Personal Record

Andreas Johannis Arbman

komminister. Was at most 59 years.

Born:1637 Arboga (Väsm)
Dead:1696 5/4 Malung (Dala)

Marriage with Sara Sevallia (1650 - >1717)

Marriage:1673 28/12 Tortuna (Väsm)

Notes


Intages 1657 i Västerås gymnasium och inskrivs 1660 16/5 i Uppsala akademi, varifrån han synes ha återvänt 1666 7/11, då han får Domkapitlets tillstånd att "höra läxorna i gymnasiet". Omtalas härefter icke förrän 1671 23/8, då han begärs till pastorsadjunkt i Arboga, vilket bifalles med löfte om examen och ordination med det första. Sätts 1673 10/9 på 2:a rummet till komminister i Arboga. Fick ej tjänsten, men förordnades i stället till kaplan i Odensvi efter den 1674 8/7 avsatte Andreas Thretzius. Blev dock icke välvilligt mottagen av landshövding Ribbing i Valstad. Även bönderna voro missnöjda, då han förordnades utan val. Domkapitlet bestämde dock 1674 30/9 att han skulle "i stillhet" installeras av prosten, vilket skedde under böndernas bojkott. Blev 1679 6/9 av bönderna anklagad för oroligt leverne, vilket kom i samband med tillsättandet av ny kyrkoherde. Då Ribbing ansågs skola bli medgörlig am Arbman avlägsnades, blev han suspenderad på grund av okvädningsord. Aktionen fullföljdes därpå genom att han 1679 8/10 avsattes från både ämbete och tjänst, sedan han vid tinget dömts till böter för utgivande av falsk attest, som bestod däri, att han från predikstolen kallat bönderna till sakristian att avgiva vittnesbörd om honom och sedan låtit de tillstädeskomna skriva under å församlingens vägnar. Avsättningen skulle gälla till prästmötet 1680. Avgörande träffades emellertid icke då, men 1681 9/6 blev han omsider hos kungen rekomenderad till upphävande av straffet under motivering att han "mera av oförsiktighet än argt uppsåt i olägenhet råkat" och icke gjort sig förtjänt av straffet, varför han restituerades till sin förra "heder, ära och ämbete". Han skulle återfå sacellanin i Odensvi eller annan lämplig tjänst. Ribbing lyckades förhindra, att han blev kvar i Odensvi. Domkapitlet förklarade då 1682 26/7 att han istället skulle stå närmast till sacellanin i Orsa, vilken han gärna önskade få, men avstod från, då församlingen ville ha en annan. Blev istället 1683 12/12 påtänkt till det ännu ej lediga 2:a kollegatet i Västerås. Vände sig 1684 18/6 på nytt till Domkapitlet och "beklagade sitt eländiga tillstånd", att han icke hade något att föda sig med, beslöts, att man skulle söka ge honom adjunktur i Malung. Innan han hann dit dog därvarande kaplan, varför han 1684 25/6 förordnades till nådårspredikant, varpå han 4/10 samma år fick konfirmation på sacellanin, tillträdde 1685 1/5, och förblev där till sin död.