Plåtradio

Om startsidans apparater lite skämtsamt kan kallas träradio är detta "heavy metal" som står stadigt på bordet.

Eddystone S.830 är en klassisk engelsk mottagare från 1962, 22 kg tung med 15 rör som täcker 300 kHz-30 MHz i nio områden. Den var fabrikens sista och bästa rörbestyckade mottagare, priset var då ca 300 pund (4200 kr) i Storbritannien men steg efter några år till 400. Samlarpriset på Ebay håller sig runt tre tusenlappar. På LV och MV är mottagaren en enkelsuper med HF-steg, på KV är konstruktionen dubbelsuper med HF-steg (dubbelavstämda ingångskretsar) och frisvängande förstaoscillator, första MF variabel mellan 1250-1450 kHz där dubbelavstämd krets används följd av två MF-steg, sista MF är 100 kHz med enkelkristallfilter för CW. Andraoscillatorn med ett omfång av 200 kHz tjänar som bandspridningsinställning med samma egenskap på alla KV-frekvenser och dess fönster visar kilohertz-streck med röda siffror 0-100 för högre frekvens och svarta siffror 100-0 för lägre frekvens. Man ställer först huvudratten på jämn 100 kHz-punkt med kristallkalibratorn och har därefter god inställningsnoggrannhet på den cirkulära skalan med 10 kHz per rattvarv. Det vore önskvärt med en låsning av huvudratten som är lätt att rubba av misstag, men sådan kan man ju montera själv. "Peak"-ratten måste justeras tillsammans med fininställningen på de lågfrekventa banden, radion kräver därför en viss tillvänjning. Det gör också den ologiska bandnumreringen med högsta siffran för lägsta frekvensområdet. För kristallstyrda frekvenser finns åtta lägen tillgängliga. Skalan.

HF-röret är ECC189 i kaskodkoppling, första blandare 6AK5, första oscillator 6U8, andra blandare 6AK5, andra oscillator 6C4, MF-steg med två 6BA6, produktdetektor med 6BE6, AM-detektor, AGC-diod och LF-steg med 6AT6, störningsbegränsare med 6AL5, LF-slutrör 6AQ5, kalibrator med 6AU6, katodföljare för andra MF 6AU6 samt två 0A2 stabilisatorrör. Separata förstärkningskontroller finns för HF-, MF- och LF-steg.

Selektiviteten är kontinuerligt valbar genom mekanisk ändring av spolavståndet i tre MF-transformatorer även om vredet har snäpplägen för SSB och CW. Bandbredden anges till 1,3-6 kHz vid -6 dB och 50 Hz med kristallfiltret inkopplat. Produktdetektor finns och AGC fungerar även för SSB och CW men dåligt eftersom tidskonstanten är olämpligt lång, kretsen behöver ändras för dessa trafikmetoder. Jag reducerade hålltiden i SSB-läget genom byte av 10 µF-kondensator till 1,5 µF och förkortade attacktiden genom att parallellkoppla 270 kohm med 15 kohm vilket sker med ett tungrelä styrt av spänning från produktdetektorn. Samma tidskonstant används nu även i CW-läget och den fördröjda AGC:n som i original används där är bortkopplad. S-mätarens nolläge varierade okontrollerat, variationen berodde på ett felaktigt motstånd i mätbryggan, men utslaget var för lågt för att vara användbart så en modifiering behövdes. Nu ligger hela skärmgallermotståndet i sista MF-steget i mätbryggan så att de starkaste mellanvågssändarna ger fullt utslag, dvs "10" som på KV-banden motsvarar 5-10 mV. Jag bytte elektrolytkondensatorer av lågvoltstyp och några motstånd som hade ökat kraftigt i värde.

Mottagaren är gediget byggd med kvalitetskomponenter, förutom nämnda komponentbyten behövde jag endast byta ett rör och fintrimma kretsarna. Den lättavlästa skalan (som duger som läslampa) stämmer och den svänghjulsförsedda inställningsratten är bekväm att hantera. Yttre lågohmig högtalare krävs, det finns dessutom utgång för 600 ohm och signal från andra MF 100 kHz. Känsligheten är god, 1,3-1,6 µV för 20 dB signal-/brusförhållande vid AM och en CW-signal på 0,2 µV är lätt läsbar. Sidbandsundertryckningen är nära 25 dB vid 1 kHz, frekvensdriften från två minuters uppvärmning under 30 minuter är 2 kHz vid 28 MHz, 4 kHz vid 15 MHz och 1 kHz vid 10 MHz. Den sjönk betydligt när jag höjde lådbotten från bordet med centimeterhöga gummifötter. Några gnuggis-siffror har applicerats vid bandomkopplaren.

Radion är såld på grund av utrymmesbrist på radiobordet, beskrivningen får stå kvar ändå.

 

Eddystone S.909A tillverkades specifikt för den svenska kustfarts- och fiskeflottan av Stratton & Co under åren 1959-1963. Det är en enkelsuper för AM med två band: 1,6-2,8 och 2,7-4,7 MHz. För nödfrekvensen 2182 kHz finns kristallstyrd oscillator. Det är en allströmsapparat och för att den ska fungera även med 110 V ligger anodspänningen lika lågt. Glödtrådarna kan kopplas för 24 V om man vill använda yttre spänningsomvandlare till anodspänningen från batteri. Högtalare är inbyggd på sidan, men det finns omkopplarläge för att istället använda separat högtalare vid passning av nödfrekvensen.

Rörbestyckningen är 12BA6, 12BE6, 6C4, 12BA6, 12BA6, 12AT6, 19AQ5. HF-steget har dubbla avstämda ingångskretsar och i mellanfrekvensen 465 kHz kan inkopplas ett tvåpoligt kristallfilter med 4 kHz passband. Skalan har en cirkulär skiva med graderingar 0-99 som går ett varv mellan varje märke på loggskalan 0-2500, man antecknar därför summan av värdena som motsvarar ca 0,4-1 kHz per delstreck. Känsligheten är 10 µV för 20 dB signal-/brusförhållande vid 30 % modulation.

Jag köpte mottagaren för att jag gillar skalan och för att ha den som eventuellt ombyggnadsprojekt. Endast ett rör behövde bytas. Bandomkopplarens fyra lägen kan utnyttjas för två ytterligare frekvensband, det finns plats för liten nättransformator och ett rör för BFO och produktdetektor. Ett enkelkristallfilter för CW vore önskvärt om rätt kristall kan uppbringas. Hålet i panelplåten har nog använts för strömbrytare, det kan husera en HF-regleringspotentiometer och en strömbrytare kan kombineras med inkoppling av BFO och val av AGC-tidskonstant.

Collins 51R-3 flygradiomottagare för VHF

Jag slaktade en sådan mottagare byggd år 1959 (men modellen fanns redan år 1953) och tog reda på hur radiodelen är uppbyggd. Den fjärrmanövrerade mottagaren för AM-modulering täcker området 108,0-135,9 MHz med 280 kristallstyrda kanaler med 100 kHz kanalavstånd. Efter HF-steget (5654) följer första blandaren (5654) vars styrgaller injiceras med en kristallstyrd frekvens mellan 88,55-114,55 MHz med 2 MHz avstånd mellan frekvenserna. I oscillatorn med dubblarsteg (5670) sitter 14 kristaller i området 44-57 MHz och efter dubblaren kommer ett förstärkarsteg (5654) med bandfilter. Både HF-kretsar och oscillatorkretsar avstäms induktivt, spolkärnorna är fästa vid en platta som genom excentriska skivor är rörlig i höjdled och plattans rörelse är synkroniserad med kristallomkopplarens.

Första MF är variabel över ett 2 MHz-område, 19,45-21,35 MHz, och förstärks av ett 5654 med två dubbelavstämda kretsar varefter följer andra blandaren (5654) vars styrgaller matas med en kristallstyrd frekvens mellan 16,3-18,2 MHz med 100 kHz avstånd mellan frekvenserna. I oscillatorn (5654) sitter 20 kristaller i området 8,15-9,10 MHz och dubbling sker i oscillatorrörets anodkrets som liksom MF-kretsarna avstäms induktivt på samma sätt som är beskrivet ovan. En motor för 27 V DC utgör drivkraften och två elektromagneter med spärrhakar avgör vilka kristallomkopplare med sammanhörande rörliga spolkärnor som ska aktiveras.

Andra MF på 3,15 MHz förstärks av tre 5654 med fyra dubbelavstämda kretsar innan signalen påförs detektorn och AGC-dioden M8212/CV4007. Röret 5654 är inte gjort för AGC-reglering men med så stort skärmgallermotstånd som 220 kohm blir det ändå användbart. Till dessa elva rör kommer ett stabilisatorrör 0A2

De övriga 14 rören är dubbeltrioder, tre 5751 och elva 5814A, som används för radionavigering, Localizer och VOR, vars funktion jag inte är bekant med men jag har förstått att den förstnämnda använder 90 Hz och 150 Hz moduleringstoner medan den sistnämnda bygger på fasskillnader mellan 30 Hz-toner som utsänds från samma fyr. Radion innehåller ett antal inkapslade LF-transformatorer och filterkretsar och justeringspotentiometrar för detta ändamål, det är ingen simpel "pratradio".

Mottagaren har extern strömförsörjning, glödtrådarna är kopplade både i serie och parallell för 27 V medan anodspänningen på 200 V alstrades antingen med dynamotor eller med transistoromvandlare. En oslaktad mottagare finns kvar.

Åter till Startsidan