Personakt Antavla

Petrus Frostenius

Kyrkoherde. Blev högst 51 år.

Far:2916 Frosten Eriksson (- >1651)
Mor:2917 Dordi Bengtsdotter (- >1651)

Född:1617 Tjällmo (Östg), Egelstorp.
Död:1668 Björsäter (Östg), Prästgården.
Begravd:1668 24/2 Björsäter (Östg).

Äktenskap med Britta Persdotter (- 1660)

Vigsel:1651.

Äktenskap med Rakel Månsdotter (1629 - 1701)

Vigsel:1663 11/11 Björsäter (Östg).

Noteringar

Var student i Uppsala 1638 och i Åbo 1640, prästvigd sept 1644, komminister 1647 i Ingatorp och Bellö sn:r (Smål), kyrkoherde nov 1663 i Björsäter (Östg). I prästmötesprotokollet juni 1667 läses: "Berättade H. Biskopen om kyrkioherdens i Biörsätter Dn. Petri Frostenii beklaglige tilstånd som han arme Mann har råkat uthi nästförledne 24 Maii fredagen näst för Pingest, förmedelst en häftig wådeeld, som af långlig torko och itt starkt wäder afbrände heela Mangården, så at icke en knuut lembnades, hwarigenom han med hustru och barn måste liggia under baran himmel, och hafwer allenast een liten badstugu at krypa uthi, det hans egit bref förmäler; begiärandes, at blifwa fördenskull ursächtat uthi Synodo, effter han skulle wara ordninarius Respondens, emädan han i desse dagar måste låta föra fram en stugu, som han kiöpt hafwer at boo uthi, at han måtte få någottaak öfwer hufwudet i denna Sommar til en begynnelse. I anseende til denne hans olägenheet, bewilliade det wördige Prästerskapet honom någon hielp til upprättelse, somblige gåfwo penningar, hwilka och straxt antecknades, och sändes honom, jempte sielfwa specificationen tilhanda, dhe andre een deel lofwade willia komma honom til hielp med någor spanmål, när dhe blefwo af honom ansökte."