Attmars sockenstämmoprotokoll
1812 - 1820

Översatt från mikrokort den 3/3 1992 av Elisabeth Carlsson


1812 d. 28 Juni


§ 1

Som någre af Församlingens, Ledamöter och i synnerhet Bonden Pehr Jonsson i Skedvik d. 14 i denna månad hade anmält att de ocg såsom förmodades en större del af Församlingen vore missnöjda med det accord om Jern-Portens förfärdigande, hviklet med Jöns Hinriksson i Runsvik uti Sockenstämma d. 17 Maj blef städslad och förklarade sin önskan vara att detta anses må upphäfvas på den grund, att Smeden Rogberg, såsom Pehr Jonsson försäkrat, skule hafva försäkrat sig vilja förfärdiga en dylik Jern-Port emot 44 R. 21 Sk. och 4 banco arfvode, utan att fodra ett enda dagsverke till biträde och handtlangning vid arbetet; Så och -------- ett ordentligt Sockenstämma beslut, lika litet som ett lagligt accord bör kunna ensidigt, och utan samtlige vederbörandes minne och bifall häfvas eller undergå den minsta ändring, så har Sockenstämma rörandes detta ämne blifvit till denna dag lagligen påläst och äfven Jöns Henriksson af underteknad anmodad hvarvid sig infunnit.


Sedan Församlingen till större delen yttrat sig, det väl ingen kunde annat än önska, det i frågavarande Jernport må kunna med minsta kostnad anskaffas, men att annat accord ej redligen kunde träffas med Smeden Rogberg Sundsvall, så framt ej Jöns Henriksson frivilligt ville begifva sig ifrån det redan med honom afhandladt ord; Så yttrade sig Jöns Henriksson, att han välbetänkt ej begärt större arfvode än det han verkligen skulle hafva välförtjent, att han ganska gerna frisade Församlingen ifrån sitt löfte och vore nöjd att frias ifrån sin förbindelse, önskades endast att Mästar Rogberg måtte årligen uppfylla hvad han lofvat och Församlingen vinna något af nytt accord med honom. Hvarefter och sedan Torparne lofvat att hvar för sig, liksom Bönderne gifva till anskaffande af ofta nämde Jern-Port 8 Sk. Banco, det omsider beslöts vid enhälligt begifvande, att med Mäster Rogberg skulle nytt accord ingås, såframt han är beredvillig att hålla hvad han tillsagt och ville igenom skrifteligt Contract afbörda sig alla tillfällen till efter räkningarna.

§ 2

Som till följe af Sockenstämmo beslutet, den sistlidne Maji, Församlingens Ledamöter blivit igenom laga pålysning enhälligt kallade till denna Sockenstämma för att igenom frivillig öfverenskommelse och lofligt Beslutafskaffa de så väl här som i någre få andra Församlingar i Landet af ålder öflige och till största missbruk Komne Brännvins- Förplägningar, hvilka på Sön- och Högtidsdagar och Begrafningar och Barndop och i synnerhet efter Brudvigslar flere Heledagar å rad, såväl af Ut- som Insocknes Contrahenter, vanligen pläga i Husen och Gårdar närmast Kyrkan anställas; Så blefvo nu dessa så kallade Trakteringen jemte såväl deras uppenbara Lagstridighet emot Kongl. Förordn. om Sabbathens firande, om dryckenskap och fyllon och m.d., som ock deras olyckliga inflytande på Christendom, Sedlighet, husligt lugn, enskilt och allmän medborgelig välfärd, både af undertecknad ordförande afskildrade och af alla Församlingens mera upplyfta om om Guds Ära och menniskjors sällhet nitälskande

Ledamöter igenkände och besannade; hvarefter så berömligt som enhälligt följande öfverenskommelse och Beslut skedde.
1. Ej skall någon i denna Församling, i anledning af Brudvigsel, Barndop och Begrafning anskaffa Förplägning med starka drycker, till de vid Attmar eller annan Församlings Kyrka nära belägna Hus och gårdar.
2. Likaledes skall det ej tillåtas från Utsocknes Män eller Qvinnor, att af nämnde anledningar verkställa -------- vid Kyrkan, i hus och gårdar, dylik Förplägning för sine härvarande Vänner och Anhöriga.
3. Vår enhälliga önskan är att, der någon öfverträder denna frivilliga öfverenskommelse och han derom lagligen öfverbevisas han må af vederbörande verldslig domare anses lika brottslig såsom den hvilken vid Kyrkan på Sabbathen utminuterat starka drycker.
4. Således må nuvarande, eller blifvande Pastor i Församlingen, om så nödigt pröfvas, hos Konungens höga Befallningshafvande söka den -------------------- på detta (vård) enhälliga Beslut, att detta må i framtiden gälla såsom Stadgad Lag för Attmars Församling.------ Sedan föregående punkter blifvit ännu en gång upprepade, tillspordes Församlingen om något vore att dervid erindra, hvartill enhälligt svarades: Nej! Dock anförde en hedervärd Församlingens Ledamot, Lars Jonsson i Sörböle, ------- som det vore att befara det sedlighet, nykterhet, Makars sämja, Barnens uppfostrande, medborgelig välfärd och sällhet ännu och efter denna öfverenskommelse ej skulle så allmänt kunna befordras, ------- ej något kraftigt slag kan vidtagas till utrotande af det ------ förderfliga LönKrögeriet. I anledning häraf och efter gifne alfvarliga --------- föreställningar, lofvade Församlingens Ledamöter på heder och samvete att söka upptäcka LönKrögaren och der den finnes, med bindande ------- befordra den brottslige till straff för sin syndiga och skändeliga handtering.
§ 3

Undertecknad afsade sluteligen följande: - Då jag med största fägnad funnit ett bevis derpå, att Attmars Församling af ålder framför många andra Land och utmärkt af -------------och medborgeligt välförhållande, ännu nitälskan för Guds ära och egen --------- andras väl och ------, och i ---------, af de mera knappa villkor, hvarvid största delen af denna Sockens Invånare sig nu befinnes efter några års mindre tillräckliga gröda, lidne större förluster igenom ----, nu mera saknade tillfällen till Binäringar, att --------- nämna de större besvärligheter och Kostnad som här framför ----- i öfriga Landet förordsakas af Kron- och ----------- buggnad, eftergifver jag hvad jag i Församlingens -------- hafva att fordra i Likstol, Barn och Brudoffer för detta och alla föregående åren och försäkrar det jag uti min lifstid icke skall hädanefter utfordra Likstol, Barn och Brudoffer af någon i Församlingen, ---- han vara må, som med rättvisa och ordentlighet, så vidt han förmår, efter sina vilken, betaölar de tioende Persedlar och utgjorda dagsvärken, hvartill jag, såsom Pastor, enligt Kongl. Förordningen gammal vana och den år 1788 ingångne Förening är berättigad, hvarom vid skeende liquider jag hädanefter, såsom hitentills, alltid vill hafva afseende på hvars och ens villkor, lidna ------, sjuklighet och fattigdom. Och äga Sörmännen hädanefter såsom ------- att årligen uppbära Vinpenningar

äfven Pastor tillhörige så kallade Påskpenngar hvilka sidnare skola till Kyrkovärdarne för de Fattigas räkning emottagas, uti Cassans Debet uppföras och af mig med Församlingens minne och samråd till de mäst nödlidande utdelas.

Ut Supra

J. H Dillner

Uppläst och ärkändt, som betygas å Församlingens vägnar af -

1813 d. 16 Maj

hölls med Attmars Församling allmän Sockenstämma hvarvid de förda Räkenskaperna öfver Kyrko- och Fattig-Cassans medel uplästes, godkändes och underskrefvos, äfven som understöd till Socknens mäst torftige medlemmar utdeltes.Intet vidare ärende förekom denne gång.

Ut supra

E.J Dillner


1813 d. 14 Nov.

Allmän Sockenstämma

§ 1

Sockenstämmo Protokollen af d. 12 Maj och d. 28 Juni 1812, rörande anskaffandet af en Borggårdport af Jern uplästes.

§ 2

Urmakaren och Bonden Samuel Burman i Attmarby anmodades och åtog sig at öfverstryka och grunda den förfärdigade och redan hit forslade Jern-porten med Oljefärg till förekommande af rost intill dess nödig anstalt blifver fogad om dess fullkomliga mälning och förgyllning.

§ 3

På tillfrågan om Skattmännene funno sig vidat till betalande af ofvannämnde Jern-port, göra et sammanskott af 16 fs Riksgälds på röken, till hvilket ändamål hvarje Torpare redan beviljat 12 fs samma mynt, lemnades enhälligt et jakande svar.

§ 4

I anledning af förra Comministern Holmstedt gjorda ansökning, at här i Församlingen blifva antagen såsom Barna-Lärare, yttrade, Socknemännen enstämmigt at inom Församlingen finnas flere både män och qvinnor, som äro både villige och skicklige at i den vigtiga och angelägna Barna-undervisningen dem lett biträda.

§ 5

Öfverenskommelse skede, at de af Malmöhus och Christianstads Län till denne Socken, i afseende på förra årets missväxt skänka Tjugo R och 5 fs Banco icke skulle utdelas förr än nästa Vår, då den fattige torde aldra mäst behöfva denna gåfva, till anskaffande af Sädeskorn.

Ut supra

E.J. Dillner

Å Församlingens vägnar

Per Norberg, L. Sjöbom, Jon Jonsson i Sörböle


1814 d. 15 Maj.

§ 1

Uti denna dag allmän lagligen utlyst Sockenstämma blevo Räkenskaperna till Debet och Credit granskade, för rigtige befundne och derföre underskrefne.

§ 2

Utdelning av Fattig-medlen skedde efter hvad Cassans behållning medgaf och de torftiga trängande behof oumgängligen kräfde.

§ 3

Flere af Församlingens medlemmar tillkänna gåfvo sitt missnöje deröfver, at Pigan Catharina Pehrsdotter ifrån Gestrikland med sit barn i snart 2 års tid har till tyngd för Socknen, uppehållit sig, med påstående, det måtte hon vederbörligen tillfrågas att begifva sig härifrån; och bevilljades henne 2 R Banco ur Fattigkassan, hvilka vid afflyttningen skulle henne tilldelas.

§ 4

Sedan Bonden Mårten Michaelsson i Karläng, hvilken i flere års tid varit Magazins Föreståndare, nu med döden afgått, valdes i hans ställe till detta Föreståndskap Kyrkovärden Nils Mårtensson i Attmarby. Till följe af någre väckte frågor, rörande Socken-Magazinet, erindrades och lofvade den andre Föreståndaren, Nämndemannen Sven Grafström i Attmarby och Förmyndaren, Bonden Eric Michaelsson i Skedvik, i afledne Mårten Michaelssons sterbhus, at ej uttaga något arfvode, förrän behörig redovisning för den nu valda nya Föreståndaren voro skedd, äfven som alla utestående fordringar indrifne.

Ut supra

E.J.Dillner

På Församlingens vägnar

Isr. Norberg, Lars Larsson i Hassela


1815 d. 15 Maj.

§ 1

Efter skedd laga pålysning, hölls allmän Sockenstämma, då räkenskaperna öfver Kyrkans- och Fattig-Cassans inkomster och utgifter uplästes, gillades och underskrefvos.Efter vanligheten gjordes utdelning af Fattigmedlen till Socknens mäst behöfvande personer.

§ 2

En och annan tillkännagaf at ålderstigna Pigan Margareta Pehrsdotter hvilken av Församlingens medel kringförande gård från gård, vårdas och skötes, voro i behof af en ny Fårskinns-fäll; och bevilljades, at en sådan skulle ofördröjligen för hennes räkning förskaffas, då medel dertill kunde tagas af hennes i Kyrkan liggande penningar.

§ 3

Kyrkovärdarne anmodades at draga försorg derom, at den nya Stegporten bleve i denne Sommar målad och förgyld.

Ut supra

E.J.Dillner


1816 d. 19 Maj.

Uti allmän och lagligen utlyst Sockenstämma uplästes och godkändes och underskrefves Räkenskaperna öfver Kyrkans och de Fattigas medel. Vid detta tillfälle undfingo de Fattige, efter tillgång och hvars och ens behof, sit vanliga understöd. Vidare var ej något att påminna.

Ut supra

E.J.Dillner


1817 d. 18 Maj.

§ 1

Sedan, i anledning af förut skedd laglig pålysning om allmän Sockenstämma, Vederbörande Allmoge, efter Gudstjenstens slut, sammanträdt, blevo Kyrko- och Fattig-Cassana Räkenskaper upläste, emot hvilka intet var at anmärka, och därföre underskrefvos.

§ 2

Redan i förra månaden hade utdelningen af Fattigmedlen blifit verkstäld på sätt som Räkenskaps-Boken utvisar. Men som flere af Församlingens Ledamöter nu föredrogo och intygade f. Torparen Abraham Olssons i Söderfors och f. Skomakaren Thomas Thomasson i Östansjö tryckande omständigheter; så bevilljades ytterligare 2 R och 32 ss Banco till hvardera, hvilka penningar i nästa års räkning uptagas.

§ 3

En och annan anmälte, at et nytt Bår-kläde borde anförskaffas, emedan de förra, som hitintills blifvit nyttjade och ännu begagnas, nu mera äro aldeles förslitne och nästan obrukbara; och beslöts i anledning häraf, at genom Kyrkvärdarnes försorg erforderligt antal alnar af fint svart Vallmar, till förfärdigande af et nytt Bår-kläde, skulle ju föra dess häldre anskaffas.

Ut supra

E.J.Dillner


1818 d. 18 Maj.

§ 1

Emot Räkenskaperna, som nu uplästes, hade ingen något at erinra, hvarför de, på Församlingens vägnar, af någre Skattmän underskrefvos. Utdelningen af Fattigmedlen skedde efter bästa vett och samvete.

§ 2

Efter skedd föredragning af Båtsmans Enkan Anna Olsdotters i Specksta högst torftiga belägenhet beslöts at et sammanskott af Säd och andre ätelige Varor skulle ofördröjeligen till hennes understöd ska; och utnämndes en Bonde i hvarje Byalag till upbärande af detta sammanskott.

§ 3

Socknemännen lemnade Båtsmans Enkan Brita Ruda i Söderfors tillstånd, at dem besöka, till erhållande af nödigt Sädeskorn.

§ 4

På tillfrågan, huru f. Torparen Mårten Ersson i Norrlindsjö skulle erhålla ersättning för sit hafda besvär med at under förflutne vinter handleda Urfattiga af Båtsman Ströms Enkas i Söderlindsjö Dotter, Christina, i innanläsning, medgåfvo Socknemännen, at Mårten Ersson skulle för denna sin möda gottgöras af FattigCassan.

Ut supra

J.H.Örberg

Å Församlingens vägnar

Pehr Nilsson i Harf, Knut Ersson i Sörfors


1819 d. 9 Maj.

Uti den till i dag utlysta allmänna Sockenstämma afgjordes de denna årstid vanliga göromål, neml. at upläsa Kyrko- och Fattig-Cassans Räkenskaper, hvilka befunnos rigtiga och derföre underskrefvos, samt at bestämma hvad hvar och en af Socknens Fattige skulle af deras Cassas behållning till understöd erhålla. Vidare var ej något denna gång at erinra.

Ut supra

J.H.Örberg

På anmodan af Herr Doctor Backman.


Socken-Stämmo Protokoll af den 30 Maj 1819.

§ 1 S.D.

Sedan Socknemännen blifvit underrättade, att hufudsakliga öfverläggnings-ämnet vid detta tillfälle voro angående omgjutning af den större Kyrk-klockan, hvilken genom en remna är förderfvad och nu nästan obrukbar, efterfrågades om man hade skäl att tro, det klockan genom öfverdådig och vårdslös ringning hade tagit skada, och om ansvar och skade-esättning i detta afseende vore af någon att yrka. Hvartill Socknemännen svarade att någon sådan orsak icke vore bekant, utan, att klockan redan länge haft en spricka i nedre kanten, hvilken sistledne sommar under dåvarande tolfringning så tilltagit, att klockan aldeles förlorat ljudet, och nu genom sitt obehagliga skrällande oundgängligen påkallade omgjutning, hvarom också Kyrkvärden redan vidtalat Klockgjutaren Lindeberg i Sundsvall, hvilken förklarat sig beredvillig att detta arbete verkställa, emot betingadt arfvode a Femtio R Banco per Skeppspund, utom skärskild betalning för den Malm han sjelf tillägger i stället för den som genom afbränning förloras. Och ehuru denna kostnad tyckes blifva nog dryg, kunde man likväl icke undgå att dessa vilkor antaga, hälst Kyrkan äger medel till kostnadens bestridande utan att skuldsättas.Herr Comministern Örberg föreslog, att till lindring af Kyrkans utgift härvid, en subscriptions-lista kunde upprättas, hvarå Församlingens Ledamöter efter råd och fri vilja kunde låta anteckna hvad hvar och en till detta ändamål ville gifva, men härtill tycktes Socknemännen vara mindre hugade; hvarföre Kyrkvärdarne tillsades, att draga försorg om detta fattade beslutet om Klockans omgjutning på Kyrkans bekostnad; likväl förbehölls, att de dagsverken, som till Klockans nedtagning, uppsättning och profringning erfordras, böra af Socknemännen genom gångled utgöras, hvilket icke eller af dem motsades. Klockgjutaren Lindeberg bör äfven sig härstädes så fort ske kan på någon Söndag inställa, på det ett skrifteligt Contract måtte med honom blifva upprättadt, för Socknemännen uppläst och underskrifvit.

§ 2

Alldenstund Bruks Patronen Herr Magister Norberg, hvilken hittils bestridt Sockenskrifvare-tjensten i Attmar, nu mera genom ålder och sjuklighet är urståndsatt att dermed fortfara, och behofvet af en sådan Tjensteman fordrar, att dertill utses någon annan, så frågades, åt hvilken Socknemännen i detta afseende ville sitt förtroende lemna. Häruppå hördes en stor del yttra den önskan, att Herr Krono Länsmannen Engblom ville denna tjenstebefattning sig åtaga, hvaremot åter andre yrkade, att Fjerdingsmannen Jon Larsson i Sörböle, hvilken redan någon tid häruti gått Församlingen tillhanda, måtte blifva till Sockenskrifvare antagen. Efter här i om hållen tämelig lång öfverläggning och yttrade delade meningar, samt sedan Herr Länsmannen Engblom förklarat sig icke villja Sockenskrifvare-tjensten åtaga, stadnade Församlingen omsider i det beslut att Jon Larsson, som äfven tillstädes var, och icke vägrade att emot skäligt arfvode förenämnde befattning emot taga, skulle blifva Sockenskrifvare i Attmar med åtnjutande af 24 sk Riksgälds årligen af hvarje Rök i Socknen, hvarmed han likväl förklarade sig nöjd.

§ 3

Gifta Drängen Olof Sjöklyft, hvilken med hustrun och flere barn skal befinnas i ganska fattigt tillstånd, och vis sist skedda utdelning af Fattig-medel blifvit förglömd, anmältes af Comminister Örberg till unstående af någon hjelp, hvarföre pröfvades skäligt att bevillja honom 3 R Banco af Fattig-Cassan, hvilken undsättning Kyrkovärdarne tillsades att till honom öfverlämna. Intet vidare var denna gång att erinra.

Dan Backman

Underskrifvit af: Hans Andersson i Mellangård, Samuel Nilsson i Harf, Johan Persson i Söderäng.


Socken-Stämmo Protokoll af den 1 Augt. 1819.

§ 1

Med gifven anledning af åtskillige Attmars Socknemäns yttrade önskan, att Convention om Pastors Tiondend utgörande i tröskad Säd i stället för den hittils vanliga skaft-tionden måtte upprättas, föreställde undertecknad Kyrkoherde att ehuru hogade han vore att med samtlige sine Åhörare ingå en sådan efter billiga grunder stadgad Tioende-Convertion. Han likväl, i anseende till sin nyligen skedda flyttning till orten och deraf följande många bekymmer och husliga omsorger, omöjligen kunnat påtänka, än mindre förskaffa sig den noggranna locala kännedom af alla de omständigheter, som böra afses vid förestående och antagande af en Convertion, hvaraf icke mindre dess egen och dess Efterträdares, än jämväl Socknemännens och deras efterkommandes fördel och välstånd nog hufvudsakligt bero, en Tioende-Convertion bör, enligt sednast derom gifne Kongl. Författning, (afslintad) för 50, eller minst 25 år. Alltså ansåg Pastor ganska betänkligt att brådskynda med detta företag, hvartill fordrades å ömse sidor mogna öfverläggningar, hvarföre han både för sitt eget och Socknemännens bästa tillstyrkte, att Pastoralierna måga för detta år; på lika fått som hittils vanligt varit, enligt Kongl. Förordningen af d. 8 Febr. 1681, utgöras. Men efter inhämtad nödig kännedom af de omständigheter, som härvid böra komma i öfvervägande samt när mera läglighet gifves, ville Pastor till nästa år, i närvaro af tillförordnade Krono- och Consistorii Fullmägtige, föreslå Socknemännen en Tioende-Convention, som i händelse den finnes antaglig, må afslutas, och till Kongl. Majtd. Nådiga Stadsfästelse i underdånighet öfverlämnas.

§ 2

Vid öfvervägande af ofvan anförde skäl, funno Skattemännen skäligt, att för i År och tills en billig Tioende-Convention kan hinna afslutas, låta bero med Tioendens utgörande på sätt hittills öfligt varit. Och på tillfrågan, om de äfven nu såsom tillförne, ville vara med dagsverkens görande vid Slotten i Pastors Lejden behjelplige, förklarade de sig jämväl dertill beredvillige, hvaröfver Pastor förklarade dem sin förbindelse.

Dan Backman Jon Larsson i Sörböle, Knut Nilsson i Sörfors, Per Nilsson i Harf.


Sockne-Stämmo Protokoll af den 5 Sept. 1819.

§ 1

Sedan, uti till denna dag behörigen utlyst Sockenstämma, Konungens höga Befallningshafvandes i Länet till Kamereraren och Krono Befallningmannen Herr P.M. Bonnedal afgifvne skrifvelse af d. 26 Juli detta år, angående Socknarnes hörande, om de, emot en årlig afgift at en shilling Banco för hvarje Rök, åstundade hädanefter och framgent undfå ett med Båtsmans Rotarne likstämmigt antal tryckta Exemplar af alla från Lands Cancelliet och Contoriet utgående kunggörelser, blifvit den samlade Allmogen föreläsen, och, följo häraf, angelägenheten för en hvar att rätt fatta och grundeligen känna alla utkommande Författningar hvilket näppeligen, eller åtminstone icke alltid, vinnig genom deras blotta afhörande från Predikstolen, föreställd; så och ehuru Socknemännen noggrant insågo och med tacksamhet erkände, att Konungens Höga Befallningshafvande, äfven i detta afseende, åsyftade deras väl och bästa, förklarade de dock enhälligt sig ej villige att häruti ingå, och det af den grund, att enär en utfärdad Kunggörelse någon gång ej skulle, vid dess upplåtande å Predikstolen, rätteligen fattas, en närmare och nödig kännedom af dess innehåll sedermera lätteligen kunde inhämtas af det till Kyrkan ankomna och der till förvar nerlaggda exemplaret.

§ 2

Uppå gjord tillfrågan, om Skattemännen, i likhet med Tuna och Stöde socknar, ville häldre uppföra en ny Mangårdsbyggning i Tuna Prästgård, än företaga en betydligare och nog kostsam reparation å den nuvarande allt för mycket bristfälliga, lemnade, det enhälliga svar, att de i denna del göra ett med Pastoratets öfrige Församlingar, och äro beredvillige att göra ny byggnad, i synnerhet om den gamla kunde först få borttagas och således dess grundval för den nya begagnas.

§ 3

I anseende till lika skyndsam som enligt sista utesyne-Rättens utslag högst nödvändig förbättring å Herrberget i Tuna Prästgård, hvilket Attmars Församling åligger att underhålla, beslöts, att till verkställande häraf nödiga Bjelkar till underbyggnad skulle i denna vecka anskaffas och till Tuna strand framflottas, samt i nästa vecka arbetet företagas och fullbordas, hvartill erforderlige gångleds-dagsverken skulle nästa Söndag bestämmas.¨

Efter anmodan

J.H. Örberg

Underskrifvit af: Lars Johansson i Sörfors och Lars Larsson i Hassela.


Sockne-Stämmo Protokoll af den 5 Dec. 1819.

§ 1 S.D.

Efter förut skedd Laglig pålysning jemte tillkännagifvande af öfverläggnings-ämnet, sammanträdde Skattemännen för att öfverenskomma och afgöra om några Socken-Magazinet rörande angelägenheter. Och anfördes härvid af Magazins Föreståndare Kyrkovärden oagtads flera gjorda påminnelser icke kunnat förmå Socknemännen att till Magazinet återlemna den Spannmål, som derifrån blifvit såsom Lån uttagen, utan Magazinet befinnes för det närvarande aldeles tomt, så ville de ännu ytterligare vid detta tillfälle erindra Socknemännen om nödvändigheten af skyndsam inbetalning af den uttagne Magazinssäden, så väl till Capital som ränta. Hvaremot Socnemännen å sin sida förklarade att då för ett par år sedan mycken utlåning skedde ifrån Magazinet, hade större delen ibland dem ansett sig befogade, att, i anseende till Magazinets ---------- betydliga förkofring genom influtne räntor, sins emellan dela denna räntebehållning, i förhållande till hvarje Hemmansägares inslag i Magazinet; men att sådant icke skedd såsom Lön, utan under förmodan att få behålla detta uttag såsom en loflig vinst af deras förut gjorda inslag, likväl skulle om tillbörligheten häraf hos Konungens Befallningshafvande göras en ödmjuk förfrågan, hvilken dåvarande Magazinsförvaltaren och Sockenskrifvaren Herr Magister Norberg på Sörfors åtagit sig att besörja och i händelse af ett vägrande svar, skulle den sålunda uttagne Spannmålen Hösten derpå återlemnas; Men som Herr Magister Norberg lär hafva förgätit att göra en sådan förfrågan har äfven denna återbetalning hittils blifvit fördröjd. Och nu anse Socknemännen det vara obilligt att erlägga ränta för denna spannmål, hvilken de icke såsom kan, utan såsom en deras tillhörighet ansett. Men då Magazinsföreståndarne icke dess mindre förblifva vid deras påstående, att ofta nämnde Spannmål bör tillika med deå upplupne räntor till Magazinet återlemnas, stadnade Socknemännen i det beslut att hos Konungens Befallningshafvande en ödmjuk hemställan härom skall med första å Församlingens vägnar genom Sockenskrifvaren Jon Larsson göras, och emedlertid med den äskade återbetalningen hafvas anstånd, hvarmed alla de som ifrån Magazinet erhållit verkliga Lån, böra dem ofelbart på den af Magazins förvaltarne utlyste dag både till Capital och ränta inbetala så framt de villja undgå de böter, hvartill de i annan händelse, enligt Kongt. Magazins Författningen, göra sig förfallne.I sammanhang härmed yrkades af Socknemännen att en fullständig redovisning för Magazinets förvaltning bör ofördröjligen fordras så väl af Herr Magister Norberg för den tid han det samma förestått, som och af dem, hvilka det sedan emottaget, äfvensom det ansågs tjenligt att en ordentlig Bok bör inrättas för Magazinets Räkenskaper, hvilka böra årligen vid Vallborgsmässo. Sockenstämman för Socknemännen företes och granskas. Her Bruks Inspectoren Lögdberg lofvade, att så fort sig göra låter, å Herr Magister Norbergs vägnar en sådan redogörelse upprätta och till Socknemännens granskning öfverlemnas. Likaledes förklarade nuvarande Magazins Föreståndare sig beredvillige att visa redo för deras förvaltning.För öfvrigt erinrades Socknemännen att då de frivilligt ingått i inrättande af ett Socken Magazin, borde de äfven noggrant iagttaga de Stadgar, hvilka för denna nyttiga inrättnings framtid bestånd blifvit af

Kongl. Majt. till efterlefnad föreskrefne.

§ 2

Pastor efterfrågade de Fattigas tillstånd i Församlingen, jämte om anmaning till Socknemännen, att då de sjelfva finna sig välsignade med hvad som till lifvets uppehälle fordras, de äfven bord medlidsamt behjerta de fattigas belägenhet, bland hvilka många kanske ingenting i år skördat, utan nödgas lefva genom andras understöd. Och anmältes härvid af Herr Comministern Öberg, att en ålderstigen BåtsmansEnka vid namn Anna i Specksta, oagtadt Socknemännens beredvillighet att henne såsom Fattighjon försörja på sätt hittils vanligt varit genom Socknegång, likväl genom sin egen envishet eller rättare oförstånd befinner sig i den vådliga belägenhet att kunna antingen af köld eller hunger förgås, emedan hon icke står att öfvertalas att lemna den usla och bristfälliga koja hon bebor. Och då det nu föreslogs att utan afseende på hennes vägrande likväl föra henne gård emellan för att vårdas och försörjas, svarades att man genom ett sådant tvång befarade, att hon, som förut varit svag till sinnes, torde aldeles förutom förståndet, hvarföre öfverenskoms: att Socknemännen genom sammanskott skulle sörja henne med uppehälle och ved, samt att egarne till Torpet, som hon på lifstid innehar, skulle tillse hennes skötsel och vård emot rättighet att så och skörda Torpet, hvilket hon i alla fall icke mägtar sköta.

§ 3

Till förekommande deraf, att främmande Utsocknes personer hvilkas uppförande icke kan vara med tillförlitelig säkerhet kändt, icke må såsom Inhysehjon sig här nedsätta, och i en framtid, då de genom ålder eller sjuklighet blifva oförmögne att sig sjelfve försörja, komma att falla Församlingen till last, samt dela med Socknens Infödde fattige det understöd de företrädesvis böra åtnjuta, föreslogs nu, att det beslut borde fattas, att ingen, vare sig Hemmansegare eller Torpare, må sådana främmande personer hos sig för längre tid hysa, eller hos sig skattskrifva låta utan att först gifva det Församlingen tillkänna och erhålla dess bifall, samt för Socknens säkerhet till Pastor aflemna en af 2:ne vederhäftige Borgensmän undertecknad skriftelig förbindelse, att Husvärden ansvarar så väl för Inhyseshjonets inträffande oförmögenhet att sig försörjs, detsamma utan Socknens eller Fattig Cassans biträde på egen bekostnad underhålla och vårda. Hvilken förbindelse äfven bör åligga dem, som af sina Hemman försölja så obetydliga jordlotter till Torpsanläggande, att de som sig derå nedsätta icke möjligen kunna deraf hafva sin bergning. Och som Socknemännen ansågo detta vore till allmän ordning ländande, lemnade de hertill enhälligt samtycke skolandes detta beslut ifrån Predikstolen kunggöres, på det ingen okunnighet må såsom ursägt för dess försummande efterlefnad kunna förebäras. Och äger den som åt detta beslut missnöjes, att hos Konungens Befallningshafvande i Laga tid besvär anföra.

§ 4

I anledning af en nyligen förefallen händelse tillfrågades Socknemännen, om de icke önskade att hädanefter, såsom hittils; ibland sig bibehålla den vackra ordning, som från längre tid sedan varit här i Församlingen genom öfverrenskommelse stadgad, äfven som den med Lag är enlig, att nemligen vid Brudfolks vigsel i Kyrkan Brudparet jemte sitt medfölje i stilla högtidlighet nalkas Herrans Hus, utan att vara af Musik med fioler att de gerna ville denna ordning äfven framgent iagttaga och skulle anse den, som deremot bryter, ovärdig sine medbröders agtning och förtroende.Som ingenting vidare var denna gång att erinra så slöts denna Socknestämma med tillönskan af Guds Nåd och välsignelse öfver Församlingen.Dan Backman Justerad och underskrifvit under förbehåll att Specksta Byemän, som äro egare till det Torp BåtsmansEnkan Anna Olsdotter på lifstid innehafver, icke måtte för deras blottabesvar att tillse bemälde Enkas sköttsel och vård, voro berättigade att begagna Torpet, utan att det samma måtte bortarrenderas, och det blifvande arrendet läggas till Sockens Fattig-Cassa. Per Nilsson i Harf, Olof Jonsson i Hamre, Hans Andersson i Mellangård. Att 3:dje § af detta Protokoll är vorden uppläsen ifrån Predikstolen i Attmar den 20 Jan. 1820 intygas.

J.H Örberg


1820 d. 2 Januari.S.D

Sedan enligt skedd Laga pålysning, Skattemännen sammanträdt för att, till följe af Kongl. Majts. Nådiga Reglemente för allmänna Magazins Inrättningen i detta Län af den 29 Sept. sistledit år, emellan sig utse och välja en Föreståndare samt en Direction, hvilka förvaltningen och öfverinseendet af deras Magazin hädanefter skulle åligga, och erindran om detta ärendes afgörande nu blifvit till dem gjord; Så utnämdes, efter en stunds inbördes öfverläggning, med enhällig röst till Föreståndare Sockenskrifvaren Jon Larsson i Sörböle, och till Ledamöter i Directionen, Kyrkvärden Nils Mårtensson i Attmarby samt Bönderne Anders Andersson i Norrböle, Knut Nilsson i Sörfors och Hans Andersson i Specksta. Desse utnämde emottogo detta uppdrag, under förbehåll, att vid nästa Sockenstämma, rörande Magazinets angelägenheter, samtlige Delägarne vill bestämma något visst arfvode för de ofta inträffande besvär denna befattning dem tillskyndar.

Efter anmodan

J.H. Örberg

Erkänds och underskrifvit af: Henric Thoresson i Sörfors, Michael Mårtensson i Karläng, Hans Andersson i Mellangård.

 
 
 
 

Personregister
 
1812 d. 28 Juni
Bonden Pehr Jonsson i Skedvik (§ 1)
Jöns Hinriksson i Runsvik (§ 1)
Smeden Rogberg, Sundsvall (§ 1)
Lars Jonsson i Sörböle (§ 2)
J. H Dillner (undertecknare)
1813 d 16 Maj
E.J.Dillner (undertecknare)
1813 d. 14 Nov.
Urmakaren och Bonden Samuel Burman i Attmarby (§ 2)
förra Comministern Holmstedt (§ 4)
E.J. Dillner (undertecknare)
Per Norberg (undertecknare)
L. Sjöbom (undertecknare)
Jon Jonsson i Sörböle (undertecknare)
1814 d. 15 Maj.
Pigan Catharina Pehrsdotter ifrån Gestrikland (§ 3)
Bonden Mårten Michaelsson i Karläng (§ 4)
Kyrkovärden Nils Mårtensson i Attmarby (§ 4).
Nämndemannen Sven Grafström i Attmarby 8§ 4
Bonden Eric Michaelsson i Skedvik (§ 4)
E.J.Dillner (undertecknare)
Isr. Norberg (undertecknare)
Lars Larsson i Hassela (undertecknare)
1815 d. 15 Maj.
Pigan Margareta Pehrsdotter (§ 2)
E.J.Dillner (undertecknare)
1816 d. 19 Maj.
E.J.Dillner (undertecknare)
1817 d. 18 Maj.
Torparen Abraham Olssons i Söderfors (§ 2)
Skomakaren Thomas Thomasson i Östansjö (§ 2)
E.J.Dillner (undertecknare)
1818 d. 18 Maj.
Båtsmans Enkan Anna Olsdotters i Specksta (§ 2)
Båtsmans Enkan Brita Ruda i Söderfors (§ 3)
Torparen Mårten Ersson i Norrlindsjö (§ 4)
Båtsman Ströms Enkas i Söderlindsjö Dotter, Christina (§ 4)
J.H.Örberg (undertecknare)
Pehr Nilsson i Harf (undertecknare)
Knut Ersson i Sörfors (undertecknare)
1819 d. 9 Maj.
J.H.Örberg (undertecknare)
Herr Doctor Backman (På anmodan af )
Socken-Stämmo Protokoll af den 30 Maj 1819.
Klockgjutaren Lindeberg i Sundsvall (§ 1),
Herr Comministern Örberg (§ 1)
Bruks Patronen Herr Magister Norberg (§ 2)
Herr Krono Länsmannen Engblom (§ 2)
Fjerdingsmannen Jon Larsson i Sörböle (§ 2)
Gifta Drängen Olof Sjöklyft (§ 3)
Comminister Örberg ( § 3)
Dan Backman (underskrivare)
Hans Andersson i Mellangård (underskrivare)
Samuel Nilsson i Harf (underskrivare)
Johan Persson i Söderäng (underskrivare)
Socken-Stämmo Protokoll af den 1 Augt. 1819.
Dan Backman (undertecknare)
Jon Larsson i Sörböle (undertecknare)
Knut Nilsson i Sörfors (undertecknare)
Per Nilsson i Harf (undertecknare)
Sockne-Stämmo Protokoll af den 5 Sept. 1819.
Kamereraren och Krono Befallningmannen Herr P.M. Bonnedal (§ 1)
J.H. Örberg (undertecknare)
Lars Johansson i Sörfors (undertecknare)
Lars Larsson i Hassela (undertecknare)
Sockne-Stämmo Protokoll af den 5 Dec. 1819.
Sockenskrifvaren Herr Magister Norberg å Sörfors (§ 1)
Her Bruks Inspectoren Lögdberg (§ 1)l
Herr Comministern Öberg (§ 2)
BåtsmansEnka vid namn Anna i Specksta (§ 2)
Dan Backman (§ 4)
BåtsmansEnkan Anna Olsdotter (§ 4)
Per Nilsson i Harf (§ 4)
Olof Jonsson i Hamre (§ 4)
Hans Andersson i Mellangård (§ 4)
J.H Örberg (undertecknare)
1820 d. 2 Januari.S.D
Sockenskrifvaren Jon Larsson i Sörböle
Kyrkvärden Nils Mårtensson i Attmarby
Anders Andersson i Norrböle
Knut Nilsson i Sörfors och
Hans Andersson i Specksta
J.H. Örberg (undertecknare)
Henric Thoresson i Sörfors (undertecknare)
Michael Mårtensson i Karläng (undertecknare)
Hans Andersson i Mellangård (undertecknare)