Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

En stamtavla över släkten
Kamprad

av Patrik Andersson

Den tyska släkten Kamprads svenska gren härstammar från godsägaren Achim Kamprad (1866-1897) vilken inkom till Sverige 1896 från Sachsen i Tyskland. Från hans äldsta son härstammar den idag levande grenen av vars medlemmar den mest bekante är Ingvar Kamprad. Achim Kamprads farfar var den förste att upptaga namnet Kamprad. Om släktens anor på fädernet dessförinnan är intet känt. På Achims mors sida, som var född von Bährenstein, går anorna emellertid att spåra till 1300-talet och är rikligt representerade av medlemmar från olika tyska adelssläkter.

Källor

Se längst ner på denna sida, eller gå direkt dit här

Kan jag kopiera bilder och text?

Ja, förutsatt av att Du i sedvanlig ordning uppger källan, Patriks släkt och kultursidor, och en länk till densamma.

Kontakt

Känner du till släkten eller kanske har bidrag till dess stamtavla hör i så fall av dig: starpatrik
[snabel-a]yahoo.se

Tab. I.

Christian Wilhelm Kamprad, född 1785, död 10/11 1859. Han var oäkta son till en änka. — Gift med Justine Schubert, född 1799, död 30/7 1882 i Altenburg, Altenburger Land, Thüringen, Tyskland, dotter av Michael Schubert.

S o n:

Zacharias August Kamprad, omkring 1830, död 1890. Godsägare. — Gift med Sidonie von Bährenstein, född 1833, död 1900, dotter av Reinhold Johan von Bährenstein (1790-1854) och Amanda Christine von Nauendorf(f) (1796-1872).

S o n:

Erdmann Achim Kamprad, född 2/11 1865 i Neupoderschau, Sachsen, Tyskland, död genom självmord 17/3 1897 i Älmtaryd, Agunnaryds sn, Kronobergs län. Godsägare.


Achim Kamprad och hans hustru Franziska "Fanny" Glatz, möjligen taget 1892 i samband med giftermålet. Okänd fotograf. Källa: www.geni.com

Om K:s liv efter studierna vid en skogsskola nära gränsen till Böhmen är inte mycket bekant. Känt är dock att K. njöt av att jaga och hade en förkärlek för hundar. Han var en person som uppskattade storstadslivets lockelser och besökte gärna restauranger och barer. Hans levnadssätt gick dock inte okritiskt fadern förbi. I ett tillägg i faderns testamente 1886 står skrivet att Achim Kamprad, för arvets vidkommande, inte skulle få del av detta förrän vid 28 års ålder på grund av dålig livsföring. Den 1/10 1894, endast ett år efter att han fått del av sitt arv, inköpte han säteriet Älmtaryd med 449 hektar osedd skogsmark i Gunnaryds sn efter att i Tyskland ha sett en annons i en skogstidning. Han inkom med sin familj till Sverige 1896 men synes till en början bott på stadshotellet i Ljungby och flyttade till själva gården först den 1/3 1897 för att ta sitt gods i besittning. Det sammnföll med att räntan på det stadshypotekslån han hade då förföll. Under denna förhållandevis korta tid i Sverige blev bilden för honom allt klarare att köpet var ett misstag och att han hade sig själv att skylla. Godset krävde framför allt mer kapital för dess skötsel än han klarade av att uppbringa. Efter flera fruktlösa försök att erhålla krediter, vädjande brev till modern i Tyskland om stöd och ett sista desperat försök att erhålla lån i sockensparbanken i Gunnaryd blev situation hopplös i K:s ögon. Han fattade nu ett beslut, måhända under inverkan av den sinnessjukdom han led av sedan tidigare, som ledde till att han natten mot den 17/1 1897 liggandes i sin säng sköt sig "[...]medelst pistolskott mot högra tinningen" (SvD 22/3 1897, N:r 67, sid 3/4). Skottet synes ha varit omedelbart dödande och på hans bord brevid sängen fanns en reservpistol om den första hade falerat att gå av. I Smålandspostens dödsruna över Kamprad betonas hans psykiska ohälsa som en viktig faktor till hans för tidiga död: "På enskild väg ha vi långt före detta erfarit, att den nu under så sorliga omständigheter bortgågne mannen i åratal röjt mycket tydliga spår af sin gamla sinnessjukdoms återvändande, som bl. a. yttrat sig uti ett synnerligen vårdslöst hanterande af skjutvapen, för hvilka dock endast några - får[!] förut fallit offer. Han borde i tid tagits om händer och gjorts oskadlig för sig sjelf och andra." (20/3 1897 sid 3/4) — Gift 20/9 1892 med Franziska "Fanny" Glatz, född 13/10 1869 i Radovice (Radonitz), Böhmen, död 4/6 1945 i Älmtaryd, Agunnaryds sn, Kronobergs län. Hans giftermål uppges ha ingåtts "[...] i strid med sina i Tyskland boende anhörigas önskningar" (SvD 22/3 1897, N:r 67, sid 3/4). Vidare anger samma källa att: "Sammstämmigt ha en mängd personer vid polisförhöret upplyst, att Kamprad icke varit någon jordbrukare, utan lidit oafbrutna förluster å sin gård. Omkring ett halft år före sitt giftermål utskrefs han från en vårdanstalt för sinnessjuka i Leipzig och hade senare drabbats av hjerlidande". Hustrun, som blev svensk medborgare 21/8 1908, skötte efter makens död själv jordbruket. Hon sålde av skog, bl a 1903 till sergeant A. Sundbladh för 15 000 kr. Ytterligare annonser för detsamma fanns i Smålandsposten i januari 1903. Enligt hennes dödsruna i SvD utarrenderade hon Älmtaryd några år och flyttade till Lund. Något stöd för detta har emellertid ej hittats i församlingsböckerna. Hon skall enligt samma källa 1918 ha återvänt med familjen till Älmtaryd, som övertogs av sönerna. Hustrun tillhörde den katolska kyrkan.

B a r n:

Lothar Odo Achim Kamprad, född 1892 i Wildenhain, Sachsen, Tyskland, död 1892 i Wildenhain, Sachsen, Tyskland.

Frans Feodor Kamprad, född 15/9 1893, godsägare, död 15/2 1984. Tab. II

Erwin Erich Kamprad, född 2/10 1894 i Garnbach, Sachsen, Tyskland, död genom självmord 26/6 1935 i Älmtaryd, Agunnaryds sn, Kopparbergs län. Godsägare. Han var en del av skötseln av de gods fadern lämnat efter sig. Till skillnad från den äldre brodern Feodor tycks han varit den som övertog huvudansvaret av verksamheten och omnämns även som godsägare där brodern blott omnämns som lantbrukare (1932). År 1935 skall han ha blivit förälskad i en kvinnlig bankanställd och önskat med henne lämna Älmtaryd för att starta ett nytt liv. Detta motsatte sig dock modern med bestämdhet och i desperation över detta nederlag sköt han sig på övervåningen med ett gevär. Om han likt fadern led av psykisk ohälsa kan detta haft en inverkan på det hastigt tagna beslutet. Död ogift och barnlös.

Erika Erna Kamprad, född 6/9 1897 i Älmtaryd, Agunnaryds sn, Kronobergs län, död 4/9 1976 i Älmtaryd, Agunnaryds sn, Kronobergs län. Född efter faderns död. Fadder vid hennes dop var farmodern samt modern. I hennes dödsruna i Svenska dagbladet står: "Efter flickskola i Lund ingick hon 1920 äktenskap med sedermera lotsdirektören Erik Sollenberg, Göteborg. Efter makens pensionering bosatte sig makarna i Elmtaryd. Hon har varit aktiv i kyrkliga syföreningen och Agunnaryds Röda korsavdelning." (7/9 1976, sid 28/30) — Gift 20/3 1920 med löjtnanten, sedermera lotsdirektören Wilhelm Erik Sollenberg, född 17/8 1895 i Växjö stadsförsamling, Kopparbergs län, död 5/4 1965 i Agunnaryds sn, Kronobergs län, son av läroverksadjunkten Johan Axel Sollenberg (1848-1927) och Lydia Nordström (1866-1951).

Tab. II.

Frans Feodor Kamprad (son av Erdmann Achim Kamprad, Tab. I), född 15/9 1893 i Wildenhain, Sachsen, Tyskland, död 15/2 1984 i Älmtaryd, Agunnaryds sn, Kronobergs län. Godsägare. Flyttade 1925 från gården i Älmtaryd till Älmhult sn (1928 en del av Pjätteryds sn) för att åter flytta till Älmtaryd 1932 där han 1935 tog över som godsägare av fadersgården efter brodern Erichs död. K. var, förutom verksam som godsägare, starkt engagerad i IKEA:s verksamhet allt sedan företagets tillblivelse. Efter många år som styrelseordförande var han de sista tio åren hedersordförande i svenska IKEA. — Gift 26/12 1924 med Berta Linnéa Matilda Nilsson, född 14/1 1903 i Pjätteryds sn, Kronobergs län, död i cancer 28/5 1956 i Agunnaryds sn, Kronobergs län, dotter av handlanden Carl Bernhard Nilsson (1863-1932) och Ellen Anna Terése Jonsson (1876-1952).

B a r n:

Feodor Ingvar Kamprad, född 30/3 1926, Industrimagnat, död 27/1 2018. Tab. III

Erna Kerstin Kamprad, född 25/5 1930 i Älmhult sn, Kalmar län. Sjuksköterska. Hon abetade som sjuksköterska på lasarettet i Ljungby, tog hand om hem och hushåll och arbetade som makens kamrer i dennes åkerifirma (se nedan). Gift 6/12 1960 med chauffören Arne Gunnar Edvin Johansson, född 24/4 1925 i Skänninge sn, Östergötlands län, son av gårdskarlen Edvin Valfrid Johansson (1888-1974) och Anna Matilda Holm (1887-1972). Arne Johansson arbetade som busschaufför för bl a Löwenborgs resebyrå och hade uppdrag både inom och utom Sveriges gränser. År 1960 började han arbeta inom åkerinäringen och körde bl a varor till IKEA i Kungens kurva. Verksamheten expanderade och hade upp mot 35 anställda 1988, samma år som sonen Kaj tog över.

Tab. III.

Feodor Ingvar Kamprad (son av Frans Feodor Kamprad, Tab. II), född 30/3 1926 i Pjätteryds sn, Kopparbergs län, död 27/1 2018 i Liatorp, Stenbrohult sn, Kopparbergs län. Industrimagnat. — Gift 1:o 5/4 1950 med sekreteraren Kerstin Marianne Vadling (Wadling), född 21/4 1926 i S:t Görans församling, Stockholms län, död 9/11 1992 i Ström församling, Jämtlands län, dotter av järnvägstjänstemannen Erik Fritiof Ruben Vadling (Wadling) (1896-1966) och Anna Maria Berglind (1895-1994). Skild 1961. — 2:o 1963 med småskolärararinnan Margaretha Christina Maria Stennert, född 3/1 1940, död 12/12 2011 i Schweiz, dotter av tandläkaren Arras Hadar Sixten Stennert (1902-1993) och och Greta Constance Maria Nilsson (1911-1999).

B a r n:

2. Peter Arras Feodor Kamprad, född 29/3 1964, affärs- och finansman. Tab. IV.

2. Hans Jonas Ingvar Kamprad, född 4/3 1966, inredningsarkitekt och finansman. Tab. V.

2. Niclas Achim Mathias Kamprad, född 27/6 1969, affärs- och finansman. Tab. VI.

Adopterad i första äktenskapet:

Annika Helena Kamprad, född 20/7 1958 i Riseberga församling, Kristianstads län, dotter av NN NN. — Gift 7/5 1983 med Jan Åke Kihlbom, född 3/5 1956 i Husby-Ärlinghundra församling, Stockholms län, son av byggnadsarbetaren Knut Harry Kihlbom (f. 1934) och Astrid Ejna Teresia Wikman (f. 1934). Hennes dotter Helena (f. 1981) arbetar på IKEA.

Tab. IV.

Peter Arras Feodor Kamprad (son av Feodor Ingvar Kamprad, Tab. III), född 29/3 1964 i Agunnaryds sn, Kronobergs län. Affärs- och finansman. — Gift med Laila Andersen. Bor i Belgien.

B a r n:

Robin Leif Ingvar Kamprad, född 3/10 1992.

Sara Kamprad, född 31/5 1994.

Tab. V.

Hans Jonas Ingvar Kamprad (son av Feodor Ingvar Kamprad, Tab. III), född 4/3 1966 i Agunnaryds sn, Kronobergs län. Inredningsarkitekt och finansman. — Gift med Maryam Vahidi. Bor i London.

D ö t t r a r:

Dotter NN, född 2000.

Dotter NN, född 2002.

Tab. VI.

Niclas Achim Mathias Kamprad (son av Feodor Ingvar Kamprad, Tab. III), född 27/6 1969 i Agunnaryds sn, Kronobergs län. Affärs- och finansman. — Gift med Catrin Elisabet Termén, född 1/11 1954 i Älmhult församling, Kronobergs län, dotter av assistenten Nils Lennart Ernst Termén (f. 1926) och kassörskan Gun Ingegärd Elisabet Larsson (f. 1926). Skild. Bor i London.

B a r n:

Gabrielle My Termén, född 1990. Upptog sin mors efternamn.

Boris Termén, född 29/10 1998. Upptog sin mors efternamn.

Källor:

Kyrkoböckerna, RA SVAR (RA), Kugelberg tidningsurklipp 1888-1904, Digitaliserade dagstidningar (KB), SvD - Historiskt sidarkiv, Dödboken 7, 1860-2017, www.ancestry.se, www.arkivdigital.se, www.merinfo.se, Diskulogen 122, oktober 2018, sid 18-19, Die 11 geheimnisse des IKEA erfolgs, Rüdiger Jungbluth, Vampus vorlag, 2006, sid 20ff, Ingvar Kamprad och hans IKEA, en svensk saga, Thomas Sjöberg, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1998, sid 22ff, Historien om IKEA: Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull, Bertil Torekull, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1998, Kamprads söner – de hemliga arvtagarna, Expressen - Dina pengar, 16/12 2013, Kampen om Ikea-miljarderna, Kvällsposten, 15/11 2014, Porträttgalleri från Småland, Skånetryckeriets förlag, Malmö 1932, www.kajinrikes.se

Till sidans topp | Till startsidan | Senast uppdaterad 2021 12 13

starpatrik[at]yahoo.se | A PBA Production ©1998-2021