© 2001 The Independent Fact Group

 

Rapport rörande undersökning utförd av Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL)

En undersökning av det dokument som i supplementet till JAIC's slutrapport av IFG påvisats vara en förfalskning.Bakgrund

Faktagruppen bevisar i rapporen "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" att kopian av det hamnstatskontrolls-protokoll som är tryckt i haverikommissionens slutrapport är förfalskad. Hamnstatskontrollen utfördes den 27 september 1994 i Tallinn, d v s på eftermiddagen innan MS Estonia för sista gången lämnade hamn.

Vi vill betona att vi aldrig har påstått vem som skulle utfört förfalskningen, endast konstaterat att det är en förfalskning samt att den intagits som underlag i den gemensamma haverikommissionens (JAIC) slutrapport. Då originalen återfunnits i arkiven hos Statens haverikommission (SHK), och uppenbarligen funnits både i Sverige och Estland (troligtvis även i Finland), är det uppenbart att JAIC känt till originalens rätta utseende. Trots det har JAIC som stöd för sitt felaktiga påstående att M/S Estonia var sjövärdig då hon lämnade Tallinn, intagit denna förfalskade handling i slutrapportens supplement.

"Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" - en sammanfattning (html)

"Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" - fullständig version (pdf)

Faktagruppen har vid flertalet tillfällen, speciellt från den finska haverikommissionens ordförande Kari Lehtola, påståtts utfört brottslig handling genom upprättandet av rapporten "Urkundsförfalskning...". Anledningen synes vara att Lehtola uppenbarligen anser sig utpekad som delaktig i förfalskningen av rapporten, något vi dock aldrig påstått eller sökt bevisa.

Lehtola har i sina "utfall" mot Faktagruppen gått så långt att han personligen vid sammanträffande hotat medlemmar i Faktagruppen med fängelse om de framgent sätter sin fot i Finland.

Faktagruppen har för att ytterligare styrka vår rapports innehåll låtit utföra en kriminalteknisk undersökning av hamnstatskontrolls-protokollen vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping. Vår avsikt var att utföra en komplett undersökning av samtliga handlingar som ingått i underlagen, då även omfattande det underlag som använts vid tryckningen av JAIC's supplement till slutrapporten. En fullständig undersökning har dock ej kunnat utföras då Kari Lehtola förvägrat att ställa trycksaksunderlaget till SKL's förfogande. Ett något förvånande drag av en person som genom att ställa underlag till SKL's förfogande torde kunna rentvå sig från varje inblandning i ärendet.Sammanfattning av den utförda undersökningen

Det begränsade ändamålet med undersökningen (genom att Lehtola förvägrade utlämna trycksaksunderlaget) kom att omfatta en undersökning om "handling 7" [förfalskningen] under Supplement 223 är reproducerad från "handlingarna 4/5 eller 6" [de återfunna originalen]. Se nedan "Källhänvisningar och komplett undersökningsmaterial".

SKL har redovisat sitt svar i ett Sakkunnigutlåtande d.nr. 2958-00.

Enligt utlåtandets sammanfattning har SKL bl.a. kommit till följande slutsats:

"Ett antal skillnader och egenheter har iakttagits. Handling 7 synes inte vara en direktkopia av handlingarna 4/5 eller 6 utan rimligtvis finns det eller har funnits mellankopior och att faxoriginalet till handling 7 kan vara reproducerad från en sådan och på mellankopiorna kan kompletteringar gjorts eller delar tagits bort."

Man har alltså konstaterat två viktiga saker som styrker att det är fråga om en förfalskning.

1. Man konstaterar att den i supplementet tryckta handlingen ej är en kopia av något av originalen.

2. Man konstaterar att den i supplementet tryckta handlingen kan vara reproducerad från en "mellankopia" på vilken "kompletteringar gjorts eller delar tagits bort".

Detta överensstämmer exakt med Faktagruppen uppfattning, man har kompletterat och tagit bort text varvid man därigenom erhållit ett hamnstatsprotokoll som ej överensstämmer med originalet. Ingenting i undersökningen styrker att det inte skulle vara eller kunna vara en förfalskning.Källhänvisningar och komplett undersökningsmaterial

Nedan följer länkar till dokumenten i hög upplösning, samt en översikt över dessa med korta kommentarer.

Faktagruppens beställning till SKL (pdf 52 K)

Kari Lehtolas vägran (pdf 37 K)

SKL's sakkunnigutlåtande, textdelen (pdf 105 K)

SKL's sakkunnigutlåtande, dokument 1 - 5 (pdf 1,6 MB)

SKL's sakkunnigutlåtande, dokument 6 - 7 (pdf 650 K)

SKL's sakkunnigutlåtande, dokument 8 - 9 (pdf 650 K)

 

 


Enligt SKL: Handling 1. En ifylld blankett med den inledande rubriken "REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE...". Blanketten var märkt med ESTONIA A 46b.

Faktagruppens kommentar: Handling 1 - 5 är det kompletta underlaget handlingar enligt Åke Sjöbloms (dåvarande överinspektör på Sjöfartsinspektionen i Malmö) original efter utförd hamnstatskontroll i Tallinn den 27 september 1994 ombord Estonia, vilka han vägrade lämna till svensk polis och först den 2 november 1994 lämnade till SHK i Stockholm.

Dessa handlingar består dels i en framsida och sedan själva besiktningsprotokollet, alltså;

handlingarna 1-3 är framsida A (formalia med fartygsnamn etc.) med tillhörande genomslagskopior i gult och rosa, samt,

handlingarna 4-5 är sida B (protokoll över hamnstatskontrollen) där endast genomslagskopiorna finns i original. Handling 4 och 5 är av intresse rörande förfalskningen.

 

Enligt SKL: Handling 2. En gul karbonkopia med samma rubrik som ovan. Kopian var märkt med ESTONIA A46b.

 

Enligt SKL: Handling 3. En rosa karbonkopia med samma rubrik som ovan. Kopian var märkt med ESTONIA A46b.

 

Enligt SKL: Handling 4. En gul karbonkopia med samma rubrik som ovan. På kopian fanns även text i original. Handlingen var märkt med ESTONIA A46c.

Faktagruppens kommentar: Övre sidan, det vita originalet saknas. Det lämnas normalt till kapten eller ansvarigt befäl ombord efter genomförd kontoll.

 

Enligt SKL: Handling 5. En rosa karbonkopia med samma rubrik som ovan. Kopian var märkt med ESTONIA A46c.


 


Enligt SKL: Handling 6. En elstatkopia med samma rubrik som ovan. Kopian var märkt med ESTONIA D9 II sid 4 (4).

Faktagruppens kommentar: Detta är en kopia av Aarne Valgmas (dåvarande chef för Estlands Sjöfartsinspektion) protokoll som han lämnade till polisen vid förhör i Tallinn 1994.09.29. Senare kom det till SHK och felfördes bland överlevandes vittnesmål.


Enligt SKL: Handling 7. Ett häfte "SUPPLEMENT TO THE FINAL REPORT ON CAPSIZING...Part 1". I supplementet fanns den förfalskade handlingen med den inledande rubriken "REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE...". Handlingen var placerad under supplement No 223 (andra bladet).

Faktagruppens kommentar: En utförlig beskrivning över förfalskningen finns i rapporten "Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet" som även finns i fullformat (se ovan).Enligt SKL: Handling 8. Tre elstatskopior med rubriken "POLITSEI KESKUURIMISBÜROO" märkt med Estonia D9 II, sid 1(4), 2(4) resp 3(4). Sidan 4/4 redovisades som "Handling 6" ovan.

Faktagruppens kommentar: Det här är kopior av polisförhöret som hålls med Aarne Valgma den 29 september 1994 i Tallinn.Handling 9. Ett häfte "SUPPLEMENT TO THE FINAL REPORT ON CAPSIZING...Part 1".

Faktagruppens kommentar: Detta är andra delen av supplementet till JAIC's slutrapport. Denna del är inte intressant i fråga om förfalskningen. Båda supplementen, del I och II lämnades till SKL av SHK för att Faktagruppen ej skall kunna anklagas för att ha inlämnat felaktigt eller falska underlag. SHK inlämnade för övrigt även övriga dokument i original till SKL.Faktagruppens slutkommentar:

Vi lyckades ej genomföra en komplett undersökning som vi avsåg då Kari Lehtola vägrade lämna material till SKL.

Trots detta visar SKL's utlåtande att det tryckta protokollet i JAIC's supplement 223 ej är en kopia av det hamnstatskontrollsprotokoll man uppger. Undersökningen visar också att text lagts till och tagits bort visavi de original JAIC "egentligen" hänvisar till (originalen). Om någon under rådande förhållanden med över 850 omkomna, där dokumentet har en avgörande betydelse för Svenska Sjöfartsverkets, Estniska Sjöfartsverkets och rederiets skuld till förlisningen, avser kalla detta för något annat än en förfalskning står det naturligtvis honom eller henne fritt. För vår egen del känner vi oss styrkta i vår uppfattningen att protokollet är förfalskat.

 

The Independent Fact Group