Liten språklära för radioamatörer

När jag läser annonser, gästböcker, debattinlägg och QTC-artiklar slås jag av mängden språkfel. Det är uppenbart att okunnigheten om skrivreglerna är utbredd och, värst av allt, att skribenterna inte är medvetna om sin begränsning så att de tar hjälp av omgivningen. Svenska språknämndens Skrivregler tar inte stor plats i bokhyllan och kan rent av ligga bredvid tangentbordet. Den som vill ta hjälpen från webben kan lägga bokmärken på Myndigheternas skrivregler (pdf-fil) och TT:s skrivregler.

"Spelar felen någon roll?" frågar någon. Ja! Vi som har svenska som modersmål måste vårda språket så att det även i framtiden är komplett, enhetligt och fungerar i alla sammanhang. Ju fler fel man möter i sin dagliga läsning, desto mer osäker kan man bli om hur det egentligen ska heta. QTC ska vara en kvalitetstidskrift med en redaktör som ställer krav på bidragslämnarna. Den föreningsbladsredaktör som publicerar sitt alster på webben ska vara medveten om att slafsigt språkbruk ger ett negativt intryck av föreningen.

Därför dristar jag mig till att höja pekpinnen och i all välmening servera några språkregler och rekommendationer till svenska ersättningar för ord som stavas och uttalas främmande.

Allmänt om stavning
Namn på veckodagar, månader, årstider och helger stavas med liten bokstav: söndag, april, påskafton, nyårsdagen.
Språk, nationaliteteter och nationalitetsadjektiv stavas med liten bokstav: spanska, engelsman, amerikansk.
Elektriska enheter stavas med liten (gemen) bokstav: volt, ampere, ohm, watt. När de förkortas till en bokstav blir den däremot stor (versal) som erinrar om att den inleder en berömd fysikers efternamn..
Liten begynnelsebokstav ska det vara i allt utom egennamn och första ordet i en mening. Engelskan har stor bokstav på betydelseord i överskrifter och musiktitlar, men det gäller inte i svenskan.
Använd svensk stavning istället för att okritiskt kopiera en utländsk: Skriv litiumjon istället för Lithium-Ion.
 
Svårstavade ord
Original kommer av latinets "origo"=ursprung. Förkortar man ordet blir det orig.
Mikrofon stavas inte med c. Mikro kommer av grekiskans "mikros"=liten. Förkortar man ordet blir det mik.
Mikrovåg stavas därför också med enbart k, även när det handlar om ugnar.
Kassett har två dubbeltecknade konsonanter.
Nätaggregat har tre g.
Logg och webb stavas med dubbeltecknad konsonant efter den korta vokalen, helt enligt svenska regler.
Hyfsad och professionell innehåller bara ett f.
 
Vårt latinska modersmål
Lånord som slutar på -um i singular och -a i plural får ofta fel form. Det gäller t ex maximum-maxima, spektrum-spektra, faktum-fakta, medium-media, kuriosum-kuriosa. Det heter följaktligen inte "ett maxima" eller "ett spektra". Andra ord på -um ges ibland felaktigt sammansättningsformen: "ett akvarie", "ett seminarie", "ett stadie" istället för det korrekta akvarium, seminarium och stadium. Data och prestanda ska behandlas som pluralformer, alltså är "all data" och "hög prestanda" fel.
 
Utländska varunamn
Heathkit har ett h i mitten. Det är sammansatt av personnamnet Heath och kit som betyder byggsats. Th ska uttalas läspande, alltså inte med "t".
Icom skrivs med versal endast i början, företagets grafiska profil ska vi inte imitera. Bokstaven I uttalas som "i", inte "aj", den står för Inoue.
Yaesu får ofta vokalerna omkastade. En minnesregel är att vokalerna efter Y står i bokstavsordning: a,e,u. Uttalet ska vara trestavigt, Ya-e-su, alltså inte med "ä" eller "ej" .
 
Särskrivning
Radio sändare, rikt antenn, hand mikrofon blir allt vanligare. Skribenten uppfattar inte sambandet mellan text och språkljud. Mitt tips till en sådan: Läs texten högt och långsamt, med överdrivet uppehåll vid varje blanksteg.
 
Ihopskrivning
Såklart, tillslut, imorgon, förövrigt, iallafall möter man i texter av unga skribenter som har uppfattat språket mer med örat än ögat. Separata ord ska det vara.
 
Genitiv
Oves, Viktors, Nilssons är ägandeformer med s i slutet. Apostrof används i engelska men inte i svenska.
SSA:s och ARRL:s visar att initialord som uttalas bokstav för bokstav bildar genitiv med kolon, inte med apostrof.
 
Datum och tid
Datum skrivs som det utläses i löpande text: den 1 mars 1999 (eller 1/3 1999). Man använder inte :a, :e eller :nde som påhäng efter siffran. Bakvänd datering används inte i löptext, endast vid datering av dokument i dokumenthuvudet, och när så sker utformas den inte som ett telefonnummer utan med streck: 2001-02-01.
Mellan timme och minut används punkt, kl 08.00. Några som har tittat för ofta på sängbordets digitalur tror att det ska vara kolon. Om minuter anges avses exakt tid, man skriver därför "vid åttatiden på morgonen" istället för "08.00-tiden".
 
Bindestreck
Radio- och tv-handlare, vhf- och uhf-antenner. Förleden har streck för att visa att efterleden också hör till den.
 
Förkortningar
Bla och tex är inte förkortningar, sådana skrivs med punkter bl.a. och t.ex. eller (helst) med fast mellanslag bl a och t ex.
Prefix som är större än grundenheten förkortas med versal - MB, GHz - men kilo är ett undantag - kHz, kB. Prefix som är mindre än grundenheten skrivs gement (= med liten bokstav) - uF, mH.
Att Hertz, Farad och Henry har versalt H, F och H även i förkortade enhetsbeteckningar beror på att de kommer av personnamn.
En byte "B" är åtta bitar "b". Skilj därför mellan kB och kb.
Kronor (prisuppgift) förkortas kr. Om man vid internationella affärer måste markera att det gäller svensk valuta skrivs SEK framför siffrorna. Det gör man dock inte i inhemska sammanhang och inte i löptext. Att sätta SEK efter siffan är "hyperkorrektion", man försöker vara modern och korrekt.
MVH skriver man aldrig, det är varken vänligt eller artigt, bara slappt och ogenomtänkt. Det är som att handhälsa på någon och låta ens hand kännas som en död fisk. Bakgrunden till "förkortningen" är att rationella sekreterare kan använda ordbehandlarens Autotext-funktion för att fylla ut den. Med vänliga hälsningar undertecknar man när man skriver till en bestämd adressat. Eftersom annonser och tidningsnotiser inte vänder sig till en specifik person ska dessa inte förses med artighetsfras.
 
Q-förkortningar
Telegrafistens förkortningar ska man undvika i löpande text. Skriv kontakter istället för QSO:n och störningar istället för QRM. Versaler försvårar läsningen av texten eftersom de inte stämmer med den ordbild som är en förutsättning för en smidig avkodning av den. Dessutom finns det ingen anledning att hindra läsare utanför radioamatörernas krets att tillgodogöra sig innehållet.
 
Decimalkomma och tusentalsavgränsning
Det avrundade värdet för pi skrivs 3,14. Att engelskan använder punkt istället för kommatecken som i svenskan ställer till det för skribenter som inte har den skillnaden klar för sig. Punkt används i svenskan som tusentalsavgränsare, tiotusen har skrivits som 10.000, men eftersom påverkan från engelskan skapar osäkerhet bör man ha fast mellanslag istället: 10 000.
 
Terminologi
Mönsterkort är den etsade tomma plattan, kretskort den med komponenter bestyckade.
Hemsida är startsidan, välkomstbilden på en webbplats. En webbplats har alltså en hemsida.
-meter eller -mätare? Om förleden är ett svenskt ord används den sistnämnda formen, t ex tidmätare, ståendevågmätare. Om förleden är av internationell karaktär kan även -meter användas, t ex voltmeter och S-meter.
Material avser ett ämne såsom järn eller trä och det har samma form i plural. Materiel är ett kollektivt subtantiv som saknar pluralform och används om utrustning för ett visst ändamål. En radioklubb brukar ha en materielförvaltare.
Teknik är sättet att göra något, teknologi är läran om tekniken och den som studerar på teknisk högskola kallas teknolog. Nya apparater kan alltså ha den senaste tekniken, inte teknologin.
Longwire är det engelska ordet för en antenntråd som är minst en, oftast flera våglängder lång och därför har riktverkan från matningspunkten ut i längdriktningen. Den matas i änden med enkelledare. En antenn som är kortare ska kallas något annat, t ex L-antenn, T-antenn eller ändmatad tråd.
GP- (ground plane) antenn kallas en vertikalantenn som är monterad ovanför marken och vars nedre halva utgörs av avstämda utstående spröt eller utspända trådar. Alla vertikala antenner använder inte sådana och i så fall är de inte GP-antenner.
Zepp eller zeppelinantenn kallas en tråd som är en halv våglängd lång och matas i änden med en stege (ej "öppen stege", det finns inga slutna!) som är en kvarts våglängd lång. Stegen utgör en impedanstransformator så att matningspunkten blir lågohmig, vilket var en fördel intill ett vätgasfyllt luftskepp. Att kalla en stegmatad dipolantenn för "dubbel zepp" oavsett nedledningens elektriska längd är därför fel och visar att man inte kan sin radiohistoria.
Balun transformerar mellan en gentemot jord balanserad matningspunkt till en obalanserad, den vanligaste användningen är mellan dipolantenn och koaxialkabel. Begreppet används ofta felaktigt om vilken bredbandig impedanstransformator som helst bara för att den är lindad på ferritkärna och en känd amerikansk antenntillverkare använder det även om ett mantelströmsfilter till sin vertikalpinne. En sådan induktans spärrar HF-strömmar på koaxskärmens utsida.

Talspråksformer:
Dom, nån, sån, mej, sej markerar att det är talspråk som är återgivet. Skriftspråket är inte detsamma och man förväntar sig de/dem, någon, sådan, mig, sig i sakprosa. Språkbruk som avviker från normen stör bara läsningen: "Varför skriver han så?"

Onödiga utländska ord:
Transceiver är ett onödigt ord som vållar stavningsbekymmer. Det var ett nytt begrepp i början av 60-talet, men numera behöver det inte poängteras att sändare och mottagare är integrerade i samma låda. Använd istället radiostation, SSB-station etc.
Repeater tillhör samma onödiga ordgrupp. Använd istället det vedertagna begreppet relästation.
Moder låter som en biblisk mamma, men i apparatannonser betyder det sändningssätt, modulationssätt. Jag har förståelse för språkets strävan efter korta uttryck, men detta ord är redan upptaget av annan betydelse.
Slopande dipoler är ett annat onödigt uttryck. Skriv lutande istället, för svenskar förstår det.
V-beam och rhombic ser man ibland i svensk text. Skriv V-antenn och rombantenn istället.
E-mail bör heta e-post. De försvenskade formerna mejl, mejla kan dock accepteras i ledig stil.
Tuner ersätts med kanalväljare, radioenhet eller impedansanpassare beroende på funktionen. Se även vimpa!
Display heter teckenfönster på svenska och squelch blir naturligtvis brusspärr.
Design, designa, designen uttalas ju inte alls som de stavas. Använd formgivning och formge istället.
Min Hammondorgel har två manualer och till den har jag både bruksanvisning och servicehandbok. Vad jag menar med det får läsaren räkna ut själv.


Ord och uttryck som inte förekommer på min webbplats, känsliga läsare kan därmed vara lugna:
Fantastiskt, otroligt, oerhört, extremt, ultimat, fokus, fokusera, funka, kolla, tufft, utmaning, smart, göra skillnad, säkerställa, förhoppningsvis, krispig, jag personligen, ärligt talat, allt ifrån .. och till ..., nära och kära, i vårt avlånga land, och resten är historia, och på den vägen är det, det är upp till (ngn) att, stänga ner, släcka ner, öppna upp, starta upp, renovera upp, säkra upp, stärka upp, komplettera upp, dedikerad, gå all in, gå hela vägen, fullkomligt oacceptabelt, det är inte okej att, klockrent, i nuläget, såklart, i dessa tider, med facit i hand, jag vill vara tydlig med, jag känner mig trygg med, sätta på kartan, wow.

Till startsidan