TEKNOBYGG   OM
  GJUTNING    
 
        ALLMÄNT
Det finns många sätt att mångfaldiga en detalj på. Och inledningsvis kan man se två grupperingar med avseende på formen, respektive originalet.
Den första gruppen är negativa formar, dvs formen eller rättare sagt originalet framställs omvänt den färdiga detaljen genom urfräsning/gnistbearbetning i stålformar.Formkostnaden blir mycket hög och gjutningen kräver stora serier.
Det andra sättet att mångfaldiga detaljer på är betydligt enklare och mindre kostnadskrävande. Principen är att tillverka ett original helt identiskt med den färdiga gjutdelen. Därefter bädda in detta original i tex silikon, gummi, gips eller något annat, beroende på gjutmetod och vilken hållbarhet som eftersträvas på
formen. Ett av många sätt är att göra formen rund och i två halvor. Originalen placeras mellan halvorna och efter formningsprocessen bildas de hålrum som exakt motsvarar originalen och kan fyllas med gjut-massan. Genom att formen är rund och placera flera delar perifert samt rotera formen under gjutprocessen kan man gjuta flera delar samtidigt.
Detta är är vad man kallar för CENTRIFUGALGJUTNING och lämpar sej väl för vitmetall och andra lättsmälta legeringar.
 SILIKONFORMEN
       Den här formen är vad man kallar "kallvulkaniserande" dvs originalet 
       behöver inte tåla varken värme eller tryck och kan bestå av i stort sett 
       vad som helst. Silikon är relativt dyrbart och formen har begränsad 
       hållbarhet.Formen tillverkas oftast i två steg, därför kan komplicerade
       och tillrättalagda delningar erhållas.
 GUMMIFORMEN
        Den här formtypen utsätts för värme och högt tryck under form-
        processen vilket innebär att originaldelarna måste va betydligt
        hållbarare. En gummiform har tämligen lång hållbarhet och är   
        ganska billig, men själva formningen kräver en sk vulkmaskin.
        Formen tillverkas i ett steg i en sluten kammare och man kan bara 
        delvis påverka var delningen kommer att bli.
 GIPSFORMEN
       Här handlar det om engångsformar och en speciell variant är den sk "lost-
       vax metoden", ofta använd förgjutning av mässingdetaljer.
Vid gjutning i silikon- eller gummiformar så måste det finnas någor-
lunda släppning mellan formhalvorna, vilket betyder att ett original inte
får se ut "hur som helst." Lostvaxgjutning har inga krav på släppning
eftersom formen slås sönder mellan varje gång. Redan när originalet 
tillverkas måste man alltså veta vilken gjutmetod som ska användas
och anpassa sitt original därefter. Varje gjutmetod har sina för-och
nackdelar, inte minst prismässigt.
   GJUTDELAR FRÅN TEKNO BYGG
   I mån av tid gjutes vitmetall från dina original. Originaldelarna bör inne-
   fatta en hel sats för att fylla en form. Endast i undantagsfall kan
   enstycksdelar gjutas. Originaldelarna bör utföras i massiv metall för att
   tåla värme och tryck och vara anpassade för formning i gummiformar.
   Tag alltid kontakt innan projektet påbörjas för att undvika onödiga fall-
   gropar.