Martin Koch sällskapet

Mer om sällskapet

 

Martin Koch sällskapet bildades 1982. Syftet var att förvalta det litterära arv som skapats av Martin Koch.

Sällskapets stadgar

Så här behandlar sällskapet dina personuppgifter enligt den lag som gäller från 25 maj 2018: GDPR

Presentationsskrift av sällskapet

Några bilder från styrelsemöten och Musik och Lyrikaftnar.

 

 

Martin Koch sällskapet, Hedemoraparnassens vänner
1982-2007

 

25 år är en ganska lång tid för ett litterärt sällskap. Det märker man inte minst när något av en jubileumsöversikt skall göras. Knappast någon av de ursprungliga stiftarna är längre bland oss. Det var redaktör Artur Eriksson som tog initiativet. Ruben Edvall kom sedan att bli ordförande efterträdd av Arne Gadd. Därefter blev sällskapets eldsjäl och ständige sekreterare Ansgar Olofsson även ordförande. Thomas Kärnbo och Lennart Svensson tog sedan vid. Marika Bergstedt var med på Lagmansgården redan på Martin och Sian Kochs tid. Sune Blomberg skötte skattmästarens sysslor. Nämnas skall också Ingrid Olofsson, som varit något av husmor samt Birger Eriksson som varit den ständige illustratören. En historik vore inte fullständig om inte även hedersledamöterna Therese Juels och Lars Furulands namn nämndes. Den senare som ansvarig för de litterära seminarier med internationella inslag som genomförts. Under åren har sällskapet framträtt i olika sammanhang och levandegjort denna litterära hedemora-tradition bl a i samband med stadens 550-årsjubileum 1996.

Årsskrifterna har också varit ett viktigt inslag och apostroferats av de litterära sällskapens samarbetsorgan DELS.

I samband med årets jubileum kommer en skrift att behandla Martin Kochs reportage från paristiden, av den finländske författaren Elmer Diktonius betecknade som de mest lysande exemplen på denna konst på det svenska språket. En utgivning av ett kommenterat urval har möjliggjorts av hedersmedlemmen Tore Ivarsson, vilken även donerat medel för dess utgivning. Ett varmt tack skall i detta sammanhang riktas till honom och till övriga personer med anknytning till Martin Koch som skänkt konst och originalverk, så att Martin Koch rummet i Lagmansgården kunnat bli ett levande minnesrum för Hedemora, där arvet kan föras vidare av Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens Vänner.

Birger Sjungargård, ordförande.