Martin Koch sällskapet

Mer om sällskapet

 

Martin Koch sällskapet bildades 1982. Syftet var att förvalta det litterära arv som skapats av Martin Koch.

Sällskapets stadgar

Så här behandlar sällskapet dina personuppgifter enligt den lag som gäller från 25 maj 2018: GDPR

Presentationsskrift av sällskapet

Några bilder från styrelsemöten och Musik och Lyrikaftnar.

 

 

Birger Sjungargård - mångårig ordförande och sekreterare
avled den 1 september 2023

 

Birger Sjungargård, bördig från Säter, bosatt i Järvsö sedan några år har hastigt avlidit 82 år gammal den 1 september 2023. Han sörjs närmast av hustru Ulla Britt och barn med familjer. Birger var präst, författare och mångårig ordförande i Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens vänner.

Birgers entusiasm och idérikedom gjorde att författaren Martin Kochs minne har hållits levande. Han initierade att Martin Koch sällskapet skulle foga Hedemoraparnassens vänner till sällskapets namn. De som utgjorde parnassen var förutom Martin Koch, Nils Bolander, Paul Lund och Kerstin Hed.

Sällskapet bildades 1982 och har alltså verkat för att levandegöra litteraturen i Dalarnas äldsta stad i mer än 40 år. Birger har oförtröttligt verkat för att ge kunskap och inspiration till all den litteratur som blomstrat i Hedemora med omnejd – en kulturell gärning av rang. På hans initiativ har flera skrifter och böcker utgivits. Några var också under arbete vid hans bortgång.

Birger värnade om samarbete med Hedemora kommun, allt för att lyfta fram den rikedom av kultur som finns i den gamla staden. I samband med Hedemora 550-årsjubileum 1996 författade Birger en jubileumskrönika, Sagan om hästen, som framfördes i Hedemora gamla Theater och blev mycket uppskattad.

Birger var en flitig skribent och förutom eget författande sammanställde han verk av parnassens författare, bl.a. den för några år sedan utkomna Vindarnas verser som innehöll nyupptäckta dikter av Kerstin Hed.

Erik Axel Karlfeldt var även en källa till inspiration, inte minst då Birger bodde i den av Karlfeldt omsjungna Pungmakarbo, ”Sjungargården”.

Sällskapets årsmöte brukar hållas på pingstafton. Som avslutning på dagen har helgmålsbön firats i Hedemora kyrka, ledd av prästen Birger Sjungargård.

Tack Birger för all din entusiasm, kunskap och arbete som bidragit till att under många år utveckla vår förening.

För
Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens vänner
Sara Gidlund, Linnéa Kärvemo, Staffan Nordström, Birgitta Segerström, Rolf Segerström


Martin Koch sällskapet - Hedemoraparnassens vänner
1982-2007

 

25 år är en ganska lång tid för ett litterärt sällskap. Det märker man inte minst när något av en jubileumsöversikt skall göras. Knappast någon av de ursprungliga stiftarna är längre bland oss. Det var redaktör Artur Eriksson som tog initiativet. Ruben Edvall kom sedan att bli ordförande efterträdd av Arne Gadd. Därefter blev sällskapets eldsjäl och ständige sekreterare Ansgar Olofsson även ordförande. Thomas Kärnbo och Lennart Svensson tog sedan vid. Marika Bergstedt var med på Lagmansgården redan på Martin och Sian Kochs tid. Sune Blomberg skötte skattmästarens sysslor. Nämnas skall också Ingrid Olofsson, som varit något av husmor samt Birger Eriksson som varit den ständige illustratören. En historik vore inte fullständig om inte även hedersledamöterna Therese Juels och Lars Furulands namn nämndes. Den senare som ansvarig för de litterära seminarier med internationella inslag som genomförts. Under åren har sällskapet framträtt i olika sammanhang och levandegjort denna litterära hedemora-tradition bl a i samband med stadens 550-årsjubileum 1996.

Årsskrifterna har också varit ett viktigt inslag och apostroferats av de litterära sällskapens samarbetsorgan DELS.

I samband med årets jubileum kommer en skrift att behandla Martin Kochs reportage från paristiden, av den finländske författaren Elmer Diktonius betecknade som de mest lysande exemplen på denna konst på det svenska språket. En utgivning av ett kommenterat urval har möjliggjorts av hedersmedlemmen Tore Ivarsson, vilken även donerat medel för dess utgivning. Ett varmt tack skall i detta sammanhang riktas till honom och till övriga personer med anknytning till Martin Koch som skänkt konst och originalverk, så att Martin Koch rummet i Lagmansgården kunnat bli ett levande minnesrum för Hedemora, där arvet kan föras vidare av Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens Vänner.

Birger Sjungargård, ordförande (avliden 2023).