Roberts Italienska sida 2020

Jag heter Robert Ciabatti är 63 år, bor i Skövde som ligger i Västra Sverige mellan Vänern och Vättern. Il mio nome è Roberto Ciabatti ha sessantatre anni, vivo a Skovde, che si trova nella parte occidentale della Svezia tra il Vänern e Vättern. (due lago). Har som förste Italienättade kommit in i Skövde kommunfullmäktige och i Skövde kommunstyrelse. Sono i primi italiani arrivarono in Skovde Consiglio comunale ance bordo comunale. Jag har varit  v.ordf. i Skövdes Byggnadsnämnd. Sono stato  vicepresidente, nel comitato di pianificazione di Skövde. Nu är jag andre vice ordförande i barn och utbildningsnämnden. Ora sono il secondo vice presidente dei bambini e il consiglio di amministrazione.

Jag kan inte så mycket Italienska men hoppas bli bättre på min far Vascos modersmål. Non conosco molto l'italiano, ma spero di migliorare con il nativo di mio padre Vasco. Jag får hjälp av Google translator . Ho ricevo aiuto del traduttore di Google.

2012-05-15 Vasco Ciabatti 1921-04-07 – 2012-04-02. Talet jag höll på min pappa Vascos begravning. Il discorso che ho tenuto al funerale di mio padre Vasco. Vi har samlats här idag till minne av Vasco Ciabatti vår älskade far, farfar, morfar, gammelfarfar gammelmorfar. Ci siamo riuniti qui oggi in memoria di Vasco Ciabatti, il nostro amato padre, nonno, nonno, nonno nonno. Det är nu några år sedan du träffade Marianne en ung vacker dalsländska. Sono passati alcuni anni da quando hai incontrato Marianne, una giovane e bella dalmata. Fyra barn och 10 barnbarn och 5 barnbarnsbarn har detta resulterat i. Quattro bambini, dieci nipoti e cinque nipoti di bambini  ne sono risultati. Efter att du bjudit upp och dansat med mamma på Folkets Park här i Trollhättan var ni oskiljaktiga och ni fick ett långt och lyckligt liv tillsammans. Dopo aver invitato e ballato con la mamma al Folkets Park qui a Trollhättan, eri inseparabile e hai avuto una vita lunga e felice insieme. Att ett giftermål innebär att älska varandra i nöd och lust fick ni också uppleva. Quel matrimonio significa anche amarsi l'un l'altro nel bisogno e nel desiderio, dovresti anche sperimentare. Mamma tog verkligen hand om dig under din sista tid. La mamma si è davvero presa cura di te durante la tua ultima volta. Själv har jag många underbara minnen i min minnes bank som jag ibland tar fram. Io stesso ho molti ricordi meravigliosi nella mia memoria, che a volte ottengo. Bl. a då jag var liten och gick med dig till spikön utefter kanalen och jag fantiserade och pratade om vilken båt jag skulle köpa då jag blev stor och oroade mig för att spiköns ankor frös då det blev vinter. Tra le altre cose quando ero piccolo, andavo con te allo spikön lungo il canale, e immaginavo e parlavo di quale barca avrei comprato quando sarei diventato grande e temevo che le anguille dello "spikon" si congelassero quando diventava inverno. Somrarna i Italien var underbara. Le estati in Italia sono state meravigliose. Palmira min farmor, Guido min farfar, dina syskon, våra kusiner, tänk vilka somrar vi fick uppleva. Palmira, mia nonna, Guido mio nonno, i tuoi fratelli, i nostri cugini, pensano a quali estati abbiamo vissuto. Gården där farmor och farfar bodde i Sesto Fiorentino blev sig nog aldrig riktigt lik efter våra besök. La fattoria dove la nonna e il nonno vivevano a Sesto Fiorentino probabilmente non è mai apparsa vera dopo le nostre visite. Tänk när jag fick för mig att alla kycklingar måste lära sig simma. Immagina quando ho capito che tutti i polli devono imparare a nuotare. Några drunknade, andra rullade jag in en handduk och la på en stol för att de skulle torka. Alcune persone sono annegate, altre hanno arrotolato un asciugamano e si sono adagiate su una sedia per asciugarle. Anna din syster satte sig tyvärr på stolen, kycklingbeståndet minskade drastiskt. Anna tua sorella si è seduta sulla sedia, il brodo di pollo è sceso drasticamente. Tuppen fick avlivas då han förstod att jag förklarat krig mot hans familj. Il tuppen è stato ucciso quando si è reso conto che ho dichiarato guerra alla sua famiglia. Varje gång han fick se mig gjorde han anfall. Ogni volta che mi vedeva faceva un attacco. Jag gick segrande ur striden och tuppen blev middagsmat. Sono stato vittorioso dalla battaglia e la mancia è stata la cena. Innan ditt livsljus slocknade ner helt upprepade du, förlåt, förlåt mig. Prima che la tua vita scendesse, tu ripetutamente, mi dispiace, perdonami. Vi som var runt dig sa du har inget att förlåta oss för. Noi che eravamo intorno a te abbiamo detto che non hai niente da perdonare per. Jag får väl som din äldste son säga förlåt för att jag periodvis inte var så lätt att handskas med. Mi sento come se il tuo primogenito dicesse scusa perché non ero facile da gestire periodicamente. Tänk när jag målade om din cykel och gjorde om den till en rosa racercykel. Immagina quando ho dipinto la tua bici e l'ho trasformata in un ciclo di rosari. Din cigarett tändare la jag tydligen beslag på men jag säger som Frithiof Nilsson Piraten sa: På ålders höst har jag bättrat mig. Il tuo accendino fu ovviamente afferrato, ma io dico come Frithiof Nilsson. Il pirata disse: "All'età dell'autunno, mi sono migliorato. Du brukade ju säga till mig att man skulle bli gammal först så behövde man inte göra alla misstag man gjorde som ung. Mi dicevi che dovresti invecchiare prima, quindi non hai commesso tutti i tuoi errori da giovane. Det har jag tagit till mig. Mi sono preso cura di questo. Vi dina efterlevande och inte minst jag skall göra så att du kan titta ner på oss och med stolthet se resultatet av ditt möte med mamma. Siamo i tuoi sopravvissuti e, non meno importante, farò in modo che tu possa guardare dall'alto in basso e vedere con orgoglio i risultati del tuo incontro con la mamma. För du om någon vet jag finns i himmelen. Per te se qualcuno sa che sono in paradiso. Du delade alltid med dig av det du hade till din omgivning och du var känd för din omtänksamhet.  Hai sempre condiviso ciò che hai nel tuo ambiente e sei stato conosciuto per la tua gentilezza. Du satte alltid familjen i första hand. Metti sempre la famiglia al primo posto. Du strävade och gick till ditt ”Nohabe” och mamma och du såg alltid till att det fanns vad vi behövde under vår uppväxt. Ti sei sforzato e sei andato dal tuo "Nohabe" e mamma e hai sempre fatto in modo che ci fosse quello di cui avevamo bisogno durante la nostra educazione. Att dela med sig är inte en självklarhet för alla och fast många kan det gör de inte som du gjorde i hela ditt liv, bjöd på det som fanns i ditt hem. La condivisione non è una questione naturale per tutti e, anche se molti non possono, non lo fanno come hai fatto per tutta la vita, hanno offerto ciò che era nella tua casa. Då jag ser mig omkring i lokalen tänker jag på dig och att dansen med Mamma på Folkets Park fick detta resultat. Mentre guardo in giro nella stanza, penso a te e al ballo con la mamma al People's Park abbiamo ottenuto questo risultato. Fyra barn, 10 barnbarn och 5 barnbarnsbarn.  Quattro figli, 10 nipoti e 5 nipoti di bambini. Men det ser du ju själv från din himmel. Ma ti vedi dal tuo cielo. Eller hur? O come? Vi skall alla hedra och högakta dig. Tutti onoreremo e onoreremo voi. Tack Pappa! Grazie papà! Vila i frid! Riposa in pace!

2015-07-10  Hälsat på min pappa Vasco Ciabattis konstnärskamrat Renzo Ugolini. Salutato da mio padre, l'amico Vasco Ciabatti, compagno Renzo Ugolini. De delade rum i Lidköping 1948 då var Renzo 17 år och Vasco 26 år, de arbetade på Rörstrands. Le stanze condivise a Lidköping nel 1948 furono allora Renzo 17 anni e Vasco 26 anni, lavorarono a Rörstrands. 15 st. arbetskraftsinvandrare från Sesto Fiorentino i Italien som då arbetade på Richard Ginori (porslinsfabrik) med låga löner sökte sig till Sverige, de skrev kontrakt i Italien. Quindici pezzi Gli immigrati laburisti di Sesto Fiorentino in Italia che lavoravano alla Richard Ginori (fabbrica di porcellana) con bassi salari cercavano la Svezia, firmarono contratti in Italia. Affischer hade satts upp i fabriken i Italien att arbetskraft söktes till Sverige. I manifesti erano stati messi in fabbrica in Italia che il lavoro veniva applicato alla Svezia. Min pappa åkte efter Lidköping vidare till Eskilstuna, Bolinder – Munktell, mio padre passò da Lidköping a Eskilstuna, Bolinder - Munktell därefter till Trollhättan och Nohab där han träffade min mamma Marianne, från Dalsland, de gifter sig. in seguito a Trollhättan e Nohab dove incontrò mia madre Marianne, da Dalsland, per sposarsi. Så blev blandrasen Robert och syskonen Mary, Elisabeth och Stefan till. Poi la razza mista Robert e sua sorella Mary, Elisabeth e Stefan sono diventati. Pappa blev ”försvenskad” och rotade sig i Sverige. Papà divenne "giurato" e ruotò in Svezia. Renzo bor idag fint med underbar utsikt över delar av Stockholm. Renzo vive oggi con una splendida vista di parti di Stoccolma. Han är fortfarande en produktiv konstnär.  È ancora un artista produttivo. Översatt av Google transelator. Tradotto dal traduttore di Google.

2017-10-11 Besökte mina underbara släktingar i Italien. Visitato i miei parenti meravigliosi in Italia. Har lagt in några bilder på min FB sida. Ho pubblicato alcune foto sulla mia pagina FB. Mäklaren i Sesto som jag besökte. immobiliare sestese di luigi carotenuto Här med mina kusiner 171014, Sandra, Simone, Silva Guliana, Moreno ance Io. Visitato i miei parenti in Italia, qui con i miei cugini 171014, Sandra, Simone, Silva Guliana, Moreno ance Io. Jag flög till Firenze via Göteborg och Zurich och fick skjuts av Moreno till Sesto Fiorentino 17-10-10. Ho volato a Firenze via Gothenburg e Zurigo e sono stato colpito da Moreno a Sesto. Besökte Via degli scardassieri n. 156 Sesto Fiorentino (Firenze) Italia där farmor och farfar bodde. Visitato Via degli Scardassieri n.156 a Sesto Fiorentino (Firenze) Italia dove vivevano nonni e nonni. Moreno berättade att han var född här vilket jag inte visste. Moreno mi ha detto che è nato qui, cosa che non sapevo. Alvaro (gift med Guliana) och Sandra Bardi körde mig och vinkade av mig 17-10-17 på Firenze flygplats jag flög vidare till Munchen och Göteborg och Landvetter därifrån flygbuss till centralen i Göteborg och tåg till Skövde. Alvaro (sposato con Guliana) e Sandra Bardi mi hanno guidato e mi hanno salutato per 17-10-17 all'aeroporto di Firenze. Sono volato a Munchen a Göteborg e Landvetter, dalla navetta dell'aeroporto alla stazione centrale di Göteborg e treno per Skövde. Jag tänker ta tåget till Sesto Fiorentino nästa gång. La prossima volta prenderò il treno per Sesto Fiorentino. Jag kliver av på Sestos Stazione, 12 Piazza Luigi Galvani Sesto Fiorentino. Scendo alla Stazione di Sesto, 12 Piazza Luigi Galvani a Sesto Fiorentino. Sesto kommuns FB sida Pagina FB di Sesto comune.

Lite historik om min far Vasco Ciabatti. Piccola storia di mio padre Vasco Ciabatti. 1921-04-07 – 2012-04-02 som var med i andra världskriget 1939. Han kom hem till Sesto 1946 då de gick mesta sträckan mellan Dresden och Sesto Fiorentino!   1921-04-07 - 2012-04-02 che si unì alla prima guerra mondiale 1939. Tornò a casa a Sesto nel 1946 quando andarono la maggiore distanza tra Dresda e Sesto Fiorentino! Min far Vasco Ciabatti emigrerade från Sesto Fiorentino år 1948. Mio padre, Vasco Ciabatti, emigrò da Sesto Fiorentino nel 1948, han arbetade i Richard Ginori (porslinfabrik) med låg lön och var intresserad av sverige, undertecknade kontrakt i Italien. Lavorò alla Richard Ginori (fabbrica di porcellana) con basso salario e si interessò alla Svezia, firmò contratti in Italia. Affischerna hade placerats på fabriken i Italien att arbetet var möjligt i Sverige. I manifesti sono stati collocati in fabbrica in Italia che il lavoro era possibile in Svezia. Efter Lidköping flyttade min far till Eskilstuna, Bolinder - Munktell efter det till Trollhättan och Nohab där han träffade min svenska mamma Marianne, från Dalsland, de gifter sig. Mio padre è andato a Lidköping a Eskilstuna, Bolinder - Munktell, poi a Trollhättan e Nohab dove ha incontrato la mia madre svedese Marianne, di Dalsland, si sono sposati.  Jag besöker mina släktingar i Sesto Fiorentino 11-16 oktober, som jag inte har träffat sedan jag var 16 år!  Visito i miei parenti a Sesto Fiorentino dall' 11 al 16 ottobre, che non ho incontrato da quando ero giovane 16 anni.

2018-01-07 Flög till Milano 17-12-26, via Bryssel. Volato a Milano dal 17 al 12-26, via Bruxelles. Tittade på Il Duomo di Milano och Richard Ginori affären i Milano. Ho visto Il Duomo di Milano e il negozio Richard Ginori a Milano.Träffade Moreno Ciabatti och Sandra Bardi i Firenze 17-12-30 på kvällen träffades släktingar hos Sandra. Incontro con Moreno Ciabatti e Sandra Bardi a Firenze 17-12-30 di sera incontro con i parenti di Sandra. La mia zia più giovane Anna ha portato un documento che il comune di Sesto ha emesso per onorare coloro che erano nella seconda guerra mondiale. Min yngsta faster Anna hade med sig ett dokumet som Sesto kommun givit ut för att hedra de som var med i andra världskriget. Bl a min far Vasco Ciabatti, tra mio padre Vasco Ciabatti, de i mitten på bilden kom aldrig hem igen. Quelli nel mezzo della foto non sono mai tornati a casa. Flög hem via Bryssel från Milano Linate flygplatsen 18-01-02. Volato a casa via Bruxelles dall'aeroporto di Milano Linate 18-01-02.

2018-01-13   Ska försöka följa nyheter från Firenze  och titta på TV och lyssna på radio (RAI Uno)har nu RAI Uno hemma. Dovresti provare a seguire le notizie da Firenze e guardare la TV e ascoltare la radio (RAI Uno) ora ha RAI Uno a mia casa.

2018-06-21 London 21/6 och flyget till Milano 23/6, tåg till Firenze. Londra 21/6 e volo per Milano 23/6, treno per Firenze. Jag bor i Sesto Fiorentino,  Villa Stanley  28/6 till från Firenze Santa Maria Novella till Milano centrale. Vivo a Sesto Fiorentino, Villa Stanley dal 28/6 a Firenze da Santa Maria Novella a Milano Centrale. Bergamo Hotell Orio. 29/6 Bergamo till Warsawa. Bergamo Hotel Orio. 29/6 da Bergamo a Varsavia. Hälsade på Renzo vars dotter och man driver Pizzeria.  La figlia e l'uomo di Renzo amato gestisce la Pizzeria.  Sandra gjorde en Video med mig 180626. Sandra ha realizzato un video con me Via degli scardassieri n. 156 Sesto Fiorentino (Firenze) Italia.

2018-06-26 En kväll med härliga  italienska vänner och släktingar. Serata con adorabili amici e parenti italo. Bar Miraglia i Prato. Sandra Bardi, Laura Boncinelli. Fabio Giovanetti, Daniela Morandini.

2018-10-31 - 2018-11-04 Besökte Köpenhamn, Kastrup, Munchen, Pisa, Rom och Firenze. Visitato Copenaghen, Kastrup, Monaco, Pisa, Roma e Firenze. Tåg - Skövde - Köpenhamn. SJ Flyg Köpenhamn, Munchen - Pisa, Luft Hansa. Hotell i Pisa Tåg - Pisa  - Rom. Roma Termini - Firenze. Treno - Skövde - Copenaghen. SJ Flight Copenhagen, Munich - Pisa, Luft Hansa. Alberghi a Pisa Treno - Pisa - Roma. Roma Termini - Firenze. Bor på Hotell i Firenze. Restaurang besök 181102 i Firenze, åter till Pisa med buss. Soggiornare in Hotel a Firenze. Visita del ristorante 181102 a Firenze, ritorno a Pisa in autobus. Här kan jag planera tågresor i Italien.  Qui posso pianificare i viaggi in treno in Italia.  Bjöd Sandra på middag för att tacka henne för hjälpen med banken där Vasco hade en liten pension. Offri Sandra a cena per ringraziarla per l'aiuto della banca dove Vasco aveva una piccola pensione. Fabio, Moreno och Tiziana var med och förgyllde kvällen på restaurang Sabatini. Fabio, Moreno e Tiziana erano con e guarnito la serata al Ristorante Sabatini.

2018-11-19 https://www.msn.com/it-it Möjligheter att lära sig!

2018-12-21 till 2019-01-03. Buss Hentorp, Skövde resecentrum. Tåg Skövde - GBG central. Flygbuss GBG central - Landvetter. GBG - Munich. Munich - Firenze  21/12- 23/12, tåg till Bologna, Venedig 27/12. Neapel 28/12 - 1/1 och Firenze centrale. Åter via Firenze  - Munich, Frankfurt, GBG. Bus Hentorp, centro di viaggio di Skövde. Treno Skövde - GBG centrale. Airport bus GBG central - Landvetter. GBG - Monaco di Baviera. Monaco - Firenze 21/12 - 23/12, treno per Bologna, Venezia 27/12. Napoli 28/12 - 1/1 e Firenze centrale. Rientro via Firenze - Monaco Francoforte GBG. Man får en bra Geografilektion genom att följa resan på Google Maps. Ottieni una buona sezione sulla geografia seguendo il viaggio su Google Maps.

 Italiens historia. La storia d'Italia

2019-07-05 Vasco Ciabatti tillfångatogs i Grekland 8/9 1943 och sändes till Tyskland. V.C fu catturato in Grecia 8/9 1943 e inviato in Germania. Han blev placerad i Einsteins koncentrationsläger i norra Preussen. Fu messo nel campo di concentramento di Einstein nella Prussia settentrionale. Inom en månad blev 50 av dem (bland andra Vasco) förflyttade till Dresden där de fick slavarbeta från 8/10 1943 till april 1945 i en fabrik. Entro un mese, 50 di loro (incluso Vasco) furono trasferiti a Dresda, dove furono sottoposti a lavori forzati dall'8 / 10/1943 all'aprile 1945 in una fabbrica. Fabriken Hebenstreit- Rapido HEBENSTREIT GmbH Gartenstraße 68 01445 Radebeul / Dresden Deutschland tillverkade bl. a. kulsprutor till flygplan och rapid vågar (industrivågar). http://www.hebenstreit.de/ Fabbriche Hebenstreit- Rapido HEBENSTREIT GmbH Gartenstraße 68 01445 Radebeul / Dresden Deutschland fabbricato bl. a) mitragliatrici per aerei e bilance veloci (bilance industriali). http://www.hebenstreit.de/ En krigskamrat till Vasco, Lugliuo Cristoffero boende i Arenzano via unita Italia 1/14 avled för en tid sedan, un compagno di guerra di Vasco, Lugliuo Cristoffero residente ad Arenzano via unita Italia 1/14 morto qualche tempo fa, han hade börjat med en ansökan om detta men vi ville inte besvära hans hustru. aveva iniziato un'applicazione per questo, ma non volevamo disturbare sua moglie. Vasco Ciabatti och Lugliuo Cristoffero arbetade på HEBENSTREIT GmbH Gartenstraße 68 01445 Radebeul / Dresden Deutschland som finns än idag. V.C. e L. C. hanno lavorato presso HEBENSTREIT GmbH Gartenstraße 68 01445 Radebeul / Dresden Deutschland, che esiste oggi.

Slavarbetaren Vasco Ciabatti uttrycker sig genom följande historia som bevisar att han arbetade under slavliknande former. Lo schiavo Vasco Ciabatti si esprime attraverso la seguente storia, dimostrando che stava lavorando sotto forme simili a schiave. ”Vakter övervakade oss då vi fick marschera till och från arbetet. "Le guardie ci sorvegliavano quando dovevamo marciare da e verso il lavoro. Vi blev misshandlade av vakterna där vi under logementliknande former bodde. Siamo stati picchiati dalle guardie dove vivevamo sotto forme simili all'alloggio. Maten bestod av i bästa fall kolrotssoppa och kl. fem på morgonen lite bröd (125 gram). Il cibo consisteva, nel migliore dei casi, di zuppa di carote e kl. alle cinque del mattino un po 'di pane (125 grammi). Jag blev tvingad att arbeta fast jag hade fått malaria och knappt orkade stå på benen. Sono stato costretto a lavorare anche se mi era stata data la malaria e difficilmente avrei potuto reggermi sulle gambe. På söndagarna blev vi tvingade att gräva skyttegravar övervakade av hitlerjugent med skarpladdade gevär. La domenica, siamo stati costretti a scavare trincee sorvegliate dalla Hitlerjugent con fucili affilati. Med vänliga hälsningar Vasco Ciabatti. Lantmannavägen 241 461 63 Trollhättan Sverige. Cordialmente, Vasco Ciabatti. Lantmannavägen 241 461 63 Trollhättan Svezia.

Robert Ciabatti har hjälpt Vasco Ciabatti med dessa skrivelser. R.C. ha aiutato V.C. con queste lettere. Med vänlig hälsning R.C. Torparegatan 24, S- 46162 Trollhättan. Cordiali saluti, R.C. Torparegatan 24, 46162 Trollhättan.

2019-12-20/27 Resa till Sicilien. Flyg, GBG - Amsterdam - Rom - Palermo. Viaggia in Sicilia. Volo, GBG - Amsterdam - Roma - Palermo. T-R Tåg Palermo - Syrakusa.

2020-07-30/ 2020-08-02 Resa Pisa och Firenze

http://www.bbc.co.uk/languages/italian/

Startsida