Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Information om det föreslagna EU direktivet och den påverkan som detta förslag innebär för oss vapenägareFrån 1 juli nästa år måste alla nödvändiga delar av ett vapen märkas, enligt ett förslag från justitiedepartementet.

Enligt förslaget ska samtliga vitala vapendelar som är nödvändiga för ett skjutvapen.
Kunna spåras till var, när och av vem vapnet eller ammunitionen har tillverkats.
Märkningen ska finnas på fyra delar av vapnets delar : slutstycket eller revolvertrumman, eldröret eller pipan,
stommen eller lådan och pistolens manteln.

EU direktivet gör det möjligt för EU som helhet att tillträda FN:s vapenprotokoll, som syftar till att underlätta och
förstärka det internationella samarbetet mot illegal vapenhandel.

Utredaren föreslår även att ammunition ska få en unik märkning som gör den enkel att spåra.

En annan förändring är att skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition måste anmälas till Tullverket innan
de får föras in eller ut till Sverige.

Förändringarna som föreslås är en EU-anpassning och även nödvändiga för att Sverige ska kunna tillträda
FN:s vapenkontroll.

Min kommentar:

Avsikten är ju naturligtvis att försvåra användningen av illegala vapen inom EU och då i vårt fall inom Sverige.
Förslaget gällande krav på märkning av vapendelar, gäller nytillverkade vapen och INTE och så vitt jag förstår redan
befintliga vapen.
Detta EU direktiv får tyvärr inte ett mätbart resultat på många år, om det nu någon gång kan påverka användningen och
tillverkningen av illegala vapen inom EU.
Personligen har jag svårt att förstå hur detta förslag skulle kunna påverka de illegala vapnens antal!
Vi vet i dag att inom EU finns det ganska många illegala tillverkare av vapen, tex på Balkanområdet så florerar
forfarande en ganska stor tillverkning av illegala vapen som då sprids inom EU.

Jag har också svårt att tänka mig att de illegala användarna inte skulle kunna vid en användning av ett legalt stulet vapen
kunna slipa bort tillverkningsnummer på mera än ett ställe!
Därför ställer jag mig mycket tveksam till värdet av detta direktiv!


Den svenska regleringen av skjutvapen håller en hög skyddsnivå internationellt sett och uppfyller i många
avseenden de krav som ställs i vapenprotokollet och ändringsdirektivet.
För att helt leva upp till kraven är det dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar, främst i vapenlagstiftningen
och krigsmateriellagstiftningen.

Den största förändringen gäller märkning av vapen, vapendelar och förpackningar med ammunition.
För närvarande saknas i svensk rätt regler om märkning av sådana föremål.
Förslaget innebär – något förenklat – att skjutvapen, delar till skjutvapen
och förpackningar med ammunition vid tillverkningen ska förses med märkning på ett närmare angivet sätt.
Vidare föreslås att sådana föremål som omfattas av märkningskravet ska få föras in till Sverige endast om de
är märkta på föreskrivet sätt.

Motsvarande regler föreslås gälla vid utförsel av skjutvapen och delar till skjutvapen.
Den som bryter mot dessa bestämmelser kan dömas till ansvar.
Detsamma gäller den som förfalskar, förstör eller utplånar angiven märkning.
Skjutvapen, vapendelar och ammunition som varit föremål för brott enligt ovan kan förverkas.

Min kommentar

Min egna bedömmning är att detta förslag som egentligen inte påverkar oss vapenägare just nu och med stor sannolikhet
inte heller så mycket direkt i framtiden, är mera ett spel för kulisserna och av föga värde när det gäller illegala vapen som
naturligtvis (så kallade kalla vapen) inte alls är märkta.


Den största förändringen gäller märkning av vapen, vapendelar och förpackningar med ammunition.
För närvarande saknas i svensk rätt regler om märkning av sådana föremål.
Förslaget innebär – något förenklat – att skjutvapen, delar till skjutvapen och förpackningar med ammunition vid
tillverkningen ska förses med märkning på ett närmare angivet sätt.


Vidare föreslås att sådana föremål som omfattas av märkningskravet ska få föras in till Sverige endast om de är
märkta på föreskrivet sätt.
Motsvarande regler föreslås gälla vid utförsel av skjutvapen och delar till skjutvapen.
Den som bryter mot dessa bestämmelser kan dömas till ansvar.
Detsamma gäller den som förfalskar, förstör eller utplånar angiven märkning.
Skjutvapen, vapendelar och ammunition som varit föremål för brott enligt ovan kan förverkas.


Övriga förslag innebär i korthet följande:

• Försök till olovlig tillverkning av krigsmateriel och stämpling, som består i att någon söker anstifta sådant brott,
kriminaliseras.

• Skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition som varit föremål för olovlig tillverkning ska förverkas, om det inte
är uppenbart oskäligt.

• Rikspolisstyrelsen föreslås få i uppdrag att inrätta en ordning för kontroll och intyg av varaktigt obrukbara vapen.

• Vid prövning av en ansökan om utförsel av skjutvapen, delar till skjutvapen eller ammunition ska tillståndsmyndigheten
kontrollera att det finns nödvändiga tillstånd till införsel och, i förekommande fall, transitering.

• I de fall tillstånd till införsel avser skjutvapen, delar till skjutvapen eller ammunition som ska transiteras innan de når
Sverige, ska Rikspolisstyrelsen före tidpunkten för införseln vidarebefordra uppgifterna i tillståndet till transitländerna.

• Vapenhandlare som har generellt tillstånd att föra över skjutvapen ska senast fjorton dagar före överföringen lämna
vissa uppgifter om överföringen till Rikspolisstyrelsen.
Berörd polismyndighet ska kontrollera uppgifterna som lämnats.

• Skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition får föras in till Sverige endast om anmälan görs till Tullverket.
Den som bryter mot denna regel kan dömas till ansvar för smugglingsbrott.

• Tullverket får rätt att göra kontrollbesök hos den som till Sverige för in skjutvapen, delar till skjutvapen eller ammunition.

• Rikspolisstyrelsen bör ges till uppgift att vara kontaktpunkt för andra staters myndigheter i frågor som rör protokollet.
Länk till Regeringens informationsida om det nya vapendirektivet gällande inom EU


Arne Nohlberg 2009 07 11 rev 2012 10