-> Nyheter ->Protokoll

Protokoll från årsmötet den 1 Maj 2010Protokoll från rast sjöns fiskeförenings årsmöte vid föreningsstugan den 1/5-10

§1
Mötet öppnades av Christian Wendin som föredrog dagordningen.

§2
Till att leda mötet valdes Christian Wendin och för att föra mötesprotokoll valdes
Tomas Pettersson.

§3
Kallelsen godkändes av mötesrepresentanterna.

§4
Föregående protokoll samt årsberättelse upplästes vilket godkändes av mötet.

§5
Kassören föredrog kassaläget försäljning av vassbåt 14000kr medlemsavgifter 6600kr
Metartävling 43 st deltagare 3532kr båtar och fiskekort 3301kr föreningsstugan 3050kr
Bastubygget kostnaden för denna totalt 28427kr.
Kassan 31/12-09 uppgår till 6495,10 den 1/5-10 uppgår kassan till 13751,10
38 medlemmar har kontaktas och 53 st har betalat.
Internet kostnad uppgår till ca 800kr

§6
Revisorernas rapport föredrogs en original faktura saknas men dom yttrade på full ansvarsfrihet på styrelse vilket godkändes av mötet.

§7
Val av styrelse representanter Roine söderström Christer Pettersson Ingvar sjönstrand
Och Tomas Pettersson på 2 år.

§8
Nya medlemmar inga nya under året men styrelsen godkände att nya medlemmar kan tas in
Under hela året samt att taket på antal medlemmar tas bort.

§9
Fiske tävlingar datum senareläggs till ett nytt datum p.g.a. att ett antal styrelse medlemmar har
Förhinder till det vanliga datumet preliminärt datum den 21/8 eller den 28/8 beslut tas senare.

§10
Inga rapporter har inkommit under året.
Utom att Erika har invigt bastun.

§11
Övriga frågor Båtmotor förbudet i sjön el drift godkändes sedan skall vi försöka att få bidrag
Att röja vass från stora enso medlems antalet hålls flytande.
Vid medlems frånfälla kontaktas respektive familj om fortsatt medlemskap.
Städ dag vid badplatsen?

§12
Christer Wendin avslutade mötet