Rom
Tillbaka Hem Upp

 

Politisk historia
Styrelseskick
Romarna kom att härska över världshistoriens dittills största välde; i öster omfattade deras imperium den antika kulturens värld, vars tankar kom att spridas till den jämförelsevis ociviliserade västra delen av väldet. I denna översikt tar jag fasta på några utmärkande drag i detta välde som kom att bidra till dess styrka men också till dess betydelse för eftervärlden:
bulletkulturen var enhetlig
det fanns inga olika nationaliteter
romerskt medborgarskap kom i stället med tiden att bli allt viktigare
då det medförde rösträtt i folkrepresentationen, folkförsamlingen.
bulletdet administrativa och kulturella språket var enhetligt
i väster talades latin och i öster grekiska
de språk vi i dag kallar romanska,
varav de största är:
portugisiska, spanska, franska, italienska och rumänska
härstammar alla från latinet.
bulletorganisationen var enhetlig
romarna var påfallande begåvade som organisatörer
och byggde upp såväl en fungerande stat
som en pålitlig infrastruktur
främst bestående av ett stabilt vägnät
aldrig tidigare hade så många folk behärskats
från ett enda centrum
bulletstatsapparaten var enhetlig
städer och stadsstater hade visserligen lokalt självstyre till en viss gräns
men över dem alla reste sig en kejserlig byråkrati
med kejsaren själv som topp.
för detta ändamål behövdes en fungerande rättsapparat
och en kodex av grundregler kom att utarbetas
och ligga till grund för vad som sedermera kom att kallas romersk rätt.
bulleträtten var enhetlig
romersk rätt kom således att härska i hela riket
och den växte fram ur en mödosam praktik
där romerska domare mötte olika rättsuppfattningar
hos de olika underkuvade folken.
bulletdärvidlag drogs den slutsatsen
att ingen sedvänja nödvändigtvis är riktig i sig
utan att det i stället finns en högre, objektiv lag
enligt vilken rättvisa avgöranden kan fattas
bulletdenna objektiva eller "naturliga" lag
är begriplig för alla människor
eftersom den härrör sig från den mänskliga naturen
och den är begriplig genom förnuftet.
bulletdenna lag ska vara sanktionerad av en behörig myndighet
och inte endast av seder eller bruk.
bulletdenna romerska rätt kom att gynna staten på individens bekostnad när det gäller intressen och frihet

I detta romerska imperium östra utkanter kom en man att födas vars tankar skulle visa sig erövra riket inom några få hundra år. Av sina anhängare, men de var till en början inte många, ansågs han vara den ende gudens son. Jesus från Nasaret kallades på grekiska Christos (den smorde) och hans namn kom att ge upphov till en ny världsreligion, kristendomen. I och med den kom nya tankar att stegvis vinna bärkraft i imperiet:

bulletför grekerna hade människans förstånd varit det utmärkande
Aristoteles definierade människan som:
ett förnuftigt djur.
De kristna talade i stället om hennes själ
och menade att alla själar var likvärdiga
och att varje människoliv var heligt och okränkbart
bulletmedan grekerna hade strävat efter det sköna
och sett det fula som förkastligt
kunde de kristna finna andlig skönhet
även i det obehagligaste yttre
och vände sig i barmhärtighet
till de vanföra och utstötta
bulletde kristna protesterade således mot massdödandet av krigsfångar
mot förnedring av slavar
mot gladiatorers kamp på liv och död
för åskådarnas förnöjelse
bulletden hedniska föreställningen om lokala gudar
ersattes av den kristna monoteismen
som gjorde gällande att det endast fanns
en enda Gud, en enda frälsningsplan
och att hela mänskligheten hade ett gemensamt ursprung
bulletde kristna skilde på den världsliga och den andliga makten
och stödde sig därvidlag på Jesus ord om
att man bör ge kejsaren det som tillhör kejsaren
och Gud det som tillhör honom.

Under de två första århundradena efter Kristi födelse förföljdes anhängarna av Jesu tankar svårt men under kejsar Konstantin på 300-talet fick rörelsen ställningen av statsreligion. Kejsaren blir själv omvänd efter en framgångsrik militär framgång, då han tyckt sig se ett kors i skyn, och låter döpa sig på dödsbädden.

 

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland