Första världskriget
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Schlieffenplanen
Västfronten
Östfronten
Kriget utvidgas
USA
Japan
Arabien
Vändpunkten
Tyskland
Versaillesfreden

Schlieffenplanen

I Tyskland var man klar över att man skulle behöva utkämpa ett tvåfrontkrig. Man räknade med den stora ryska arméns relativa orörlighet och koncentrerade sig därför på ett snabbt avgörande i väster och sedan full koncentration i öster. En fördel man också hade gentemot sina motståndare var, att man behärskade området mellan de båda fronterna och alltså snabbt kunde skicka trupper som skyttlar mellan dessa. Den plan man inledde kriget efter gick ut på dessa funderingar och kallades Schlieffenplanen, uppkallat efter den nu avlidne tyske generalstabschefen Alfred von Schlieffen. Den innebar också att det tyska angreppet i väster skulle fördelas så att arméns högra flygel skulle företa en vid båge genom Belgien och längs kanalkusten för att i en kniptångsrörelse innesluta den franska armé, som mitten och vänsterflygeln av den tyska armén skulle ha stoppat vid franska gränsen. Förebilden var Hannibals framgångsrika taktik i slaget vid Cannae.

Västfronten

Till en början gick också framryckningen i väster bra med tyska ögon sett. Franska, brittiska och belgiska trupper besegrades i Belgien och framryckningen fortsatte i norra Frankrike. Men de tyska trupperna var inte så stora som Schlieffenplanen förutsatte och vid floden Marne lyckades fransmännen äntligen stoppa den tyska framstormningen och nu förändrades krigets ansikte. På 14 dagar hade de tyska härarna avancerat med en hastighet av 45 km per dag, nu gjorde kriget halt och övergick till ett segt och utdraget skyttegravskrig, som kom att vara i fyra år. Något som bidrog till att försvåra stormningen av motståndarnas skyttegravar var användandet av taggtråd och kulsprutor.

1916 satsade ententen på genombrytning av fronten vid Somme, medan tyskarna i stället satte in en stor offensiv vid Verdun, för att locka dit så många franska soldater som möjligt, som där skulle kunna mejas ned på öppet slagfält oskyddade av skyttegravar. Den franske överbefälhavaren satte in general Petain att försvara Verdun, men utan att ge honom extra stöd. Slaget varade i sex månader, men trots numerärt underläge höll Petain stånd och han blev därmed en hjälte i fransmännen ögon. Han skulle komma att få en helt annan och mycket olyckligare roll att spela under andra världskriget.

Ententen la i stället ned sina största resurser vid Somme och där använde britterna för första gången en sorts stridsvagn, ett pansarförsett fordon med larvfötter, som kunde bryta igenom taggtråden. Men inte heller här nådde någondera sida någon avgörande framgång. Liksom vid Verdun visade sig på sikt defensiven vara framgångsrikare än offensiven.

Östfronten

Kriget på östfronten kom så småningom också i gång, ryssarna mobiliserade faktiskt snabbare än Schlieffenplanen förutsatte, men där gick det bättre för tyskarna. De besegrade ryssarna i de stora slagen vid Tannenberg och de Masuriska sjöarna. Den stora ryska armén var dåligt utrustad och avståndet hem försvårade underhållet. Trots det lyckades ryssarna besegra österrikarna i Galizien, men i det långa loppet blev den tyska pressen för hård. Mer än en miljon ryssar stupade och det mesta av arméns krigsmateriel gick förlorat. Missnöjet med kriget ledde slutligen till den ryska revolutionen och fredsfördraget i Brest-Litovsk i mars 1918.

Kriget utvidgas

Italien, som tillhörde centralmakterna (Tyskland, Österrike-Ungern) höll sig avvaktande i krigets början och vanns efter en tid med hjälp av diplomati och löfte om kolonier i Afrika över på ententens sida (Frankrike, Storbritannien och Ryssland). Som motvikt lockade dock centralmakterna Rysslands gamla ärkefiende Turkiet på sin sida.

USA

Handeln mellan USA och Europa ökade kraftigt under kriget och i USA upplevde man en högkonjunktur. När kriget sedan visade sig bli ett utnötningskrig, inriktade sig båda sidor på att försöka skära av motståndarnas försörjning utifrån.

I februari 1915 började tyskarna använda ett helt nytt vapen, u-båtar. Det var ett motmedel mot britternas försök till hungerblockad av Tyskland med hjälp av sin starka flotta. Amerikanska passagerarfartyg och handelsfartyg sköts i sank och då Lusitania gick under med 1200 passagerare protesterade president Wilson kraftigt. Inför risken att USA skulle gå med i kriget minskade tyskarna sin användning av u-båtar men såg sig två år senare , 1917, tvingade att satsa fullt ut igen för att kompensera för brittiska kapningar av alla fartyg som inte tillhörde ententen och som misstänktes föra kontraband, alltså förbjudna varor. Samtidigt (1917) lyckades brittiska chifferexperter snappa upp och lösa ett telegram från den tyske utrikesministern Zimmermann till den tyske ministern i Mexico. Telegrammet berättade vad ministern skulle säga till Mexikos president och innebar att om USA gick in på ententens sida, så erbjöd Tyskland stöd till Mexiko om landet ville ta tillbaka de landområden det förlorat i kriget mot USA 1848. De stater som nämndes var Texas, New Mexico och Arizona (alltså inte Kalifornien). När telegrammets innehåll kom till amerikanarnas kännedom hade president Wilson majoriteten bakom sig då han förklarade Tyskland krig och lät USA gå in på ententens sida. En miljon unga amerikanare skickades till Frankrike och denna insats kom att avgöra kriget.

Japan

Också Japan gick in i kriget på ententens sida, man hade varit i förbund med Storbritannien sedan 1902, genom att besätta tyska kolonier i sin närhet (Marshallöarna och Karolinerna). Dessutom passade man på att göra Manchuriet norr om Kina till ett japanskt protektorat (skyddsområde). Det var ju om detta område man hade krigat med och besegrat Ryssland 1904 - 05. Genom kriget såg man sin chans att stärka inflytandet på det asiatiska fastlandet.

Arabien

För att pressa centralmakterna så mycket som möjligt  och försäkra sig om Suezkanalen ingrep engelsmännen på den arabiska halvön, som lydde under turkarna. Tillsammans med Hussein av Hedjaz, som erkändes som framtida kung av Arabien, ledde engelsmannen och översten T E Lawrence ett arabuppror. Araberna lovades självständighet efter det att turkarna hade besegrats, ett löfte som dock inte kom att uppfyllas då kriget var slut. I stället kom det arabiska området att delas upp i brittiska och franska protektorat (skyddsområden), som t ex Palestina, Irak och Kuwait. Samtidigt lovade engelsmännen genom den så kallade Balfourdeklarationen 1917 den sionistiska rörelsen ett hemland för judarna i just Palestina.

Vändpunkten

Då USA således slutligen kom in i kriget på allvar, det tog bortemot ett år, och stora amerikanska trupper landsattes under ledning av general Pershing, vägde krigslyckan slutligen över för västmakterna på västfronten. Ett avgörande slag stod vid den franska floden Somme.

Österrike-Ungern rasade samman och kejsare Karl I av Habsburg abdikerade. Av riket uppstod vid det kommande fredsslutet staterna Österrike, Ungern och Tjeckoslovakien. De slaviska staterna gick ihop med Serbien och bildade Jugoslavien.

Tyskland

Tyskland var dock orubbat in i det sista och de ledande krigsherrarna Hindenburg och Ludendorff kvarstod som betydande personer, men kejsare Vilhelm III tvingades avgå. Hans abdikering var ett villkor för att socialdemokraterna skulle gå med på att ta över regeringsansvaret och underteckna den fred, som äntligen skulle få slut på kriget. Freden blev mycket hård för Tyskland och i framtiden en svår belastning för socialdemokraterna. De egentligen ansvariga krigsherrarna kunde således träda i bakgrunden och i stället fick två anonyma ämbetsmän Müller och Bell offra sig och underteckna det försmädliga avtalet, utan att motståndarnas trupper stått på tysk jord.

Versaillesfreden

Huvudprincipen vid de olika fredsfördragen blev nationalitetstanken, som också ledde till bildandet av de nya staterna. De viktigaste resultaten av freden blev:

bulletTyskland tvingades till ett stort krigsskadestånd,
så stort så att det skulle visa sig orealistiskt att betala
och blev en sådan börda för nationen
att antidemokratiska rörelser fick en god grogrund.
bulletTyskland måste avträda Elsass-Lothringen till Frankrike
bulletRhenlandet blev en demilitariserad zon. Allierade trupper skulle ockupera området i femton år för att kontrollera att Tyskland uppfyllde fredsvillkoren.
bulletOstpreussen avskiljdes från övriga Tyskland av en polsk landremsa, den så kallade polska korridoren.
bulletTyskland förlorade alla sina kolonier, som tilldömdes det nybildade NF, nationernas förbund och de kom att förvaltas på mandat av de segrande makterna.
bulletDet Osmanska riket (det turkiska) föll samman och ur askan steg den nya republiken Turkiet fram. Syrien och Libanon blev franska mandat medan England förvaltade Jordanien och Palestina.
I Palestina slog sig nu judar ner, uppmuntrade av den brittiske utrikesministern Balfours löfte från 1917 om ett  judiskt nationalhem - Balfourdeklarationen.
bulletNya stater bildas:
Ryssland hade tvingats avstå de baltiska staterna i och med Brest-Litovskfreden i mars 1918.
Nu erkänns således Estland, Lettland och Litauen
Även Finland och Polen erkänns
liksom Österrike, Ungern, Tjeckoslovakien och Jugoslavien.
bulletRumänien utökades genom att det fick forna ungerska och ryska områden
bulletGrekland utökades på Turkiets bekostnad
 

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland