5 Årslicenser på pistol ( saxat ur skytteforum)

1. Kommer licenserna att förnyas automatiskt om skytten uppfyller de krav som gäller avseende aktivt medlemmskap och skjutskicklighet som gäller vid "vanlig" licensansökan.

2. Kommer det att gå ut en påminelse om att det är dags att förnya licenserna så att inte det blir fråga om olaga vapeninehav pga att skytten inte kommer ihåg datum

3. Hur kommer myndigheten att ställa sig till brottet olaga vapeninehav om handläggarna får så mycket att göra så att licensen kommer att hinna gå ut trots att ansökan är inlämmnad. (Antar här att det blir fråga om olaga vapeninnehav då skytten har vapen i sin ägo som han inte har gilltig license för.)


Förfrågan om förlängning av tidsbegränsade licenser för enhandsvapen


Rikspolisstyrelsen har inte givit ut några direkta direktiv beträffande förnyelse av tidsbegränsade vapenlicenser för flerskotts enhandsvapen.

Vid konferensen i maj 2003 för vapenhandläggare diskuterades frågan och Rikspolisstyrelsen rekommenderade att:

Tre månader innan tillståndstiden går ut ska polismyndigheten till tillståndsinnehavaren skicka ut en särskild påminnelseblankett tillsammans med en ny tillståndsansökan. Rikspolisstyrelsen har även rekommenderat att påminnelseblanketten ska innehålla uppgift om hur lång handläggningstid polismyndighetens vapenavdelning för närvarande har, just för att undvika att problemet med ett olaga vapeninnehav uppstår.

För att vapenlicensen ska förnyas ska tillståndsinnehavaren kunna visa att han/hon uppfyller kraven på aktivt medlemskap i skytteförening samt kunna uppvisa innehav av guldkompetens, vilken inte får vara äldre än två år.

I förarbetena (prop. 1999/2000:27) till vapenlagen anges att om en tillståndsinnehavare har flera tidsbegränsade licenser för samma ändamål skall en ansökan om förnyelse av tillstånden vid en och samma tidpunkt kunna medges samt att detta kan medföra en nedsättning av ansökningsavgiften.

RIKSPOLISSTYRELSEN

Carina Vangstad

Arne Nohlberg 2004 05