Info / kontakt:

Jörgen Sparf
Östersemsvägen 3
831 52 Östersund
070 - 659 63 11
jorgen.sparf@gmail.com

Lennart Samor
Nyponvägen 17
831 62 Östersund
070 - 5433909
lennart.samor@bahnhof.se
www.lennartsamor.se
Inlandsresan

IMG_2292Projektet undersöker livsvillkor och vardag i en svensk region som i bland annat massmedia brukar beskrivas tämligen ensidigt och negativt. Övergripande ställs frågor om relationen mellan boplatsen och varandet. En bilresa genomförs utmed inlandsvägen där datamaterial i form av film, foton, skisser och intervjuer samlas in, främst vid hembesök hos personer som bor i regionen. Efter analys och rekonstruktion utmynnar projektet i en vandringsutställning utmed resvägen med målningar, texter och film.

Norrlands inland är en av Europas glesast befolkade regioner. Ur ett svenskt perspektiv är Jämtland och Norrbotten de i särklass glesast befolkade länen, med i snitt endast 2,5 invånare per kvadratkilometer. I en värld präglad av ökad urbanisering och där över hälften av jordens befolkning numera bor i städer väcker dess pendang, den glesaste glesbygd, intressanta frågeställningar kring vardagens livsvillkor, exempelvis gällande sammanhållning och konflikter, tillit och misstro, makt och motmakt, människors drivkrafter, och samhällens in- och utflyttning av människor.

Syftet med projektet är att undersöka livsvillkoren i de nutida människornas levda vardag, i en region långt ifrån de stora befolkningstrendernas huvudströmmar. Genom att öppet och konkret studera drömmar, problem och njutningar som artikuleras bland de boende i denna del av Sverige, men också hur livet förkroppsligas i fysisk gestalt, i natur, design och kreativitet, utmanar vi de vanligt förekommande massmediala bilderna av ett norrländskt inland präglat av en långsamt förtvinande ekonomisk, kulturell och demografisk regression. Medan massmedias bilder av inlandets förändring många gånger framställs generaliserat och ur ett strukturellt perspektiv, vill vi hos de boende utforska vilka livsuttryck som det platsspecifika identitetsskapandet och sociala varandet ger. Samtidigt vill vi undvika de nostalgiskt romantiserande personporträtt av personer i landsbygd som är vanligt förekommande inom kulturproduktion.

Mot denna bakgrund blir projektets tre grundfrågor, som förvisso är relevanta för var och en av oss men som här får en tydlig skärpa, särskilt intressanta:

(1) Varför väljer en person att bo där den bor?
(2) Hur påverkar boplatsen det liv personen lever?
(3) Hur erfar och förstår en person sitt liv utifrån boplatsen?

Resan startade den 22 Juni 2015 och visas för sista gången på Byhuset, Rödön sommaren 2017.