Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter
 Förslag till en ny vapenlag, nu ute på remiss.


Det kan väl inte ha undgått någon i Sverige att det dels användes många illegala vapen och att det höjs ramaskri för att
begränsa den illegala hanteringen av vapen i Sverige. Men tyvärr så är inte alla kritiker mot den illegala användningen
av vapen insatta i det verkliga förhållandet som råder i vårt land. Många kritiker vill helt enkelt ta bort all civil användning av vapen och tror sig på detta sätt kunna lösa de avskyvärda brotten
som både Göteborg och framförallt Malmös invånare har blivit utsatta för. Det finns många okunniga personer i den debatt som har florerat under en ganska lång tid.

Att vårt samhälle reagerar på vad som har hänt i bland annat Malmö är naturligtvis helt naturligt, men tyvärr så kan detta drabba
även seriösa legala vapen ägare på ett mycket olyckligt sätt.
Låt mig framställa ett exempel från just Malmö: Ganska nyligen tog polisen en grovt kriminellt belastad person i Skåne, med många
ganska grova brott på sin meritlista, dessutom så fann polisen vid gripandet ute på en gata att i bilen fanns också en skarpladdad
K pist. Detta renderade i ett fängelsestraff på tre månaders fängelse. Varje enskilt brott förutom vapenbrottet skulle ha renderat i minst
tre månaders fängelse+ grovt vapenbrott.
Så det totala fängelsestraffet skulle ha varit minst tre år! Detta förfarande kallas på ett åklagarespråk för åtalsunderlåtelse och
användes mycket flitigt i Sverige.
Det vill säga att ju mera brott den åtalade har utfört dessto lägre straff får personen, i ett rättsamhälle som Sverige utger sig för att
vara borde ett flertal åtalspunkter addderas ihop och kanske i avskräckande syfte skulle ett högre straff dömas ut, men istället
väljer åklagarna oftast att åtala för ett brott och resten av brotten avskrives med termen åtalsunderlåtelse!

Detta hör ihop med att antalet platser på våra fängelser är starkt begränsade, idag finns ca 6000 platser, men om
lagen skulle tillämpas fullt ut, skulle behovet vara 20 000 platser i fängelser.
Därav så utdömes inte straffet inte efter brottets karaktär och ingen hänsyn tas till frekvent upprepande, utan det är antalet platser på
våra fängelser som anger vilken straffskala som ska gälla!

Polisen i Sverige är mycket oroad över de förslag till ny vapenlag som har presenterats av utredarna, polisen vill ha en skärpning
av straffet för grovt vapenbrott till minst två (som redan i dag stipuleras, men nästan aldrig användes) helst till fyra års fängelse.
Detta skulle ge polisen avsevärt bättre möjligheter till exempel avlyssning vid misstänkt grovt vapenbrott.
Men denna skärpning av lagen saknas helt i förslaget till denna nya vapenlagen som är ute nu på remiss.
I det förslaget som nu är ute på remissyttrande förslås istället att fler vapenägare ska kunna dömas till till grovt vapenbrott!
Detta gäller om tex ett vapen påträffas på allmän plats eller som exempel i en skola.
Det ska också betraktas som grovt brott om flera vapen påträffas samtidigt.

Lagrådet underkänner förslaget till ny vapen lag. Juristerna är emot att den som bär vapen på allmän plats
automatiskt ska kunna dömas till grovt vapenbrott!


Detta är ju en kärnfråga och överlevnadsfråga för oss tävlingskyttar, naturligtvis förekommer det inte så ofta att någon tävlingskytt
bär ett laddat vapen på en skola. Men redan allmän plats är ju ganska vanligt.
Men sedan kommer en förklaring som anpassas till oss seriösa vapenägare, den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen
utan att ha rätt till det döms för vapenbrott. Med en straffskala på 6 månaders fängelse!

Även i vårt grannland Finland är en helt ny vapenlag på gång, där ska man använda datorer och dataprogram för att utröna om
sökaren av vapenlicens kan anses vara lämplig och är behörig att använda vapen.
Där föreslås också en kraftig höjning av åldern på den sökande.

Hur kommer förslaget till denna nya vapenlag att påverka den serösa legala vapenägaren?

Svaret är att det vet vi inte ännu, så som den nya vapenlagen är skriven så kan den naturligtvis tolkas på många olika sätt och
risken för att vi återigen drabbas av restriktioner är nog ganska stor.
Men för en enda gång skull så verkar de flesta debattörer och sakkunninga inse att det inte är de legala vapenägarna som ska drabbas igen!
Vad som är positivt är ändå att just nu är fokuseringen för första gången helt inriktat på illegala vapen och inte som förut på
legala vapen som alltid förut har varit i blickfånget.

Det är min förhoppning att Svenska pistolskytteförbundet bevakar våra intressen i den ibland svårtolkade debatten om en Svensk framtida
vapenlagstiftning.
För vi har under många år drabbats av allt mera och omfattande restriktioner som sammanlagt inte har haft så stor påverkan på
det reella problemet utan har mera varit mer att betrakta som kosmetika för okunniga politiker.

Om tolkningsproblemen med föreningsintyg vid nyanskaffning eller förnyelse av vapenlicens, hoppas jag kunna återkomma till.


Arne Nohlberg 2012 03 20