MFJ-269 antennanalysator och impedansmätare    


Användning
MFJ-269 mäter impedans och stående-vågförhållande på koaxmatade antenner relativt 50 ohm. Frekvensområdet sträcker sig kontinuerligt mellan 1,8170 MHz i sex band och dessutom finns ett mätområde 415470 MHz med begränsade mätmöjligheter och reducerad noggrannhet. Det är förstås inte bara antenner som kan kontrolleras, utan även baluner, förstärkares ingångskretsar, drosslars serieresonanser, lågpassfilters egenskaper eller avstämda kretsars resonansfrekvens. Mätområdet sträcker sig mellan 71500 ohm.
Instrumentet skiljer mellan resistiv och reaktiv komponent, visserligen anges inte om reaktansen är induktiv eller kapacitiv, men det kan man sluta sig till genom att variera frekvensen och se vad som händer. Det avlästa resultatet kan uttryckas som antingen ekvivalent parallell- eller serieimpedans. Analysatorn mäter också induktans i området 0,1120 µH och kapacitans i området 55000 pF. Vidare kan den mäta dämpning i koaxialkabel (lägst 2 dB) samt räkna ut längden på kabeln eller avståndet till ett avbrott. När man behöver en elektrisk kvart- eller halvvåglängd matarkabel klipper man med hjälp av analysatorn. Vill man ha annat än 50 ohm som standard kan man programmera MFJ-269 för upp till 600 ohm och dessutom ställa in aktuell koaxialkabels hastighetsfaktor.
Den kan fungera som signalkälla (0,5 volt HF i 50 ohm) eller frekvensräknare med valbar periodtid. Utgången är inte är isolerad för ev. DC i mätobjektet och man får inte koppla frekvensräknarens kontakt till sändarutgången. 0,11 volt räcker, varför man använder en pickup-antenn istället. Referenskristallen är av okompenserad typ så mätnoggrannheten håller inte laboratoriestandard men är bättre än 0,05 procent. Mitt instrument har fått kristalloscillatorns trimkondensator justerad och visar rätt.

Innehåll
MFJ-269 innehåller en oscillator, vars frekvens inställs med vridkondensator och mäts med en frekvensräknare. På UHF-området tredubblas oscillatorfrekvensen, så där är inställningen känsligare. Som mikroprocessor används PIC16C66 och A/D-omvandlare ADC12B. Frekvensen visas i ett LCD-fönster. Signalen som är nivåkontrollerad matar en Wheatstone-brygga, där tre sidor utgörs av 50-ohmsmotstånd och den fjärde sidan är kopplad till koaxialkontakten. Fyra schottkydioder av mikrovågstyp mäter spänningar i bryggan som kopplas via linjäriserande kretsar först till A/D-omvandlaren och därefter till mikroprocessorn som beräknar resultatet och presenterar det i teckenfönstret. Två av dioderna driver dessutom med sina bufferkretsar de två visarinstrumenten, ett för impedans och ett för stående-vågförhållande. Allt ryms i en plåtlåda med måtten 17x10x6 cm.

Strömförsörjning
Strömförsörjning sker antingen från tio interna R6 alkaliska batterier, alternativt laddningsbara celler, eller från spänningsstabiliserad batterieliminator 1216 V eller yttre ackumulator. Visserligen finns det en tidsstyrd strömsparfunktion men förbrukningen är så hög som 150 mA (300 mA i UHF-läge), så yttre strömkälla rekommenderas när det är möjligt. I strömsparläge går förbrukningen ned till 15 mA efter tre minuter utan att man har gjort någon inställning med reglagen. Interna laddbara celler underhållsladdas med 10 mA från 15 V matningsspänning om en intern bygling sätts i laddläge.

Kalibrering och justering
R84 justerades för minimum övertoner med generatorn ställd på 13 MHz och utgången belastad med 2 ohm. Det resulterade i 40 dB undertryckning. W8JI har beskrivit hur MFJ-259 trimmas, intressant även för 269 även om inte alla trimpunkter har samma beteckning. Jag aktiverade instrumentets Test-läge och justerade de sex trimpunkterna men värdena stämde inte efteråt, så jag korrigerade för bästa kompromiss med konstlaster mellan 12200 ohm, en inte helt enkel procedur. Med 12 ohm visas nu SVF 5 istället för 4 men annars stämmer det. Det är först när teckenfönstrets värden har fåtts att stämma som man justerar de analoga instrumentutslagen, R56 för SVF och R67 för impedans. Dessa trimpunkter berör inte den digitala delen. Justeringsvärden i min Excelfil.

Problem?
Varningstexterna bör läsas innan man tar analysatorn i bruk, en sådan gäller t ex att UHF-knappen inte ska vara intryckt vid tillslag. Man bör mäta på sin antenn när den inte plockar upp starka signaler eftersom sådana kan förrycka mätresultatet. För hög inspänning, till exempel från egen sändare i närheten eller statisk laddning i antennen, kan bränna dioderna i mätbryggan. I mitt exemplar hade VFO:n slutat svänga, det berodde på att en spoltråd inte var avklippt vid lödstället utan hade vikts så att den gjorde kontakt med jord och därmed berövade oscillatortransistorns dess matningsspänning, möjligen på grund av föregående ägares hantering av batterihållaren. Instrumentet visade grovt fel när jag mätte på min antenn för 1,8 MHz och ett visst fel med antennen för 3,5 MHz Jag mätte en svag spänning från antennerna, en 10 nF seriekondensator i en låda med koaxkontakter i varje ända avhjälpte mätfelet efter att jag först hade försökt med en parallelldrossel.

Sammanfattning
MFJ-269 med nypris ca 4400 kr är ett användbart instrument. Stående-vågmätning görs enkelt genom att man varierar frekvensen tills SVF-instrumentets nål "dippar", varefter man avläser siffervärdena i teckenfönstret. Den engelskspråkiga bruksanvisningen är informativ, inte bara vad gäller inställningar utan också tillvägagångssätt vid mätning. Mätvärdena efter min justering är jämförbara med Rigexpert AA-54 och FA-NWT01. Den senaste versionen har bättre A/D-omvandlare, 16 bitar istället för 12, och därmed bättre mätnoggrannhet än mitt exemplar.

Tillbaka till Tekniskt-sidan