Personakt Antavla

1416 Per Olofsson

Bonde. Blev ca 62 år.

Far:2832 Olof Danielsson (- 1657?)
Mor:2833 Gunilla Larsdotter (- >1672)

Född:beräknat 1635. [1](från i dödbok angiven ålder)
Död:1697 Godegård (Östg), Jönsberg. [1]
Begravd:1698 1/1 Godegård (Östg). [1]

Äktenskap med 1417 Ingrid Jonsdotter (1637? - 1698)

Vigsel:omkring 1660.

Barn:
Lars Persson (1660? - 1750)
Kerstin Persdotter (1663? - 1738)
Jon Persson (1667? - 1752)
708 Kristoffer Persson

Noteringar

Nämnes i mtl 1656 som son till Olof Danielsson och Guli Larsdotter i Jönsberg, Godegård (Östg), och från 1660 med hustru Ingrid där.

Ur Hällestad-Tjällmo tingslags dombok 1673 11/6 [AI:4/295]:
Sig instälte för Rätten Erich Erichsson i Tybbele, och högeligen sigh beswärade öfwer Peer Olofsson i Jönsbergh å frellse, at han hafwer skiält honom för een Tiuf: Begiärandes at han för dhen ährewöriga beskyldningen lagl plichtar: Deer till swarade Peer Olofsson i Jönsbergh at några tänger äro honom i skogen ifrånstulet, säjandes sig willia bewysa at Erich Erichsson skulle wara een Tiuf: Men Peer bekiände, at Erich hafwer honom intet ifrånstulit, utan föregaf som skulle merbem:t Erich Erichsson bortstulit Olofz i Tybbeles qwarnsegell: Säjandes och at om någon föllier Erich Erichsson så stiäl han höö. Hwar till Erich Erichsson hårdel. nekade med protestation emot Peer Olofsson, at han icke måtte blifwa onäft, för dhet han nu medh sin beskyldningh framhärdades, och okallat giör sigh målsman i annans saak: Altså tilfrågades Peer Olofsson i Jönsbergh, huru han detta wille bewysa: Då wederropadhe han sina ordh, säjandes sigh med Erich Erichsson intet weeta utan dhet ärligt och godt är. Ty blef han för beskyldningen dömbd efter tingmål Bl. 43 cap. till 3 dr böte i så och för dhet han sigh målsman okallat i annans saak giort hafwer, böte han 3 dr efter kong Bl 29 capit. innehåldh.


Källor

[1]VALA/ Godegård (E), C:1 (DB 1688-1727), s 607