« Hur seriöst kan detta vara? | Startsidan | Mannen med janusansiktet »

13 september 2006

Viktigt kedjebrev

Jag brukar inte gilla kedjebrev. Men detta tycker jag är så pass viktigt att jag lägger in det i bloggen istället för att skicka det till fem personer via mail. Jag är inte socialdemokrat, men många av punkterna nedan anser jag vara viktiga.

Andra bloggar om:
, och

// Annica Tiger

Ett politiskt kedjebrev om att – en politik som gynnar kvinnorna är bra för Sverige

I det valmanifest som vi socialdemokrater går till val på är det kvinnorna som står i fokus. Våra vallöften handlar om jobb, välfärd, barn, gamla och om en grön omställning Vi fördelar mest till dem som har minst; mer till barnfamiljer, förskolan, förtidspensionärer och ensamstående mammor.

Många kommer att vinna men mest vinner kvinnorna. Med bättre äldreomsorg och fler vuxna i barnomsorgen blir det fler arbetstillfällen för kvinnor. Med bättre barnomsorg och omsorg om de gamla slipper kvinnorna en del av den oro som finns för gamla mamma och att barnen inte ska ha det bra på dagis.

Här skickar jag 18 punkter från vårt valmanifest som kommer att ha stor betydelse för landets kvinnor men också för männen, barnen och för hela landet.

Jag hoppas att du i din tur kan skicka detta vidare till fem personer som i sin tur kan skicka det vidare till fem personer. Jag hoppas också att du fortsätter att reagera, diskutera och vara aktiv i den feministiska debatten.

Marita Ulvskog, partisekreterare


Socialdemokraternas valmanifest handlar om jobb, om grön omställning, välfärd, barn, gamla och solidaritet. I valmanifestet fördelas mest till dem som har minst; högre tak i a-kassan, billigare tandläkarbesök, mer till pensionärer och barnfamiljer.

Många blir vinnare i socialdemokraternas valmanifest men mest av allt vinner kvinnorna. Med bättre äldreomsorg och fler vuxna i barnomsorgen blir det fler arbetstillfällen för kvinnorna. Med bättre barnomsorg och omsorg om de gamla slipper kvinnorna en del av den oro som finns för gamla mamma och lille sonen ska fara illa.

Här redovisas 18 punkter från valmanifestet som kommer att ha stor betydelse för landets kvinnor. Efter de olika punkterna finns en kort kommentar som försöker beskriva frågan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Sverige ska konkurrera med kunskap, inte låga löner.
"De omfattande satsningarna på att lyfta kunskapsnivån i hela samhället - från förskola, via grund- och gymnasieskola och komvux, till högskola och forskning - ska fortsätta. Vårt mål om att hälften av alla ungdomar ska gå vidare till högskolan ligger fast. Men det behövs också annan utbildning. Den kvalificerade yrkesutbildningen ska byggas ut. Vi vill också se en kraftfull satsning på yrkesutbildningen på gymnasienivå och en ny, modern lärlingsutbildning. Många studenter har en ansträngd ekonomi. Därför vill vi höja
studiemedlen och fribeloppet."

Den svenska arbetsmarknaden bygger på kunskap och kompetens. Det betyder att den som inte för tillfället kan eller har kunskapen ska få möjlighet att ta igen och komma tillbaka - inte hänvisas till en låglönemarknad. Risken med en permanent låglönemarknad är att det är kvinnorna som kommer att befinna sig där eftersom kvinnor dominerar inom service, vård och omsorg.

Trygga jobb i ett modernt arbetsliv.
"Vi vill att Sverige ska gå före med moderna arbetsplatser där allas kreativitet och idérikedom tas tillvara. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för en god arbetsmiljö. Vi slår vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen med starka, självständiga parter med kraft att teckna heltäckande kollektivavtal. De fasta anställningarna ska bli fler, de otrygga visstidsanställningarna färre. Ett modernt arbetsliv ställer också nya krav. Det ska vara möjligt för den som har arbetat i 20 års tid att byta arbetsuppgifter eller yrke, och kanske pröva något helt nytt. Vi vill underlätta för människor som är mitt i livet att skaffa sig ny kompetens eller påbörja en längre utbildning. Sjukskrivningarna har minskat kraftigt. Målet om att halvera ohälsan till 2008 ska nås. Vi vill i samarbete med arbetsmarknadens parter genomföra en satsning på företagshälsovård och rehabilitering. Vi vill också i samarbete med arbetsmarknadens parter se över möjligheterna att underlätta för fler att kunna gå ned i arbetstid de sista åren i arbetslivet för att orka arbeta till pensionsåldern."

Det är framför allt kvinnor som har otrygga anställningar, är mest sjukskrivna och har de sämsta villkoren. Därför är det också kvinnor som vinner på att det blir mer fasta anställningar, bättre arbetsmiljö och ett arbetsliv som utvecklas.

Fler och växande företag i hela landet.
"Vi vill stimulera en levande landsbygd, grön teknik och en levande landsbygd."

Satsningar på besöksnäringen gynnar kvinnojobb eftersom kvinnor dominerar inom servicebranschen.

En tandvård för alla.
"Tänderna är en del av kroppen. Alla har rätt till en god tandhälsa. Nästa mandatperiods stora sociala reformområde är därför tandvården. Ungdomar utbildar sig allt längre och börjar arbeta allt senare. Därför vill vi förlänga den tid då tandvården är gratis, i ett första steg upp till 24 års ålder. Ett högkostnadsskydd mot höga tandvårdskostnader ska införas för alla. Kostnader för behandlingar som överstiger 2 700 kronor ska subventioneras med 70 procent, och kostnader över 15 000 kronor ska subventioneras med 90 procent. Ingen ska behöva betala mer än 200 kronor för en undersökning."

Eftersom kvinnor tjänar mindre än män är det framför allt kvinnor som kommer att tjäna på billigare tandvård.

Sjukvården ska vara tillgänglig när du behöver den.
"Svensk sjukvård håller mycket hög kvalitet. Sedan vårdgarantin infördes har köerna kortats dramatiskt. Vårt mål är en vård fri från köer. Men tillgängligheten behöver fortfarande bli bättre. Det ska bli lättare att hitta rätt och komma i kontakt med vården. Sjukvården ska hålla en hög kvalitet i hela landet, och vara lika bra för kvinnor och män. Sjukhusen ska inte få överlåtas till företag som drivs med privata vinstintressen. Resurserna till sjukvården ska fortsätta att öka. Sjukförsäkringen ska försvaras."
Kvinnor behandlas inte på samma sätt som män i vården. Forskningen är framför allt inriktad på män. Eftersom kvinnor lever längre än män och har lägre pensioner än män är det en viktig jämställdhetsfråga att sjukvården är till för alla och att sjukförsäkringen är bra.

Kultur berikar.
"Sverige ska ha plats för skapande, bildning och gemenskap. Bibliotek, teatrar, biografer, museer, scener för musik och dans - platser för kulturella upplevelser ska finnas över hela landet. Museerna har en viktig både folkbildande och forskande uppgift. Fri entré- reformen har mer än fördubblat antalet besökare. Vi vill att länsmuseerna ska få del av och kunna visa de nationella samlingarna med fri entré. Vi vill bygga ett Nobelmuseum, bygga ut Nationalmuseum och skapa ett Formmuseum. Vi vill också satsa på fler samlingslokaler, och kraftigt öka resurserna till studieförbund och folkhögskolor. Sverige behöver fler kulturarbetare. Vi vill fördubbla antalet konstnärslöner. Vi vill genomföra en omfattande satsning på barnkulturen."

Det är framför allt kvinnor som går på konserter, på teater och på andra kulturevenemang. Kvinnorna dominerar också inom folkbildningen.

Brottsligheten och dess orsaker ska bekämpas.
"Alla ska kunna känna trygghet i vardagen. Under senare år har brottsligheten förändrats och blivit grövre. På vissa håll har den organiserade brottsligheten fått fäste. Människor drabbas av hatbrott på grund av sina åsikter, sitt ursprung eller sin sexuella läggning. Vardagsbrotten skapar otrygghet för många. Därför ska satsningarna på rättsväsendet fortsätta. Vi behöver fler poliser med bättre verktyg att utreda brott och möjligheter att använda modern teknik. Polisen ska samarbeta nära med skolan och socialtjänsten, och vara synlig i hela landet. Men vi får aldrig bukt med brottsligheten om vi inte också bekämpar dess orsaker."

Kvinnor misshandlas och utsätts för brott. Kvinnor är rädda att gå hem ensamma när det är mörkt. Därför är det viktigt att brottsligheten och dess orsaker bekämpas, så att kvinnor kan känna sig trygga varhelst de befinner sig. Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat med 43 procent. Ökningen beror troligtvis på en kombination av att anmälningsbenägenheten och den faktiska brottsligheten ökar.

En förskola för alla barn.
"Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Till 2007 kommer vi att nå målet att nyanställa 6 000 fler i förskolan. Personaltätheten ökar och barngrupperna minskar. Under den kommande mandatperioden vill vi sänka maxtaxan i förskolan med 300 kronor till 960 kronor. Ingen ska betala mer än två procent av hushållsinkomsten för första och en procent för andra barnet. Avgiften för tredje barnet avskaffas. Vi vill införa avgiftsfri förskola tre timmar om dagen för alla treåringar."

Sänkt maxtaxa på dagis och avgiftsfri förskola gynnar framför allt ensamstående mammor som har låga inkomster.

Kvalitetssatsning på fritids.
"Att få möjlighet till läxhjälp och utvecklande fritidsaktiviteter är särskilt viktigt för de barn som får minst stöd hemma. Personaltätheten på fritids har minskat. Barngrupperna är för stora. Vi vill utveckla kvaliteten på fritids genom att anställa 3 000 fler fritidspedagoger och annan personal. Maxtaxan på fritids ska sänkas från 840 till 500 kronor för första barnet."

Sänkt maxtaxa på fritids gynnar framför allt ensamstående mammor som generellt har låga inkomster.

Alla äldre ska kunna bo bra och tryggt.
"Under de kommande tio åren vill vi bygga 100 000 nya bostäder för äldre. Därför vill vi inleda ett program för ny- och ombyggnad av dels särskilda boenden, dels goda bostäder för äldre - med rimliga hyror, tillgång till gemenskapslokaler och enklare service. Tillgången på platser i särskilt boende ska öka kraftigt så att de motsvarar behoven."

Det är framför allt kvinnorna som tar ansvar för nära och kära, barn och gamla mamma. Ett tryggare och bättre boende för de äldre kommer att göra livet lättare inte bara för de äldre utan också för de äldres döttrar eftersom det framförallt kvinnor som vårdar sina anhöriga.

Mer personal i äldreomsorgen.
"Att finnas till, bry sig och hjälpa kräver tid. En värdig och trygg äldreomsorg är beroende av kompetent personal. Vi vill använda kommunernas ökade resurser i form av ökade skatteintäkter och statsbidrag till att öka personaltätheten i äldreomsorgen. Äldreomsorgen ska vara en modern arbetsplats för att kunna attrahera en ny generations medarbetare. Hemtjänsten och hemsjukvården ska stärkas."

Det är framför allt kvinnor som arbetar i äldrevården. Mer personal inom äldrevården skapar fler jobb för kvinnor.

Ökad kunskap för bättre kvalitet.
"Mentorprogram och kompetensutveckling i äldreomsorgen ska bidra till att höja kvaliteten. 3 500 erfarna medarbetare ska erbjudas möjlighet att bli mentorer för nyanställda för att kunna dela med sig av sina kunskaper. Särskilda satsningar ska göras på att erbjuda äldreomsorg på många språk. Vi vill också satsa på demenssjukvården. Svensk demensforskning har en tätposition och ska ges nya resurser. Äldre som själva vill hjälpa och vårda sina makar hemma ska få stöd och avlastning."

Det är framför allt kvinnor som arbetar i äldrevården. Mentorsprogram och kompetensutveckling inom äldreomsorgen ger kvinnor kompetensutveckling och valmöjligheter.

Höjda bostadstillägg till pensionärer.
"Vi vill förbättra bostadstillägget till pensionärer. Ersättningsnivån ska höjas från 93 till 95 procent, och taket till 5000 kronor."

Kvinnor lever längre än män och har dessutom lägre pension än män. Därför är det kvinnor som vinner på höjda bostadstillägg till pensionärer.

Taken i a-kassan ska höjas.
"Omställningstakten på arbetsmarknaden är hög. Alla kan någon gång förlora jobbet och ha svårt att hitta ett nytt. Då ska a-kassan erbjuda inkomsttrygghet. Vi vill höja det högsta taket i a-kassan så att det på årsnivå motsvarar ungefär 7,5 prisbasbelopp. Därmed höjs taket med cirka 200 kronor per dag så att de allra flesta får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Det är viktigt att en bred majoritet av löntagarna även i framtiden omfattas av en fullgod arbetslöshetsförsäkring."

Det är framför allt män som i dag inte får ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. Samtidigt är det a-kassan som på sikt reglerar de lägsta lönerna. Kvinnor som har de lägsta lönerna. Därför vinner kvinnorna på att a-kassan är hög för sänks a-kasseersättningen, sänks också lönerna på arbetsmarknaden.

Alla, även de som i dag står längst ifrån arbetsmarknaden, ska med.
"Ingen tjänar på att människor slås ut. Alla som kan och vill bidra till utvecklingen med eget arbete ska kunna göra det - även om det inte handlar om full tid eller krävs en anpassning av arbetsmiljön. Detta blir arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift under mandatperioden. Samhalls verksamhet ska utvecklas. Lönebidrag, trygghetsanställningar och andra lönesubventioner ska byggas ut. Vi vill att föreningslivet ska få del av fler lönebidrag."

Det är kvinnor som har den lösaste anknytningen till arbetsmarknaden. Allt som förstärker arbetsrätten och skapar bättre arbetsmiljö gynnar kvinnor mest.

Förtidspensionärerna ska ha bättre villkor, inte sämre.
"Den typiska förtidspensionären är en kvinna i 60-årsåldern som slitit ett helt arbetsliv inom vården och omsorgen. Många som tvingas lämna arbetslivet i förtid har det ekonomiskt kärvt. Vi vill höja bostadstilläggen så att personer med sjuk- och aktivitetsersättning får del av samma bostadstillägg som ålderspensionärer."

Den typiska förtidspensionären är en kvinna i 60-årsåldern som arbetet i den offentliga sektorn. Därför är det framför allt kvinnorna som vinner på att förtidspensionärerna får det bättre eftersom kvinnor har mindre att leva av både som friska, som sjukskrivna, arbetslösa och som pensionärer.

Sverige ska vara jämställt.
"Vi socialdemokrater vägrar acceptera mäns överordning och kvinnors underordning i samhället. Krafttag krävs för att göra arbetsmarknaden jämställd. Lika lön för lika arbete ska gälla. Den offentliga sektorn ska gå före och eliminera osakliga löneskillnader. I dag arbetar många kvinnor deltid trots att de vill ha heltid. Vi vill lagstifta så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet. Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2007 och ska få full effekt 2010. Mäns våld mot kvinnor och barn ska bekämpas. Varje kommun ska ta sitt ansvar för att stötta de kvinnor och barn som har utsatts för våld och sexuella övergrepp. Skyddet för utsatta kvinnor och barn ska stärkas. Kampen mot människohandel ska intensifieras."

Kvinnor och män vinner på ökad jämställdhet men det är framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid, som därmed får låga pensioner och har svårt att klara sitt oberoende.

Sverige ska vara ett jämlikt samhälle.
"Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet av nyanlända. Det ska gå snabbt att komma i arbete. Vi vill stärka undervisningen i svenska för invandrare. Ett personligt etableringskontrakt ska finnas för alla nyanlända flyktingar som bygger på tydliga rättigheter och skyldigheter. Alla insatser måste anpassas så att varje individ får det stöd man har behov av. Särskilda insatser behövs i storstädernas förorter och i socialt utsatta områden. Inte minst behövs särskilda satsningar för barnen i skolan. Intolerans och fördomar ska bekämpas. All diskriminering är oacceptabel - oavsett om den sker på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller ålder. Vi vill se en ökad nationell likvärdighet när det gäller kostnaderna för de hjälpmedel som funktionshindrade behöver för att klara vardag och arbetsliv."

Jämlikhet och jämställdhet går hand i hand. Jämställdhet är en prioriterad fråga inom utvecklingspolitiken och fattigdomsbekämpning. Socialdemokraterna vill genomföra ökade satsningar på kvinnors rättigheter i världen, och öka stödet till organisationer som arbetar med jämställdhetsfrågor på området.

7 feministiska angreppspunkter på den moderatledda högeralliansens valmanifest

På vilket sätt gynnas kvinnor av skattesänkningar på 250 miljarder kronor?
Moderaterna vill slå undan benen för den skattefinansierade välfärden genom att på sikt sänka skatterna med 250 miljarder kronor. Var femte skattekrona ska bort och därmed var femte anställd inom vården, skolan och omsorgen. För att finansiera skattesänkningarna vill man försämra det skydd trygghetssystemen ger. Det drabbar framförallt kvinnor. Kvinnor har lägre inkomst än män, fler sjukdagar och är i högre grad ensamförsörjare. Samtidigt är det oftare män som tjänar på de skattesänkningar som moderaterna vill genomföra.

Varför vill Alliansen motverka kvinnors möjlighet till ekonomisk självständighet genom att säga nej till rätt till heltid?
En stor majoritet av dem som jobbar deltid är kvinnor. Deltidsarbete är ofta ofrivilligt och svårt att försörja sig på. Det innebär ofta begränsade utvecklingsmöjligheter och i förlängningen lägre pension. Det gör att många kvinnor inte har möjlighet att bli ekonomiskt självständiga. Därför vill vi socialdemokrater införa rätt till heltid och möjlighet till deltid. Samtidigt ska anställningsskyddet stärkas. Visstidsanställningarna ska minska eftersom majoriteten av de visstidsanställda också är kvinnor. Dessa reformer, som gynnar kvinnors ekonomiska oberoende, är Alliansen emot.

De borgerliga partierna vill vidga möjligheterna till visstidsanställningar för att "öppna bredare vägar in på arbetsmarknaden". Förslaget försämrar framförallt situationen för kvinnor eftersom kvinnor är i klar majoritet bland visstidsanställda.

Annica Tiger september 13, 2006 6:42 EM