Styrelse

Henry Granlund Ordförande 0920-268157
Per-Anders Olofsson Kassör  0920-16054
Tony Hedlund Sekreterare / Webbmaster 0920-94442
Bo Lindström Materialansvarig / Vice ord. 0920-62271
Börje Nilsson Ledamot 0920-99081
Ann-Louice Mårhammar Ledamot 072-7368212
Kenneth Johansson Ledamot 0920-267576
Åsa Granberg Ledamot 0920-14716
Tonny Eriksson Ledamot 070-2778011

Stadgar

Innehållsförteckning

· Kassören
· Räkenskapsår
· Revision
· Sektioner
· Möten
· Beslut
· Stadgefrågor
För Luleå Långdistansklubb, Luleå LDK, kort: LLDK. Klubben stiftad 11 september 1980.
                                                                                                

"IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING"

                                                                                                 

DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
                                                                                                 

MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Tillbaka

ÄNDAMÅL

Klubben har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. Den skall tillvarata fortsatt intresse för maraton- och långdistanslöpning bland tidigare aktiva, med mindre inriktning på elitidrottsverksamhet, samt att genom aktiv propaganda verka för spridandet av intresse för långdistanslöpning.
                                                                                                 

HEMORT

Klubben har sin hemort i LULEÅ kommun.
Tillbaka

MEDLEMSSKAP

§ 1

Medlem intages i klubben av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet.

Om en styrelsemedlem och en ordinarie medlem föreslår ny medlem, skall inte Styrelsen avslå inträdesansökan för den nya medlemmen med undantag för vad nedanstående stycke sägs.

Ansökan om medlemsskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta Klubbens intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemsskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

Tillbaka

UTTRÄDE

§ 2

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat klubben. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till klubben, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

Medlem som inte har betalat årsavgift under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

§ 3

Klubbmedlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80§ RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

MEDLEM

§ 4

Medlem                                                                        Tillbaka

har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna;

har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter;

skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom klubben;

har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 5

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6

Medlem har rätt att delta i Klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Tillbaka

STYRELSEN

§ 7

Klubbens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att:

tillse att för klubben bindande regler iakttas; verkställa av Årsmötet fattade beslut;
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
ansvara för och förvalta klubbens medel;
och förbereda Årsmötet.

§ 8

Styrelsen består av ordförande och åtta övriga ordinarie ledamöter.

§ 9

Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22§ bland klubbens röstberättigade medlemmar.

.                                                   Tillbaka

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket RF:s stadgar.

§ 10

Klubbens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 12

Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden skall utåt på Styrelsens och medlemmarnas vägnar svara för klubbens göranden och låtanden samt gentemot klubbens medlemmar på ett demokratiskt vis söka vidmakthålla klubbens målsättningar och entusiasmera medlemmarna genom att upprätthålla tät kontakt med medlemmarna.

Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:                                                                Tillbaka

att förbereda Styrelsens sammanträden och klubbens möten;
att föra protokoll över Styrelsens sammanträden;
att registrera och förvara skrivelser;
att tillse att fattade beslut verkställs;
att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa; samt
att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för klubben.

Kassören:

att se till att medlemmarna betalar föeskrivna avgifter;
att se till att klubben söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns att få;
att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för klubben samt se till att det finns verifikationer över dessa;
att svara för för klubbens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över klubbens räkenskaper;
att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter;
att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar;
att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av klubben förvärvade priser införs;
att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl klubbens medlemmar i klubbens verksamhet som klubbens idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp; samt
att utarbeta underlag för budget.                   
Tillbaka

Ordföranden skall dock se till att arbetet inom klubbens administration i största mån delas solidariskt mellan Styrelsens medlemmar, och att ordföranden vid behov delegerar arbetsuppgifter till medlemmar som formellt inte är verksamma inom Styrelsen.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M

§ 13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

REVISION

§ 14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.                                                    Tillbaka

SEKTIONER

§ 15

För sin idrottsliga verksamhet har klubben följande sektion, nämligen:

Långdistans-sektionen.

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§ 16

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de klubbmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Klubbens Årsmöte skall godkänna sektionsmötes val av sektionsstyrelse.

Härutöver får Styrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen.

§ 17

Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som sektionsstyrelsen har.

§ 18

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till klubbens skyldigheter i olika hänseenden, klubbens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.                                  Tillbaka

MÖTEN

§ 19

Ordinarie möten

Med klubben hålls:

Årsmöte i mars månad och
medlemsmöten minst Fyra gånger årligen.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag vid klubblokalen.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 20

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till klubben och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.                                                  
Tillbaka

§ 21

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 22

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Sektionsstyrelsernas och Styrelsens versamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av
  a) Klubbens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av två år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av  två år;
  c) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsernas ledamöter delta:
  d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande;
  e) beslut om erfordeligt antal ombud till SDF-möten.
 12. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.
 13. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller rösrberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
 14. Övriga frågor.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.                                           Tillbaka

EXTRA MÖTE

§ 23

Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dyl.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 24

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

BESLUT, OMRÖSTNING

§ 25

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i 26§ första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8§ i RF:s stadgar).

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.             Tillbaka

Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR M M

§ 26

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa klubben. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§ 27

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§ 28

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.                                                              Tillbaka