Personakt

Andreas Johannis Arbman

komminister. Blev högst 59 år.

Född:1637 Arboga (Väsm). [1]
Död:1696 5/4 Malung (Dala). [1]

Äktenskap med Sara Sevallia (1650 - >1717)

Vigsel:1673 28/12 Tortuna (Väsm). [2]

Noteringar

Intages 1657 i Västerås gymnasium och inskrivs maj 1660 i Uppsala akademi, varifrån han synes ha återvänt nov 1666, då han får Domkapitlets tillstånd att "höra läxorna i gymnasiet". Omtalas härefter icke förrän aug 1671, då han begärs till pastorsadjunkt i Arboga, vilket bifalles med löfte om examen och ordination med det första. Sätts sept 1673 på 2:a rummet till komminister i Arboga. Fick ej tjänsten, men förordnades i stället till kaplan i Odensvi efter den juli 1674 avsatte Andreas Thretzius. Blev dock icke välvilligt mottagen av landshövding Ribbing i Valstad. Även bönderna voro missnöjda, då han förordnades utan val. Domkapitlet bestämde dock sept 1674 att han skulle "i stillhet" installeras av prosten, vilket skedde under böndernas bojkott. Blev sept 1679 av bönderna anklagad för oroligt leverne, vilket kom i samband med tillsättandet av ny kyrkoherde. Då Ribbing ansågs skola bli medgörlig om Arbman avlägsnades, blev han suspenderad på grund av okvädningsord. Aktionen fullföljdes därpå genom att han okt 1679 avsattes från både ämbete och tjänst, sedan han vid tinget dömts till böter för utgivande av falsk attest, som bestod däri, att han från predikstolen kallat bönderna till sakristian att avgiva vittnesbörd om honom och sedan låtit de tillstädeskomna skriva under å församlingens vägnar. Avsättningen skulle gälla till prästmötet 1680. Avgörande träffades emellertid icke då, men juni 1681 blev han omsider hos kungen rekomenderad till upphävande av straffet under motivering att han "mera av oförsiktighet än argt uppsåt i olägenhet råkat" och icke gjort sig förtjänt av straffet, varför han restituerades till sin förra "heder, ära och ämbete". Han skulle återfå sacellanin i Odensvi eller annan lämplig tjänst. Ribbing lyckades förhindra, att han blev kvar i Odensvi. Domkapitlet förklarade då juli 1682 att han istället skulle stå närmast till sacellanin i Orsa, vilken han gärna önskade få, men avstod från, då församlingen ville ha en annan. Blev istället dec 1683 påtänkt till det ännu ej lediga 2:a kollegatet i Västerås. Vände sig juni 1684 på nytt till Domkapitlet och "beklagade sitt eländiga tillstånd", att han icke hade något att föda sig med, beslöts, att man skulle söka ge honom adjunktur i Malung. Innan han hann dit dog därvarande kaplan, varför han senare samma månad förordnades till nådårspredikant, varpå han okt samma år fick konfirmation på sacellanin, tillträdde maj 1685, och förblev där till sin död. [EVH, II:1/91f]


Källor

[1]EVH, II:1/91
  
[2]EVH, II:1/92