Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterVi bygger en fältskyttebana enligt skjuthandbokens regelverk.

Denna artikel ska baseras på det regelverk som anges i SHB (skjuthandboken).

Målsättningen är absolut inte att skapa ett underlag för en banbyggareskola, eller att presentera nya trevliga fältstationer, utan
avsikten är att du som konsument av fältbanor ska veta hur en skjutstation byggs upp och vilka regler som gäller, eller borde
gälla vid varje specifikt tillfälle.

Till viss del är uppbyggnaden av fältbanor bra beskrivet i SHB, skjuthandboken.

Dock finns det en hel del oklarheter vad beträffar mål överförflyttningen där SHB anger tiden till 1,5 - - 2,0 sekunder. punkt slut.
Men visar inga som helst andvändbara tillämpningar.
Även första lyft som i SHB anges till 1,5 sekunder - 2,0 sekunder saknar helt anvisningar!
I artikel kommer vi att se hur dessa regler kan tolkas och hur de mycket menligt påverkar svårighetsgraden på en fältstation!

Under år efter år har detta regelverk som omger en fältbanebyggnation tydligen tolkas av olika användare och i en del fall,
inte alla, suddas ut och idag gäller på vissa tävlingar en helt annan subkultur än vad som anges i skjuthandboken.

Denna artikel kommer bara att hantera själva regelverket och lämnar alla aspekter på säkerhetsmässiga nödvändig arrangemang
helt åt sidan.

Ett av de största problem en banläggare måste ta hänsyn till, är att fältbanan ska kunna skjutas av både elitskytten i
Klass 3 och nybörjaren i klass 1, och för olika vapengrupper på oftast samma fältbana.
Detta gör uppbyggnaden av fältbanan mycket svår, för att kunna anpassas till olika kunskapsnivåer för de olika skyttarna och
för olika vapenklasser, detta är jag den första att medge.

För att göra denna artikel någorlunda hanterbar i storlek, har jag valt att endast "skjuta" C vapen..

När jag anväder begreppet 100%, med detta så menar jag absolut maximalt skjutavstånd och maximal andvändbar tid för
skjutningen.

Först en bekantskap med vårt regelverk. Citat ur skjuthandboken:

Svårighetsgraden vid en tävling i fältskjutning bör avvägas så att tävlingen blir utslagsgivande och att skyttar oavsett vapengrupp
får likvärdiga möjligheter till ett bra resultat.


Banläggarens uppgift är att med stöd av bestämmelserna i detta reglemente, skapa en fältskyttebana.
Bestämmelser och anvisningar som ges i hela detta kapitel skall följas.

slut citat ur skjuthandboken.

OBS ordalydelsen Bestämmelser och anvisningar som ges i hela detta kapitel skall följas.


Maximalt målavstånd i meter vid fältskytte med pistol utan stödhand.

Figurerna indelas i olika grupper, med figurbeteckningar, maximala skjutavstånd i meter.

Grupp figurbeteckning A+R B C
1 B 100 70 80 90
2 B 65 60 65 75
3 C 50, bildäck bakifrån 50 55 65
4 Tunna, 1/3 figur, sexkant 3 45 50 55
5 B45, C 40, L3 40 45 50
6 C 35,rak profil, A rondel 2,sexkant 2, bildäck sida 35 40 45
7 C 30, S 25 vertikal, L2 30 35 40
8 C 25, 1/6 rak profil, S 20 vertikal, S 25 horisontell, A oval-3, sexkant 1, A triangel 2, B triangel 2 27 32 36
9 1/7 dels figur, 1/8 dels figur, S20 horisontal, a rondell 1, B rondell 3, A oval 2, L1 24 27 30
10 C 20, B rondell 2,B oval 2 20 22 25
11 Tunna D 20, bunkerspringa vertikal, S 15 D, B triangel 1 16 18 20
12 Bunkerspringa horisontal, C 15 D, A triangel , A oval 1, B oval 1 14 16 18
13 S 10 D (pucken), B rondell 12 14 16
Bild 1
Detta är absoluta max skjutavstånd för de olika vapengrupperna. M gruppen är utelämnad.

Skjutställning är stående utan stödhand.
Med stödhand väljs ett steg mindre figur eller längre avstånd? Hur ska man tolka detta om man redan är på maximalt avstånd,
med en liten figur? mera om detta senare.

Skjuttiden förutsättes vara för vapengrupp A+R minst 2 sekunder per skott.
För vapengrupp B och C minst 1,5 sekunder per skott, mera om detta senare.

Mål överförflyttning.

OBS
Överflyttning mellan de olika målen stipuleras i SHB vara mellan 1,5 till 2 sekunder!... Punkt slut.
Ingen förklaring ges, i samma regelbok anges INTE om denna förflyttning gäller mellan målgrupperna eller mellan målen?

I de få exempel som ska tydliggöra vad som gäller i SHB användes i stället oftast värdet 0,5 sekunder vid mål överförflyttning?


Men här finns olika uppgifter för i SHB anges bara målförflyttningar inga konkreta användbara tillämpningar anges.
Detta ser jag allvarligt på för detta kan i högsta grad påverka fältbanans svårighetsgrad.

Som exempel om vi har en station med sex mål, skulle då mål överförflyttningstiden vara 5x1,5 sekunder och adderas till den totala
skjuttiden, så ger detta ett tillägg i tid på 7,5 sekunder!
Användes i stället mål överförflyttningstid på 0,5 sekunder så ger detta ett totalt tillägg i skjuttid på 5x0,5 sekunder = 2,5 sekunder.
Helt utan mål överförflyttningstid ger den sexmål station, kanske då med målen långt ut från mitten på långa (pinnar), en mycket svår station!

Detta är ett urval (jag har fått ytterligare ett antal uppgifter) av uppgifter som jag har fått av mycket rutinerade skyttar/ banläggare som
jag presenterar för att åskådliggöra hur uppgifterna eller tolkningen av SHB skiljer sig åt.

Uppgift 1
Flytt till samma mål i samma målgrupp (målen sitter på samma pinne), 0,5 sekunder
Flytt till målgrupp under 30 grader, 1,0 sekund
Flytt till en målgrupp över 30 grader, 2,0 sekunder.

Uppgift 2
Men jag har också fått en annan förklaring.
Flytt inom samma målgrupp 0 sekunder
Flytt till en målgrupp med en förskjutning under 30 grader, 1,0 sekund
Flytt till en målgrupp med en förskjutning över 30 grader, 2,0 sekunder

Uppgift 3
Mål överförflyttningar inom egen målgrupp 1,5 sekunder
Mål överförflytningar till annan målgrupp 2,0 sekunder
Förflyttning utanför sidorna av målgruppen 0,5 sekunder

Man kan ganska klart konstatera att ingen av dessa uppgifter förmodligen ger en korrekt tolkning av SHB, utan när det gäller just
en så viktig parameter som just mål överförflyttning så återfinnes inget egentlig konkret stöd i SHB.
Detta är nu skickat till regelkommiten för vidare utredning.

Så här tycker jag att borde stå i SHB, som exempel:

Mål överförflyttning inom den egna målgruppen 0,5 - 1,0 sekunder beroende på avstånd, avstånd över 2 meter mellan mål, 1,0 sekunder.
Mål överförflyttningar utanför målgrupp till en annan målgrupp inom ett avstånd mellan målgrupperna på 30 grader, 1,5 sekunder.
Mål överförflyttningar utanför målgrupp till en annan målgrupp utanför ett avstånd mellan målgrupperna på 30 grader, 2,0 sekunder
Med 30 grader ska införstår att detta mätes från där skjutningen börjar, 30 grader plus - minus, syftas mellan målgrupperna.

Första lyft 1,5 - 2,0 sekunder.

Första lyft 1,5 - 2,0 sekunder, ingen som helst förklaring ges i SHB, när tiden 1,5 respektive 2,0 sekunder ska användas?
Kan det vara så att tiden 1,5 ska användas om man skjuter uppåt? då skulle 2,0 användas när man står på en höjd och skjuter
nedåt? Återigen nya frågetecken nya möjligheter till egna tolkningar!

Regler måste vara klara och tydliga och inte som i detta fall lämna ett mycket stort utrymme för egna tolkningar!
Bild 2

Man kan med ovanstående grafiska presentation ganska lätt se hur avståndet till målet är tänkt att påverka skjuttiden per skott.
Ett exempel grupp 3 C 50 mål, på skjutavstånd maximalt avstånd 65 meter (är lika med 100%) och en skjuttid på 1,5 sekunder.
Samma mål men på ett skjutavstånd på 40 meter, ger då en skjuttid på ca 1 sekund.
Samma mål igen med ett skjutavstånd på 20 meter, ger då en skjuttid på ca 0,7 sekunder per skott.

Ytterligare ett exempel, S 10 den numera mycket använda pucken, med ett maxavstånd på 16 meter, ger detta mål en skjuttid på
1,5 sekunder, men minskas skjutavståndet till 10 meter är skjuttiden strax under 1,0 sekund.
OBS att i bild 2 höger kant anges en del av de mål som omfattas av de olika föreslagna skjuttiderna, för mera korrekt information
se bild 1.

Station 1 fältskjutning med bara C vapen, blandade skyttar klass 1 tom klass 3.

Först av allt måste välja poängfältskjutning eller nationell skjutning?

Vi väljer eller rättare sagt jag väljer då en nationell fältskjutning.

På en poängfältskjutning så räknas varje träff som 1 poäng och varje tavla som ett poäng, sex träff i ett mål ger då sex poäng och ett
extra poäng för varje träffad tavla.
Nationell skjutning ger också ett poäng per träff, men sedan rangordnas slutställningen efter antalet träffar och antalet träffade tavlor.

På den första stationen så anser jag att denna station absolut inte ska ha en svårighetsgrad av 100% (alla mål på maxavstånd) utan
jag väljer i stället en svårighetsgrad på ca 60 procent. Av den enkla anledningen att det som regel aldrig finns en inskjutningstation
på en fälttävling och alla bör ges en möjlighet att mjukstarta i tävlingen.

C 30 mål

Mina förutsättningar på denna station ser ut så här:

Station 1 Välkomen till Dalens fältskjutning
1 målgrupp och 2 figurer
Max skjuttid 11 sekunder, 13 sekunder?.
Max träff per figur 3.
Utgångställning 45 grader.
Med stödhand.
Jag väljer följande mål på min första station, två stycken C 35 placerade rakt över varandra på samma påle.
Maximalt skjutavstånd är 45 meter och varje skott ges då en skjuttid på 1,5 sekunder.

Men vänta lite nu, jag har ju planerat och lovat att denna station ska vara på en svårighetsgrad av 60 % ! Inte 100%.

Jag väljer då samma mål men jag minskar avståndet till målen med 45 meter x 0,60 % är lika med 27 meters avstånd.
Detta ger då tillsammans med 1,5 sekunder per skott en svårighets faktor på ca 60 %.

Vi skulle ju använda tvåhands eller stödhand!

Skjuthandboken är tydlig på just denna punkt då ska avståndet till målet ökas eller så ska ett stegs mindre figur användas.

Vi väljer följaktligen två C 30 figurer, vi väljer att skjuta på avståndet 27 meter som är på 60 % av svårighetsgraden 100%.
Varje skott får en skjuttid på 1,5 sekunder, vi har även med ett lyft från 45 graders utgångställning och en kort målförflyttning.

Då ser förutsättningen för en enligt skjuthandboken byggd första station ut så här.

Utgångställning är 45 grader.
Första lyft från utgångställningen är 1,5 - 2 sekunder, vi väljer 2 sekunder.
Mål överförflyttning mellan A och B mål 0 sekunder?? eller ska det vara 1,5 sekunder ? målen är i samma målgrupp.
Varje skott i A och B mål, ger då följande tider 6x1,5 sekunder är 9 sekunder.
Den totala skjuttiden är 11 sekunder, eller är det 13 sekunder?.


Helt enligt skjuthandboken.

I skjuthandboken anges det klart och tydligt att skjutningen bör börja på en lägre svårighetsgrad, sedan ska denna svårighetsnivå
öka under skjutningen för att sedan avta/minska på de två sista eller den sista stationen.

Maxträffen är tre träff, detta tvingar ju skyttarna att beskjuta både målen, men svårighetsgraden är låg, så det finns en stor chans att
tuppkammen växer ut på de flesta deltagare efter just denna station.

Detta ger oss följande fakta, om inte exceptionellt stora mål användes på korta avstånd, kan en första station med en besättning
av 2 mål aldrig landa på en skjuttid under 10 sekunder, normalt borde 11 - 13 sekunder vara en god måttstock..

.............
C 20 och S 15 mål .

Station 2

Nu är avsikten att snäppa upp svårighetsgraden lite men inte till 100%, utan målsättningen är att sakta öka svårighetsgraden
till max 100 procent på station 5 och 6.Station 2 Välkomen till Dalens fältskjutning
2 målgrupp och 3 figurer
Max skjuttid 14 sekunder.
Max träff per figur 3.
Utgångställning 45 grader.
Utan stödhand.


Vi väljer följande mål två stycken C 20 mål och ett S 15 mål, vi sätter de båda C 20 målet ganska tätt men inte ihop,
vi sprider ut S 15 målet en bra bit ut från den båda C 20 målen.

Max skjutavstånd C 20 är 25 meter, A och B mål och för S 15 gäller max avstånd 20 meter, alla dessa avstånd utan stödhand.

Vi placerar ut C 20 målet på 80 % av max skjutavstånd det är 20 meter, men vi bibehåller maxavståndet på S 15 målet.

Detta ger då följande förutsättning.

Första lyft från 45 grader tar 1,5 sekunder,
6 skott i de fasta målen är 9 sekunder.
mål överförflyttningar 1 stycken x 1,5 sekunder.
den totala skjuttiden blir då 14 sekunder.


Tanken bakom denna station är att den erfarne skytten ska skjuta på alla mål och kunna få en totalpoäng på 6 poäng.+ 6 tavlor,
klass 1 skytten, kan med fördel välja bort det svåra C målet och visserligen tappa ett poäng, för missad tavla, men ändå skrapa ihop
totalt 6 poäng + 3 tavlor.
Här ser vi hur viktiga max träffen är, byter vi ut tre maxträffar mot två maxträffar skapas en helt annan förutsättning på denna station.


...... ....... ....... ...... ......
OBS målen ej avbildade i rätt skala, från vänster 3 stycken C 25 A mål till höger 3 stycken A mål C 20.

Station 6


Station 6 Välkomen till Dalens fältskjutning
6 målgrupper och 6 figurer.
Max skjuttid 17 sekunder.
Max träff per figur 2. Poängräkning i alla A mål
Utgångställning sittande på en stol.
Utgångställning 45 grader .


Här har vi snäpper vi upp svårigheten riktigt ordentligt, men för att få till en varierande bana så har vi ändrat utgångställning till
sittande på en stol, detta bör då också framgå på inbjudan att andra ställningar än stående kan förkomma.

Vi har lagt till en poängräkning i A målen tillsammans 3 stycken C 20 mål, men som B mål har vi använt de lite större C 25 målen,
för att ge de lägre rankade skyttarna en chans.

Max träffen är ju 2 per figur och detta ger en klass 1 skytt möjlighet att skjuta fullt, men skytten får tyvärr missa tre tavlor för
avsaknaden att beskjuta de tre små A målen.
Elitskyttarna skjuter naturligvis i alla mål och kan uppnå maximalt 6 poäng + 6 tavlor.

Vi placerar ut A målen på ett avstånd av 25 meter, detta är maxavstånd och vi placerar ut B målen de lite större C 25 målen på samma
avstånd. B målen kommer då att hamna på ca 90 % av max svårighetsgrad.
Avståndet mellan varje mål är ganska stort därav 6 målgrupper.

lyft från 45 grader ger 1,5 sekunder.
sex skott x 1,5 sekunder ger 9 sekunder.
Fem mål överförflyttningar och målen är en bra bit från varandra placerade, 5x 1,5 sekund ger då 7,5 sekunder.
tillsammans 18 sekunder, helt enligt skjuthandboken..


Skjutningen börjar på fasta mål, därav 45 graders utgångställning.

På denna station har vi lyckats att tillgodose både elitskyttarna och klass 1 skyttarnas krav, för det finns ett realistiskt val.
Viktigt är att vi påpekar detta för våra klass 1 skyttar, möjligheten att välja vilka mål man ska skjuta på.


Skulle vi nu placera alla dessa sex målen i samma målgrupp, då vore detta en mycket svårare station, men då kan INTE vi tillgodoräkna
oss de 5 målöverförflyttningar om minst 5x1,5 sekund.
Skjuttiden skulle då vara 18 sekunder - 7,5 sekunder förmodligen 11 sekunder.

Detta är en station som varken elitskytten eller klass 1 skytten vill ha, det är en skoningslös station, missar man ett skott kan man aldrig
kompensera för denna miss. Bättre då med en 5 tavlors station
.

När sköt du en station med sex mål med C vapen på 17 sekunder sist?.......................................................
A-rondell och tunna, ej i skalenliga mått.


Station 7


Station 7 Välkomen till Dalens fältskjutning
2 målgrupper och 3 figurer. A mål fast, B mål rörligt framme dom första 5 sekunderna
Max skjuttid 13 sekunder.
Max träff per figur 3. poängräkning i fasta mål
Utgångställning Stående 45 grader
Med stödhand.


På denna station ligger också svårighetsgraden ganska hög, men det finns ändå en möjlighet för den mindre erfarne skytten av välja
bort det rörliga svåra målet.

Vi väljer följande mål som fasta mål två stycken A rondeller 1, max skjutavstånd 30 meter detta är de fasta målen.
såsom rörligt mål väljer vi Tunna D 20 med maxavstånd 20 meter som rörlig mål.

Första lyft är 2 sekunder.
2 skott i det rörliga B målet är lika med 2x1,5 sekunder.
Mål överflyttning till fast mål är lika med 2 sekunder.
2 skott i den fasta målen är lika med 2x1,5 sekunder.
Slutligen 2 skott i det andra fasta målet är 2x1,5 sekunder.
Total skjuttid är 13 sekunder.


Återigen en station där man med fördel kan göra ett val, men skulle nu det rörliga målet bestå av flera mål, så ger detta en betydligt
större förlust i poäng, för den som inte anser sig klara av att beskjuta detta mål!
Om man vill snäppa upp denna station ytterligare, kan man addera ett mål tillsammans med den rörliga tunnan och ändra maxträffen till 2.
För att åskådliggöra hur det kan gå till, konverterar vi denna station till att omfatta A+R vapen.
För A+R vapen gäller då:
PÅ samma skjutstation med samma mål ska vi se hur tider och förutsättningar förändras.

A rondell 1 A+R vapen max skjutavstånd är 24 meter och 1,5 sekunder per skott, Tunna D 20 max skjutavstånd A+R är 16 meter.
Nu finns två vägar att gå utan att förändra målens position och detta är oftast helt omöjligt, vi kan förändra skjuttiden eller minska
skjutavståndet eller en tredje lösning som kanske är den vanligaste, en kombination av dessa varianter.

Med SHB regelverk som grund så borde vi flytta fram utgångställningen för A målet med 6 meter och för B målet 4 meter. Då ligger vi
fortfarande på 100% i svårighetsgrad, men vi kan också förändra tiden och ge skyttarna mera tid.
Detta förfarande med ytterligare tid finns tyvärr inte beskrivit i SHB i detalj.

Vi tvingas att välja att flytta fram skyttarna 4 meter och når då maxgränsen för vapengruppen A+R vapen på B målet, men fortfarande
kvarstår det faktum att A målen är 2 meter för långt bort, enl. SHB!

Vad är att göra åt detta? Vi kan ju inte flytta målen mellan patrullerna!
Min lösning är att göra en kompromiss, vi flyttar fram ytterligare 1 meter och kompromissar mellan A och B målen.

B målet kommer då att vara en meter för nära för en 100% svårighetsgrad och A målen kommer att vara strax under 100% gränsen.
Den totala svårighets faktorn är då ca 90 %, av 100% möjligt.

Mina egna funderingar.

Borde man inte kunna bygga en fältstation med en C station som referensstation och sedan kunna med en variabel anpassa denna
fältstation till i första hand A och R vapen och kanske också B vapen? Just genom att använda denna variabel.

För vad som gäller nu är att man tricksar med tider och oftast mindre framförflyttningar i grovvapen-klasserna, detta sker oftast
förmodligen genom att mer eller mindre anta att det blir någorlunda bra!

Om man genom ett bygge av en C station som ju alltid finns med på en tävling, kunde finna en variabel som exempelvis att för
grovvapenklassen, så gäller på varje station ett tidstillägg på tex 2 sekunder och en framflyttning av skyttarna på tex 3 meter!
Varje station ger för B vapen ett tidstillägg på 1,0 sekund per station och ingen framflyttning.
Detta förslag väl genomarbetat skulle kanske ge enhetliga, rättvisa och lättbyggda fältbanor, när alla vapengrupper ska samsas på
samma fältbana?B 100 mål som ska förses med en tex, 5 ringad mittavla.


Station 8

Station 8 Välkomen till Dalens fältskjutning
1 målgrupp och 1figur.
Max skjuttid 11 sekunder.
Max träff per figur 6. poängräkning i målet.
Utgångställning Stående 45 grader
Utan stödhand.


På denna station så trappar vi ner svårighetsgraden lite mera, låt oss bestämma oss för ca 75 %.
Vi väljer ett enda mål och skytte på långt håll, men för att göra ett större urval bland elitskyttarna kan vi införa poängberäkning i målet.

Förutsättningarna är följande:

Första lyft 2 sekunder.
Max skjutavstånd på B 100 är 90 meter, vi väljer 68 meter, detta är ca 75%.
6 skott ska skjutas är 6x1,5 sekunder.
Totalt ger detta en total skjuttid på 11 sekunder och garanterat en utslagsgivande station även för klass 3 skyttar.


En station som är lätt att bygga och som är mycket utslagsgivande trots att svårighets nivån ligger så lågt som ca 75 %!
Men det tråkiga poängmålet är fortfarande kvar..

Särskjutningar och den nioende stationen.

Under de senaste 5 - 10 åren har antalet särskjutningar minskat dramatiskt i antal, detta kanske beroende på att arrangören inte vill ha
besväret med en särskjutning?
Trots att det oftast är en stor dramatik när de allra duktigaste skyttarna med samma slutpoäng ska göra upp om segern och kanske
andra och tredje platsen i varje vapengrupp i tävlingen.

Oftast är dess särskjutningar följda av många andra deltagare, bara det är ett stort spännade moment i själva tävlingen.
Tyvärr har dessa spännade särskjutning ersatts av en inte lika spännande poängräkningar i ett eller flera mål.

De allra flesta skyttarna tycker detta med poängmål är rent ut sagt tråkig, så varför inte prova, bygg lite lättare banor och ta bort
poängmålen så har vi den spännande, fantastiska, särskjutningen tillbaka igen!

Jag har under en längre tid funderat på varför inte arrangera en nionde station och ha en rullande särskjutning, under själva tävlingen?
När skytten kommer in till sekretariatet och har skjutet fullt, får han välja om han vill skjuta om segern eller om han nöjer sig med sin standardmedalj i silver.

Detta skulle då tillföra ytterligare ett spännade moment för de som går och väntar på att komma ut och skjuta.
Fördelen är att inte behöva vänta med en särskjutning till efter tävlingen när de flesta kanske redan har åkt hem,
standardmedaljer osv är utdelade och nivån på denna utslagstävling skulle kunna snäppas upp riktigt ordentligt.

Epilog

Avsikten med denna artikel är att sätta ljuset på hur SHB regelverk ska användas för att skapa bra och rättvisa fälttävlingar, där inte
skjuttiderna är så korta att det nästan är slumpen som avgör vem som skjuter bäst bland oss vanliga hobbyskyttar.
För merparten av de som regelbundet frekventerar våra fältskyttebanor tillhör inte den yppersta eliten, men ändå tycks det som
om de flesta fältbanor byggs för just dessa utövare.

Jag tror också att min artikel har visat på att det finns brister i skjuthandboken som måste utredas och mycket snabbt behandlas av regelkommiten.
Mina egna tvivelsmål angående regelverket för fältskyttebanor i SHB, har tyvärr bara ökat sedan jag började att skriva på denna artikel
och en av de nytillkommna frågeställningar får då representeras av nedanstående fråga.

Varför finns det inte en databas med olika skjutstationer beskrivna? Med mål och med skjutavstånd och tider. På några år skulle
denna databas kunna rymma hundratals trevliga utslagsgivande skjutstationer. Förmodligen skulle förbundet kunna lägga ut detta
projekt till någon av fältmåltillverkarna och få detta utfört helt gratis.

Till sist ett tips som kommer från Lars Persson i Valle PSF, om du på rak arm syftar med botten på en .22 hylsa mot målet, täcker då
hylsans botten målet, är svårighetsgraden ca 80 %, om en tredjedel av hylsan är utanför målet är svårighetsgraden över 100%.

Allra sist, vill jag framföra ett STORT TACK till alla de banläggare, som år efter år gör det möjligt för oss tävlande att få skjuta
på både spännande och utslagsgivande fältbanor.
Dessa banläggare som med ideellt arbete, ibland med knappa resurser, bygger både trevliga och utslagsgivande fältbanor.


Ett stort Tack till Jens, P- O, Lasse, Lennart, Lars, Kenneth mfl som hjälpt till med goda råd.

Arne Nohlberg 2008 03 20 rev 2012 05

Precis som vanligt är du välkommen att höra av dig med just dina synpunkter, men var vänlig ring inte, skicka ett mail.