STADGAR FÖR VADHOLMA TOMTFÖRENING U. P. A.

 

1 §

Föreningens firma är "Vadholma Tomtförening utan personligt ansvar".

 

2 §

Föreningen utgör en sammanslutning av tomtägare inom Vadholma samhälle, avsöndrat från Bolby, Ljusterö socken.

Dess ändamål är:

a. att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse vid anläggning och vård av vägar, båtbryggor och badplatser.

b. att utöva vård av allmänna platser och att tillse sanitära och estetiska förhållanden inom samhället.

c. att bevaka medlemmarnas intressen i alla övriga ärenden som kan komma ifråga och att idkadärmed förenlig ekonomisk verksamhet.

 

3 §

Envar som äger eller har ingått bindande avtal om köp, inträder i föreningen. Om en närliggande tomtägare önskar inträda som medlem i föreningen ska ansökan göras skriftligen till styrelsen. Styrelsen föreslår en inträdesavgift och lämnar därefter ärendet till årsmötet för beslut. Med närliggande tomtägare avses tomter som inte ingick i den ursprungliga styckningen av tomtområdet.

 

4 §

Medlem i föreningen ska betala årlig medlemsavgift. Den årliga medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Avgiften skall vara inbetald senast den 31 augusti.

 

5 §

Styrelsen skall ha sitt säte i Vadholma, Ljusterö socken.

 

6 §

För sina förbindelser, ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

 

7 §

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av fem inom föreningen valda personer, vilka väljes på årsmötet. Styrelsen utser inom sig de olika funktionerna. Styrelsen väl- jes första gången för två år. Efter ett år avgår två ledamöter, varefter växelvis två eller tre ledamöter avgår. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Styrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närvarande, såvida dessa äro om beslut eniga. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. Styrelsen kallas till sammanträde genom ordföranden.

 

8 §

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar, vilka skall förvaltas som föreningen på årsmötet beslutar.

 

9 §

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

10 §

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper, skall årligen å ordinarie sammanträde utses två revisorer och en suppleant för dem.

 

11 §

Föreningens räkenskaper skall årligen den 31 mars i fullständigt bokslut sammanföras. Böckerna skall vara avslutade den 15 april för att till revisorerna för granskning överlämnas. Revisionsberättelsen jämte böckerna skall senast efter en månad till styrelsen överlämnas. Styrelse-, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning skall finnas tillgängliga på mötet samt senast två veckor före mötet hos föreningens ordförande.

 

12 §

Vid ordinarie sammanträde med föreningen, som hålles i Vadholma första helgfria lördag i juni månad, skall följande frågor behandlas:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande

 3. Val av mötessekreterare

 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

 5. Fråga om mötets behöriga utlysande

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse

 8. Ekonomisk redogörelse

 9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhet och räkenskaper

11. Val till styrelsen

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

13. Val av valberedning

14. Fastställande av årsavgift och återbäring vid städdag

15. Fastställande av styrelsearvoden

16. Av styrelsen framlagda ärenden till mötets behandling

17. Inkomna motioner. OBS! Skall vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar före mötesdatum

18. Övriga frågor

19. Avslutning

 

13 §

Kallelse till årsmöte (se § 12) och övriga meddelanden delgives via föreningens anslagstavlor. Årsmötesprotokoll skall dock även finnas tillgängligt hos föreningens ordförande och kassör.

 

14 §

Extra sammanträde hålles när styrelsen eller revisorerna finna sådant nödigt.

 

15 §

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande och ledes av den av mötet valda ordföranden.

 

16 §

Varje fastighet äger uti föreningens angelägenheter en röst och gäller som föreningens beslut den mening för vilken de flesta röster angives.

 

17 §

För stadgeändring fordras beslut av två styrelsemöten och ett allmänt möte.

 

18 §

Medlem, som överlåter sin egendom, upphör omedelbart att vara medlem i föreningen och skall till styrelsen inkomma med meddelande härom.

 

19 §

Upplöses föreningen, skall sedan verksamheten lagligen avvecklats, föreningens tillgångar för-   delas  lika på antalet fastigheter.

 

20 §

I de avseende dessa stadgar icke bestämma, hänvisas till tillämpliga delar i gällande lag om ekonomiska föreningar.

 

21 §

Tomtägare skall tydligt utmärka sina tomtgränser. Alla angelägenheter gällande föreningens allmänningar handhaves av styrelsen. Eventuella önskemål om trädfällning på föreningens allmänna områden måste anmälas och skriftligen godkännas av styrelsen.

 

22 §

Allmän städdag genomförs andra lördagen i april månad men om denna dag sammanfaller med påskafton eller första lördagen efter påsk förskjuts städdagen enligt styrelsens beslut. Information om när städdagen blir lämnas på årsmötet.

Deltagande medlemmar erhåller en återbäring  av erlagd årsavgift, som fastställes vid årsmötet.

 

23 §

Vadholma Tomtförening äger fiskevatten vid stamfastigheten Bolby 3:19 avsett för föreningens medlemmar. (Separat karta kan utkvitteras av styrelsen.) Grundbestämmelser för fiske som följer:

1. Fiske för avsalu får ej bedrivas.

2. Nätfiske exempelvis gädda, aborre 1 st. nät per hushåll

3. Strömmingsnät 1 per hushåll.

4. Långrev 100 krok, 1 per hushåll.

 

24 §

Föreningen har i sin ägo 4 st. allmänna borrade brunnar. De medlemmar som innehar servitut på någon av dessa, ansvarar för brunnarnas skötsel samt funktion, och i övrigt enligt servitutsbestämmelserna.

 

Att dessa reviderade stadgar blivit antagna på föreningens sammanträde i Vadholma den 2 juni   2012, samt styrelsemöten 2012-05-05 och 2010-11-15, intygar samtliga styrelseledamöter:

 

Gunnar Rosenlund     Magnus Gardsho l     Göran Engman      Tony Helandet     Therese Hagelin

Ordförande                 Kassör                        Sekreterare             Ledamot               Ledamot