliterkloster i Ny Varberg.

1471   
I Kungsäter träffas ett avtal, vilket innebär vapenstillestånd mellan unionsvänliga och unionsmotståndare inför ett planerat fredsmöte på Stegeborgs slott.

1509   
Unionsvänliga svenska stormän sluter fred med danskarna vid ett möte i Köpenhamn bakom riksföreståndaren Svante Stures rygg. Krig utbryter mellan Danmark och Sverige då Sture vägrar godkänna fredsfördraget.

1513,
Fred sluts mellan Danmark och Sverige.

1517   
Fientligheterna börjar på nytt.

1518   
Slaget vid Brännkyrka nära Stockholm står då danskarna besegras.

1519   
Ärkebiskop Birger Gunnersen dör. Denne kom ursprungligen från Lindberg och var elev på 1470-talet i Ny Varbergs skola - den första vi känner till.

1520   
Kung Christian II anfaller på nytt Sverige och kröns till kung över riket. "Stockholms blodblad" äger rum.

1523   
Gustav Vasa väljs till svenskkung.

1534
Gustav Vasa ingår förbund med Danmark för att hindra Lubeck från att återinsätta Christian II på Danmarks tron. Upproret, som kallas grevefejden, slutar med Lubecks nederlag.
1535    I grevefejden deltar Markus Meyer från Lubeck men fängslas och hålls i förvar på Varbergs slott. Där spelar han ett dubbelspel och med hjälp av sammansvurna borgare från staden bemäktigar han sig slottet. Detta lyckas han hålla över 14 månader innan han övermannas av slottsherren Truid Ulfstand. Denne hade genom särskilt avtal med svenskarna sökt hålla Varbergs slott neutralt under grevefejden.

1536   
Markus Meyer avrättas i Helsingör. Christian III blir kung och Danmark ansluter sig till reformationen.

1541   
Den svenska bibelöversättningen trycks.

1550   
Christian IIIa bibel - den första på danska - kommer ut.

1563   
Nordiska sjuårskriget bryter ut, danskarna infaller i Sverige och erövrar Älvsborg, Sveriges enda hamn vid Västerhavet.

1565   
Förbittrade strider rasar om fästningarna längs gränserna vid Norge, Halland och Skåne. Svenskarna lyckas inta Varbergs slott, hemsöker Gamla Varberg och bränner ned Ny Varberg. Krigets mest betydande drabbning till lands äger rum vid Axtorna, Köinge sn, då den dansknorske fältherren Daniel Rantzau besegrar svenskarna och erövrar hela det svenska artilleriet om 47 kanoner.

1569   
Danskarna återerövrar Varberg och Daniel Rantzau dödas av en kanonkula vid belägringen av fästet.

1570   
Nordiska sjuårskriget slutar. Genom freden i Stettin återfår Sverige Älvsborgs fästning mot en lösen på 150 000 Rdr.

1570-talet   
Varbergs slott repareras och moderniseras.

1578 Getakärr (Gamleby, Gamla Varberg) förlorar sina stadsprivilegier.

1588   
Fredrik II avlider och sonen Christian IV med förmyndarregering tillträder.

1589   
Anders Bing, den förre riksamiralen och slottshövitsmannen, avlider.

Arkitekt Hans van Steenwinckel flyttar till Varberg i samband med planerandet av det kommande fästningsbygget. Han skulle komma att vara bosatt i tio år i staden.

1590   
Anders Bing jordfästs i Träslövs kyrka.

1594-1618 Fästningen byggs kring Varbergs slott med Christian IV som byggherre.

1596   
Christian IV kröns till kung över Danmark.

1597  
Ny Varberg härjas av eldsvåda.

1611   
Danmark angriper Sverige och det s.k. "Kalmar-kriget" bryter ut.

1612   
Ny Varberg bränns ned av svenskarna men danskarna lyckas inta Älvsborg. På Köleryds hed, Skällinge sn, står ett blodigt slag vid vilket Christian IV får vid-
kännas svåra förluster och tvingas fly västerut.

1613   
Efter segslitna förhandlingar sluts fred i Knäred. Sverige förbinder sig att återlämna de erövrade landskapen Jämtland och Härjedalen medan Danmark i sin tur förbinder sig att efter sex år återlämna E1lvsborg mot en lösen om 1 milj. Rdr och svenska fartyg tillförsäkras tullfrihet i Öresund.
På befallning av Christian IV återuppbyggs inte Ny Varberg utan en ny stad anläggs på Platsarna i skydd av fästningen.

1637-1644
Under dessa år äger ombyggnadsarbeten rum på Varbergs fästning.

1643   
Krig med Danmark bryter ut.

1645   
Fred sluts i Brömsebro, Blekinge, och Sverige erhåller Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och Halland (på 30 år) samt oinskränkt tullfrihet i Öresund.

1648   
Christian IV avlider.

1657
Danmark anfaller Sverige.

1658   
Vid freden i Roskilde tvingas Danmark lämna ifrån sig Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Trondheims län och ön Bornholm. Samma år börjar dock Sverige krig med Danmark.

1660
Fred sluts i Köpenhamn och Danmark återfår Trondheims län och Bornholm.

1666  
Varberg på Platsarna eldhärjas svårt genom vådeld och totalförstörs. Därefter fattas beslutet att Varberg skall byggas upp på ny plats - den nuvarande stadskärnan.

1668   
Lunds universitet grundas.

1675   
Det skånska kriget utbryter och Halland är ofta krigsskådeplats. I de danskvänliga gränsbygderna har snapphanerörelsen sitt fäste.

1676
Ett slag utkämpas vid Halmstad och den danska hären besegras. Senare samma år äger det blodiga slaget vid Lund rum. Sverige avgår med segern och Karl XI stärker sin maktställning.

1679   
Fred sluts mellan Sverige och Danmark i Lund men inga landavträdelser görs. Halland är nu definitivt svenskt.

1683   
Svensk lag och administration införs i Halland.

1700-1721   
Det stora nordiska kriget.
I samband med freden med Ryssland i Nystad, Finland, år 1721 har det svenska stormaktsväldets era nått sitt slut.
Redan 1720 hade Sverige slutit fred med Danmark i Frederiksborg och då beslutat att avstå från tullfrihet i Öresund.

1732   
Ett "tobaks-spinneri' anläggs i Varberg.

1734   
1734 års lag.

1735   
Det fattas beslut om att anlägga ett "Tobaks Pipebruk" i Varberg.

1739
Svenska Vetenskapsakademien instiftas.

1749   
Tabellverket inrättas och Sverige erhåller därigenom systematisk befolkningsstatistik.

1757   
Storskiftet införs för att minska ägosplittringen av jordlotter.

1766   
Den första tryckfrihetsförordningen, som är grundvalen för offentlighetsprincipen, utfärdas.

1767   
Varberg eldhärjas. Halva staden innefattande kyrka, skola, hospital, tullhus och pipebruk blir lågornas rov.

1768   
Varberg drabbas på nytt av eldsvåda och 40 hus brinner ned till grunden.

1786   
Svenska Akademien instiftas.

1792   
Gustaf III såras dödligt vid en operamaskerad. General Pechlin anklagas för delaktighet i mordet och hamnar som s.k. bekännelsefånge på Varbergs fästning. Vid sin död fyra år senare har han dock fortfarande inte bekänt. Han begravs i Varberg.

1803   
Enskiftet införs.

1809   
Sverige får en ny regeringsform.

1811   
Man börjar "dricka brunn' vid Svartekällan i Apelviken.

1815   
Smittkoppsvaccination blir obligatorisk i Sverige.
1822   
Ett första varmbadhus uppförs i Varberg.

1827
Laga skifte-reformen påbjuds. 1830    Varbergs fästning upphör att fungera som militärt försvarsverk.

1834   
En koleraepidemi härjar i landet.

1836

Varbergs Sparbank grundas.

1837
Brunnshuset vid Svartekällan flyttas till Brunnsparken.

1840-talet-1914 Varbergs stenindustris blomstringstid.

1842   
En stadga utfärdas om att en folkskola skall inrättas i varje församling.

1846   
Skråväsendet avskaffas i Sverige.

1848   
Man fattar beslut om att f.d. fästningen skall inrättas som straffängelse.
Två s.k. badsumpar - bassänger i havet - ' byggs.

1849   
Den första ångsågen i Sverige anläggs utanför Sundsvall.

1852   
En ångbåtsförbindelse öppnas mellan Göteborg och Köpenhamn - Varbergs hamn anlöps för första gången av en ångbåt.

1854   
En mekanisk verkstad för grövre och finare smide anläggs i Varberg. En stor del av produktionen utgörs av jordbruksredskap.

1856   
Sveriges första järnväg med sträckan Örebro - Ervalla - Nora öppnas för trafik.

1862   
Kommunalt självstyre införs i Sverige.

1863  
Varberg drabbas ånyo av brand - halva staden eldhärjas och däribland rådhuset.

1864
Näringsfrihet mellan stad och landsbygd. Stadstullarna försvinner.

1866
Stadsfullmäktige beslutar bygga nya såväl varm- som kallbadhus.

1873  
Varbergs elementarläroverk för flickor grundas även om själva byggnaden uppförs senare.

1880
Järnvägsförbindelsen med Borås öppnas.

1883   
Arkitekt Adrian Peterson får i uppdrag av det nybildade badbolaget att rita ett societetshus - vilket invigs 1886.

1886 Mellersta Hallands Järnväg med sträckning Varberg - Falkenberg - Halmstad invigs.
Varberg får en djuphamn.

Ett båtlag fiskare från Råå i Skåne bosätter sig på Platsarna för att lära ut konsten att bedriva s.k. drivgarnsfiske.

1888   
Detta år etableras även järnvägsförbindelse med Göteborg.

1893-1896 Varbergsskolan - en epok i svenskt konstliv.

1894
Varbergs realskolebyggnad - nuvarande stadshuset - uppförs.
Varbergs Hantverks- och Industriidkareförening bildas.

1895   
Varbergs teater, som är den första byggnaden av sitt slag i länet, invigs med pompa och ståt.

1896   
Skandinaviska Textilfabriks AB bildas och blir stadens första egentliga industrianläggning. Hugo Gerlach är en åv tillskyndarna.

1897
Varbergs Föreläsningsförening ser dagens ljus.
Samma år anläggs även stadens första vattenverk.

1902   
Stadsläkaren Johan Severin Almer tar emot de första tuberkulosdrabbade - skrofulösa - barnen för vård - början till kustsanatoriet Apelviken.

1903
Varbergs Arbetarekommun bildas.

1904   
En stor och välbesökt lantbruks- och industriutställning äger rum i Varberg.
1908    Birger Svensson, som tidigare bedrivit handel med cyklar i Hunnestad, startar Svenska Cykeldepöten i Varberg. Företaget kom senare att kallas Monark.

1909   
Storstrejken utbryter. I Varbergs hamn lossas en ångare av en grupp engelsmän, vilket utlöser förbittrade demonstrationer.

1911   
Varberg-Ätrans järnväg invigs - nedlägges 1961.

1914-1918   
Första världskriget.
1915  
 
En stor fredskongress - mitt under brinnande världskrig - hålls i Varberg.

1916
Varbergs museiförening bildas och får så småningom lokaler på fästningen.

1921-1924 Omfattande restaureringsarbeten av fästningen försiggår, bl.a. i form av s.k. AK-arbeten.
1925   
Grimetons radiostation med interkontinental radiotrafik invigs.

1927
Varbergs Hantverks- och Industriidkareförening arrangerar en hantverksutställning för Varbergs stad med omnejd på Norra Folkskolan, nuvarande Gamlebyskolan.

1930
Varbergstraktens Ortsförbund av Riksförbundet för Landsbygdens Folk (RLF) bildas.

1931   
Den siste fången lämnar Varbergs fästning, som därmed upphör som fångvårdsanstalt.

1936
Bockstensfyndet görs i Bockstensmosse i Åkulla, Rolfstorps sn. Det är världens enda fullständigt bevarade medeltidsdräkt och finns att se på Museet i Varberg.

1939-1945 Andra världskriget.

1945   
Den stora metallstrejken pågår, som även berör många i Varberg.

1948
Varberg får kommunalt gymnasium, vilket förstatligas 1951.

1951
Många mindre landsbygdskommuner bildar större enheter - den första kommunsammanläggningen.

1960   
Färjeförbindelsen mellan Varberg och Grenå kallad Europafärjan öppnas.
1971 Den senaste kommunsammanläggningen - den andra - sker och Varbergs kommun erhåller sin nuvarande omfattning.

1972
Södra Sveriges Skogsägares Förbund inviger sin stora massafabrik Värö Bruk.
Samma år invigs Varbergs sjukhus, som är kommunens största arbetsplats.

1974   
De första kärnkraftsaggregaten i Ringhals tas i drift.

1977   
Det Gerlachska huset rivs efter en inflammerad debatt.

1979
Varbergssonen Ingemund Bengtsson väljs till riksdagens talman.

1980  
 Varbergs teater återinvigs efter en välbehövlig renovering.

1981  
Det nya stadsbiblioteket tas i bruk liksom Musikens hus.

1984   
Munkagårdsskolan i Tvååker - då en trädgårdsskola, numera ett naturbruksgymnasium - invigs.

1986   
Folkets Hus återinvigs efter en omfattande tillbyggnad.

1992   
Ett kurorts- och kusthotell med rehabiliteringsverksamhet invigs i de om- och tillbyggda lokalerna, som förut utgjort kustsanatoriet i Apelviken.
Ett stort antal anställda på Monark varslas och fabriken - så intimt förbunden med Varberg - hotas av nedläggning.

Källa:

VARBERG – EN KOMMUNS HISTORIA
är utarbetad inom Kulturkansliet av en arbetsgrupp bestående av Lennart Blom (huvudredaktör),

Eva Berntsson Melin (text- och bildredaktör) Stig J Heden (formgivning och teknisk planering)

Författarna är var för sig ansvariga för artiklarnas innehåll
1993 Författarna och Varbergs kommun

ISBN 91-630-1470-X
Hfr. band ISBN 91-630-1517-X

Till toppen av sidan


©Copyright warberg.info 2005  E-post