Personal Record Pedigree Chart

Gabriel Johannis Sevallius

Kyrkoherde. Was at most 51 years.

Father:Johannes Olaus Sevallius (1604 - 1679)
Mother:Anna Björk (1603 - 1676)

Born:1641 Västerås (Väsm)
Christened:1641 9/2 Västerås (Väsm)
Dead:1692 Svärdsjö (Dala)
Buried:1692 20/3 Svärdsjö (Dala)

Marriage with Margareta Salina Troilia (1654 - 1740)

Marriage:1673 28/12 Tortuna (Väsm)

Notes


Intages 1649 i klass 2 i Västerås trivialskola, och uppflyttar 1656 till gymnasiet, från vars 2:a klass han 1658 1/8 inskrivs i Uppsala akademi. Bevistar 1666-68 Erik Benzelius d.ä:s kollegium i teologi. Är 1671-72 2:e kurator i V. Dala nation och promoveras 1672 12/12 till fil.mag. År 1673 25/1 beslutes, att han ska prästvigas. Blir därpå adjunkt och redan samma år vice präst åt sin sjuke far. Då han 1679 icke blev kyrkoherde efter dennes död, måste andra vägar sökas. Erbjöds i slutet av året att bli rektor i Sala, men avböjde. Domkapitlet gjorde då framställning till patronus på Ängsö att få honom dit, vilket emelleertid misslyckades. Begärde därför 1680 26/4 att få Tillberga, vilket icke lät sig göra, eftersom änkan skulle konserveras. Sattes 1680 1/12 då på 3:e rummet till Berg, men då detta blev resultatlöst, förordnades han 1681 14/3 till lektor i historia och poesi. Blev 1687 25/5 2:e teol. lektor med tillträde hösten 1688. Sattes 1688 10/10 på 3:e rummet till Svärdsjö, som han fick 1689 17/6 men blev, innan detta utdragna ärende hunnit slutligt avgöras, fr.o.m. 1689 1/5 1:e teol. lektor och kyrkoherde i Hubbo. Ehuru han skulle tillträda Svärdsjö först 1690 1/5, begärde han få flytta redan medan föret varade, vilket medgavs 26/2 samma år. Installationen förrättades 1691 14/1. Ända från sitt tillträde hade han adjunkt för "ohälsa och svaga krafter".