Irina von Martens

Irinas Bok (1994)
 
Till Pauls hemsida Irinas bok 
Bokens omslag: 
Adi Holzer och Helena Kajander
Irinas bok har blivit till och vi vet vem som skrivit den. Hur är det möjligt frågar sig kanske någon och vi försöker svara. 
Förklaringarna kan vara många och invecklade, men också korta och enkla. 
Det är nu bara så att det är möjligt att en flicka med Downs syndrom kan göra det hon gjort. Förmågan att leka hör ihop med förmågan att skapa och båda växer fram genom växelverkan mellan det lilla barnet och den tillräckligt goda omgivningen. En inre värld tar form inom barnet. När den inre världen vuxit sig tillräckligt stark blir den en källa till något egetoch nytt, till det helt personliga. Barnet har lärt sig fylla sin tid med både lek och skapande. Denna möjlighet hör inte endast ett fåtal till. Det nya kan egentligen vara vad som helst, en tillfälligt lekfullt blåst såpbubbla eller en med möda skriven bok. 

Det nyas värde finns inte endast i själva verket utan även i detsom kommit från den egna inre världen, och som gett upphov till en känsla av att finnas till. Bubblan försvinner men boken blir kvar. Bubblan ses endast av blåsaren, boken kan läsas av andra, men båda har fyllt sin uppgift. 
Irina von Martens är priviligerad. Hon har haft förmånen av en tillräckligt god möjliggörande omgivining som stött henne i hennes strävanden att ge uttryck åt en egen inre värld, vilket är möjligt för ett fåtal "Irinor". Bokens värde ligger även i det att den visar på en möjlighet som alla borde ha rätt till. 

Gustav Amnell

Utgivet på:
Söderströms förlag
Web editor:
Web editor
.